تبلیغات باز برنامه

{% setvar ad request "AdRequest" %} {% setvar android_ad_unit_id "ca-app-pub-3940256099942544/9257395921" %} {% setvar ios_ad_unit_id "ca-app-pub-3940256099942544/5575463023" %} {% مسیر setvar "/admob/unity/" %} {% setvar platform %}Unity{% endsetvar %} {% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% شامل "/admob/unity/app-open/___app-open" %}