Method: accounts.accessBindings.get

اطلاعات مربوط به یک اتصال دسترسی را دریافت می کند.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=accounts/*/accessBindings/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام اتصال دسترسی برای بازیابی. قالب‌ها: - accounts/{account}/accessBindings/{accessBinding} - خواص/{property}/accessBindings/{accessBinding}

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از AccessBinding است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users