Method: properties.searchAds360Links.get

یک SearchAds360Link را جستجو کنید

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/searchAds360Links/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام SearchAds360Link را دریافت کنید. فرمت مثال: properties/1234/SearchAds360Link/5678

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه‌ای از SearchAds360Link است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit