Method: properties.searchAds360Links.create

یک SearchAds360Link ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/searchAds360Links

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

ضروری. فرمت مثال: properties/1234

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از SearchAds360Link است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه جدیدی از SearchAds360Link است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit