Method: properties.customMetrics.create

CustomMetric ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/customMetrics

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

ضروری. فرمت مثال: properties/1234

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از CustomMetric است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از CustomMetric است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit