Method: properties.customMetrics.list

CustomMetrics را در یک ویژگی فهرست می کند.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/customMetrics

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

ضروری. فرمت مثال: properties/1234

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
pageSize

integer

حداکثر تعداد منابع برای بازگشت. اگر نامشخص باشد، حداکثر 50 منبع برگردانده می شود. حداکثر مقدار 200 است (مقادیر بالاتر به حداکثر اعمال می شود).

pageToken

string

یک نشانه صفحه، دریافت شده از تماس قبلی customMetrics.list . این را برای بازیابی صفحه بعدی ارائه کنید.

هنگام صفحه بندی، تمام پارامترهای دیگر ارائه شده به customMetrics.list باید با فراخوانی که نشانه صفحه را ارائه می کند مطابقت داشته باشد.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

پیام پاسخ برای customMetrics.list RPC.

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
 "customMetrics": [
  {
   object (CustomMetric)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
زمینه های
customMetrics[]

object ( CustomMetric )

فهرست CustomMetrics.

nextPageToken

string

یک نشانه، که می تواند به عنوان pageToken برای بازیابی صفحه بعدی ارسال شود. اگر این قسمت حذف شود، هیچ صفحه بعدی وجود ندارد.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit