Method: accounts.get

جستجو برای یک حساب واحد.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=accounts/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام حساب مورد نظر برای جستجو قالب: accounts/{account} مثال: "accounts/100"

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Account است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit