Xác thực sự kiện

Chọn nền tảng bạn sử dụng:

Measurement Protocol của Google Analytics cho Google Analytics 4 không trả về mã lỗi HTTP, ngay cả khi một sự kiện không đúng định dạng hoặc thiếu thông số bắt buộc. Để đảm bảo các sự kiện của bạn là hợp lệ, bạn nên kiểm thử các sự kiện đó trên Máy chủ xác thực Measurement Protocol trước khi triển khai các sự kiện đó trong môi trường thực tế. Sau khi xác thực rằng các sự kiện được cấu trúc đúng cách, bạn nên xác minh cách triển khai của mình để đảm bảo bạn đang sử dụng đúng khoá.

Bạn có thể gọi trực tiếp cho Máy chủ xác thực hoặc sử dụng Trình tạo sự kiện GA4. Trình tạo sự kiện GA4 cho phép bạn tạo các sự kiện theo cách tương tác và sử dụng Máy chủ xác thực Measurement Protocol để xác thực các sự kiện đó.

Hướng dẫn này mô tả cách gửi sự kiện đến Measurement Protocol cho Máy chủ xác thực của Google Analytics 4 và diễn giải phản hồi.

Gửi sự kiện để xác thực

Điểm khác biệt duy nhất trong yêu cầu sự kiện được gửi đến Measurement Protocol và Máy chủ xác thực Measurement Protocol là URL.

Máy chủ URL
Measurement Protocol /mp/collect
Máy chủ xác thực Measurement Protocol /debug/mp/collect

Tất cả các trường yêu cầu khác đều giống nhau. Xem tài liệu tham khảo về giao thức để biết đầy đủ thông tin chi tiết về cách tạo một yêu cầu hợp lệ.

Mã sau đây cho thấy một sự kiện không hợp lệ đang được gửi đến Máy chủ xác thực Measurement Protocol:

Phản hồi xác thực

Sau đây là phản hồi của Máy chủ xác thực cho sự kiện trước đó:

{
 "validationMessages": [
  {
   "fieldPath": "events",
   "description": "Event at index: [0] has invalid name [_badEventName]. Names must start with an alphabetic character.",
   "validationCode": "NAME_INVALID"
  }
 ]
}

Phản hồi

Khoá Loại Nội dung mô tả
validationMessages Array<ValidationMessage> Một mảng các thông báo xác thực.

ValidationMessage

Khoá Loại Nội dung mô tả
fieldPath string Đường dẫn đến trường không hợp lệ.
description string Nội dung mô tả về lỗi.
validationCode ValidationCode Mã xác thực tương ứng với lỗi.

ValidationCode

Giá trị Nội dung mô tả
VALUE_INVALID Giá trị đã cung cấp cho fieldPath không hợp lệ. Xem phần giới hạn.
VALUE_REQUIRED Bạn chưa cung cấp giá trị bắt buộc cho fieldPath.
NAME_INVALID Tên đã cung cấp không hợp lệ. Xem phần giới hạn.
NAME_RESERVED Tên đã cung cấp là một trong những tên dành riêng. Xem tên dành riêng.
VALUE_OUT_OF_BOUNDS Giá trị đã cung cấp quá lớn. Xem phần giới hạn.
EXCEEDED_MAX_ENTITIES Có quá nhiều thông số trong yêu cầu. Xem phần giới hạn.
NAME_DUPLICATED Tên đã được cung cấp nhiều lần trong yêu cầu.