Method: properties.bigQueryLinks.get

جستجو برای یک پیوند BigQuery.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/bigQueryLinks/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام پیوند BigQuery برای جستجو. قالب: properties/{property_id}/bigQueryLinks/{bigquery_link_id} مثال: properties/123/bigQueryLinks/456

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از BigQueryLink است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit