Thiết lập tính năng đo lường ứng dụng

Để thêm Google Analytics vào ứng dụng của bạn và bắt đầu ghi lại sự kiện, hãy sử dụng Firebase.

Để đo lường trên nhiều nền tảng, hãy sử dụng Giao thức đo lường. Để bắt đầu, hãy thử Gửi sự kiện ứng dụng đến lớp học lập trình GA4.