Method: properties.dataStreams.get

جستجو برای یک DataStream واحد.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/dataStreams/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام DataStream برای دریافت. فرمت مثال: properties/1234/dataStreams/5678

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از DataStream است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit