Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.get

یک SKAdNetworkConversionValueSchema را جستجو می کند.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/dataStreams/*/sKAdNetworkConversionValueSchema/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام منبع طرح ارزش تبدیل SKAdNetwork برای جستجو. قالب: خواص/{property}/dataStreams/{dataStream}/sKAdNetworkConversionValueSchema/{skadnetworkConversionValueSchema}

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از SKAdNetworkConversionValueSchema است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit