Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.approve

یک DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal را تأیید می کند. DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal حذف خواهد شد و DisplayVideo360AdvertiserLink جدید ایجاد خواهد شد.

درخواست HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}:approve

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal برای تأیید. قالب مثال: properties/1234/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/5678

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

پیام پاسخ برای displayVideo360AdvertiserLinkProposals.approve RPC.

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
  "displayVideo360AdvertiserLink": {
    object (DisplayVideo360AdvertiserLink)
  }
}
زمینه های

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit