Nhật ký thay đổi Measurement Protocol trong Google Analytics

Trang này ghi lại mọi thay đổi đối với Measurement Protocol của Google Analytics. Bạn nên kiểm tra định kỳ danh sách này để xem mọi thông báo mới. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin thay đổi qua các nguồn cấp dữ liệu trong phần Đăng ký dưới đây.

Đăng ký nhật ký thay đổi liên quan

Bao gồm tất cả các API thu thập, Cấu hình và Báo cáo.

Bao gồm tính năng Theo dõi web (ga.js và analytics.js), Android SDK, iOS SDK và Measurement Protocol.

Bản phát hành này thêm thông số lượt truy cập mới. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Nguồn dữ liệu

  • Thông số ds Nguồn dữ liệu cho phép bạn đặt nguồn dữ liệu của một lượt truy cập.

Bản phát hành này thêm thông số lượt truy cập mới. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Ghi đè theo vị trí địa lý

  • geoid Ghi đè địa lý cho phép bạn đặt rõ ràng vị trí địa lý của người dùng.
  • Cập nhật danh sách các nguồn không phải trả tiền được hỗ trợ.

    • Đã xoá: Netscape, About, Mamma, Voila, Live, Wirtulana Polska, Yam, Ozu.
    • Đã thêm/cập nhật: Baidu, DOCOMO, Onet, Centrum, Sogou, Tut.By, Globo, Ukr.net, So.com, au one.

Bản phát hành này chứa nội dung thay thế loại lượt truy cập appview cũng như việc thêm và đổi tên các tham số. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Thay thế appview

  • Loại lượt truy cập appview đã được thay thế bằng screenview. Hãy cập nhật mã theo dõi ứng dụng của bạn càng sớm càng tốt để sử dụng screenview thay vì appview.

Thông số mới

Đổi tên thông số

  • Mô tả nội dung được đổi tên thành Tên màn hình. Tên tham số truy vấn (cd) sẽ vẫn giữ nguyên.

Hôm nay, chúng tôi đã ra mắt Measurement Protocol mới trong giai đoạn thử nghiệm công khai.