Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.cancel

یک DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal را لغو می کند. لغو می‌تواند به این معنا باشد: - رد پیشنهادی که از Display & Video 360 آغاز شده است - پس گرفتن پیشنهادی که از Google Analytics آغاز شده است، پس از لغو، یک پیشنهاد در نهایت به طور خودکار حذف می‌شود.

درخواست HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}:cancel

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal برای لغو. قالب مثال: properties/1234/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/5678

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit