Gửi các sự kiện Measurement Protocol đến Google Analytics

Hướng dẫn này giải thích cách bạn có thể gửi các sự kiện luồng web và ứng dụng Giao thức đo lường của Google Analytics đến máy chủ Google Analytics để bạn có thể xem các sự kiện Measurement Protocol trong báo cáo Google Analytics.

Hãy chọn nền tảng bạn muốn xem trong hướng dẫn này:

Định dạng yêu cầu

Measurement Protocol cho Google Analytics 4 chỉ hỗ trợ các yêu cầu HTTP POST.

Để gửi một sự kiện, hãy sử dụng định dạng sau:

POST /mp/collect HTTP/1.1
HOST: www.google-analytics.com
Content-Type: application/json
<payload_data>

Bạn phải cung cấp những thông tin sau trong URL yêu cầu:

 • api_secret: BÍ MẬT API được tạo trong giao diện người dùng Google Analytics.

  Để tạo khoá bí mật mới, hãy chuyển đến mục Quản trị > Luồng dữ liệu > chọn luồng của bạn > Measurement Protocol > Tạo.

 • measurement_id: Mã đo lường được liên kết với một luồng, có trong giao diện người dùng Google Analytics trong mục Quản trị > Luồng dữ liệu > chọn luồng dữ liệu > Mã đo lường.

  measurement_id không phải là Mã luồng của bạn.

Hãy xem tham số truy vấn để tham khảo đầy đủ.

Bạn phải cung cấp các thông tin sau trong nội dung yêu cầu:

 • client_id: Giá trị nhận dạng duy nhất của ứng dụng. Tính năng này khác với app_instance_id của Firebase. Sử dụng gtag.js('get').
 • user_id: Không bắt buộc. Giá trị nhận dạng duy nhất của người dùng. Chỉ có thể chứa ký tự utf-8. Hãy xem bài viết User-ID cho bản phân tích trên nhiều nền tảng để biết thêm thông tin về giá trị nhận dạng này.

 • consent: Không bắt buộc. Tìm hiểu cách thiết lập chế độ cài đặt về sự đồng ý.

 • events: Một mảng các mục sự kiện. Bạn có thể đưa nhiều sự kiện vào một yêu cầu.

  Để hoạt động của người dùng hiển thị trong các báo cáo như Thời gian thực, engagement_time_msecsession_id phải được cung cấp như một phần của params cho event. Tham số engagement_time_msec phải phản ánh thời gian tương tác của sự kiện tính bằng mili giây.

  Ví dụ:

 {
  "client_id": "123456.7654321",
  "events": [
   {
    "name": "campaign_details",
    "params": {
     "campaign_id": "google_1234",
     "campaign": "Summer_fun",
     "source": "google",
     "medium": "cpc",
     "term": "summer+travel",
     "content": "logolink",
     "session_id": "123",
     "engagement_time_msec": "100"
    }
   }
  ]
 }

Mặc dù session_starttên sự kiện dành riêng, nhưng việc tạo session_id mới sẽ tạo một phiên mới mà không cần gửi session_start. Hiểu cách tính số phiên.

Thử ngay

Sau đây là ví dụ mà bạn có thể sử dụng để gửi sự kiện tutorial_begin đến máy chủ Google Analytics:

const measurement_id = `G-XXXXXXXXXX`;
const api_secret = `<secret_value>`;

fetch(`https://www.google-analytics.com/mp/collect?measurement_id=${measurement_id}&api_secret=${api_secret}`, {
 method: "POST",
 body: JSON.stringify({
  client_id: 'XXXXXXXXXX.YYYYYYYYYY',
  events: [{
   name: 'tutorial_begin',
   params: {},
  }]
 })
});

Các điểm hạn chế

Việc gửi sự kiện Measurement Protocol đến Google Analytics phải tuân theo các giới hạn sau:

 • Yêu cầu có thể có tối đa 25 sự kiện.
 • Sự kiện có thể có tối đa 25 thông số.
 • Sự kiện có thể có tối đa 25 thuộc tính người dùng.
 • Tên thuộc tính người dùng chỉ được có tối đa 24 ký tự.
 • Giá trị thuộc tính người dùng chỉ được có tối đa 36 ký tự.
 • Tên sự kiện chỉ được có tối đa 40 ký tự, chỉ được chứa các ký tự chữ và số, dấu gạch dưới và phải bắt đầu bằng một ký tự chữ cái.
 • Tên thông số (bao gồm cả thông số mục) chỉ được có tối đa 40 ký tự, chỉ được chứa các ký tự chữ và số và dấu gạch dưới, đồng thời phải bắt đầu bằng một ký tự chữ cái.
 • Các giá trị thông số bao gồm cả giá trị thông số mục chỉ được dài tối đa 100 ký tự đối với tài sản Google Analytics 4 chuẩn và tối đa là 500 ký tự đối với tài sản Google Analytics 360.
 • Thông số mục có thể có tối đa 10 thông số tuỳ chỉnh.
 • Nội dung bài đăng phải nhỏ hơn 130kB.
 • Hệ thống hỗ trợ mô hình phân bổ cấp sự kiện từ các sự kiện Measurement Protocol tối đa 63 ngày sau sự kiện gắn thẻ trực tuyến gần đây nhất để xuất lượt chuyển đổi sang Google Ads và các chế độ tích hợp nội dung nghe nhìn khác, ngay cả khi khoảng thời gian chuyển đổi cho sự kiện chuyển đổi lớn hơn 63 ngày. Ngược lại, mô hình phân bổ cấp sự kiện để gắn thẻ các sự kiện trực tuyến được hỗ trợ cho toàn bộ thời lượng chuyển đổi.
 • Để hoạt động tái tiếp thị, bạn có thể tham gia các sự kiện Measurement Protocol trong vòng tối đa ngày sau đây kể từ ngày diễn ra sự kiện trực tuyến gần đây nhất bằng một cookie hoặc mã thiết bị được liên kết:
  • Luồng dữ liệu web: 30 ngày
  • Luồng ứng dụng: 42 ngày
 • Các sự kiện Measurement Protocol trong ứng dụng được gửi đến Google Analytics 4 sẽ không điền đối tượng Tìm kiếm vào Google Ads cho người dùng ứng dụng.