Method: properties.expandedDataSets.get

جستجو برای یک ExpandedDataSet.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/expandedDataSets/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام ExpandedDataSet برای دریافت. فرمت مثال: properties/1234/expandedDataSets/5678

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از ExpandedDataSet است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit