Method: properties.create

یک ویژگی "GA4" با مکان و ویژگی های مشخص شده ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/properties

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

درخواست بدن

بدنه درخواست حاوی نمونه ای از Property است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از Property است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
،

یک ویژگی "GA4" با مکان و ویژگی های مشخص شده ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/properties

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

درخواست بدن

بدنه درخواست حاوی نمونه ای از Property است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از Property است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit