Method: accounts.accessBindings.batchUpdate

Służy do aktualizowania informacji o wielu powiązaniach dostępu do konta lub usługi.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=accounts/*}/accessBindings:batchUpdate

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Konto lub usługa, do których należą powiązania dostępu. Element nadrzędny wszystkich podanych informacji AccessBinding w komunikatach UpdateAccessBindingRequest musi być zgodny z tym polem. Formaty: - konta/{konto} - usługi/{usługa}

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "requests": [
  {
   object (UpdateAccessBindingRequest)
  }
 ]
}
Pola
requests[]

object (UpdateAccessBindingRequest)

Wymagane. Żądania określające powiązania dostępu do aktualizacji. Jednorazowo można zaktualizować maksymalnie 1000 powiązań dostępu.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu BatchUpdateAccessBindingsResponse.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users

UpdateAccessBindingRequest

Komunikat żądania dotyczącego RPC accessBindings.patch.

Zapis JSON
{
 "accessBinding": {
  object (AccessBinding)
 }
}
Pola
accessBinding

object (AccessBinding)

Wymagane. Powiązanie dostępu do aktualizacji.