Hỗ trợ nhiều cửa sổ trên iPad

Kể từ phiên bản iOS 13, các ứng dụng có thể hỗ trợ nhiều cửa sổ trên iPad. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể tương tác đồng thời với nhiều bản sao giao diện người dùng của ứng dụng. Mỗi cửa sổ có thể có kích thước khác nhau và bạn có thể đổi kích thước bất kỳ lúc nào. Việc đổi kích thước có thể ảnh hưởng đến cách quảng cáo được tải và hiển thị.

Hướng dẫn này cho bạn biết các phương pháp hay nhất để hiển thị quảng cáo chính xác trong tình huống có nhiều cửa sổ trên iPad.

Điều kiện tiên quyết

Đặt cảnh trong yêu cầu quảng cáo

Để quảng cáo hiển thị vừa vặn trong một cửa sổ cụ thể, bạn nên chuyển windowScene của khung hiển thị sang yêu cầu quảng cáo. SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ trả về một quảng cáo có kích thước phù hợp với cảnh đó.

Swift

func loadInterstitial() {
 let request = GADRequest()
 request.scene = view.window?.windowScene

 GADInterstitialAd.load(withAdUnitID: "[AD_UNIT_ID]",
   request: request) { ad, error in }
}

Objective-C

- (void)loadInterstitial {
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 request.scene = self.view.window.windowScene;

 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"[AD_UNIT_ID]"
   request:request
   completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {}];
}

Trong chế độ thử nghiệm, các yêu cầu quảng cáo sẽ không thành công kèm theo lỗi sau đây nếu ứng dụng đa cảnh của bạn yêu cầu quảng cáo mà không chuyển cảnh:

<Google> Invalid Request. The GADRequest scene property should be set for
applications that support multi-scene. Treating the unset property as an error
while in test mode.

Trong chế độ hoạt động thực tế, yêu cầu quảng cáo sẽ được thực hiện, nhưng quảng cáo sẽ không thể hiển thị nếu quảng cáo được hiển thị trên cửa sổ không phải toàn màn hình. Thông báo lỗi trong trường hợp này là:

<Google> Ad cannot be presented. The full screen ad content size exceeds the current window size.

Tạo yêu cầu quảng cáo trong viewDidAppear:

Trong trường hợp bạn sử dụng tính năng nhiều cửa sổ, hệ thống sẽ đưa ra yêu cầu phải có cảnh cho cửa sổ để gửi yêu cầu quảng cáo. Vì bạn chưa thêm chế độ xem vào cửa sổ trong viewDidLoad:, bạn nên tạo yêu cầu quảng cáo trong viewDidAppear:, nơi mà cảnh cho cửa sổ được điểm đó đặt.

Xin lưu ý rằng hệ thống có thể gọi viewDidAppear: nhiều lần trong suốt vòng đời của ứng dụng. Bạn nên bọc mã khởi chạy yêu cầu quảng cáo bằng cờ. Cờ này sẽ cho biết liệu mã đó đã được thực hiện hay chưa.

Swift

override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
 super.viewDidAppear(animated)
 if !requestInitialized {
  loadInterstitial()
  requestInitialized = true
 }
}

Objective-C

- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
 [super viewDidAppear:animated];
 if (!_requestInitialized) {
  [self loadInterstitial];
  _requestInitialized = YES;
 }
}

Xử lý việc đổi kích thước

Người dùng có thể kéo cảnh xung quanh bất kỳ lúc nào, thay đổi kích thước cửa sổ sau khi một yêu cầu quảng cáo đã được thực hiện. Bạn có thể yêu cầu một quảng cáo mới khi người dùng đổi kích thước. Mã mẫu dưới đây sử dụng viewWillTransitionToSize:withTransitionCoordinator: để nhận thông báo khi cửa sổ của trình kiểm soát khung hiển thị gốc xoay hoặc đổi kích thước, nhưng bạn cũng có thể theo dõi windowScene:didUpdateCoordinateSpace:interfaceOrientation:traitCollection: để phát hiện các thay đổi cụ thể về cảnh cho cửa sổ.

Quảng cáo xen kẽ và Quảng cáo có tặng thưởng

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cung cấp phương thức canPresentFromViewController:error: để xác định liệu một quảng cáo xen kẽ hoặc quảng cáo có tặng thưởng có hợp lệ hay không. Nhờ đó, bạn có thể kiểm tra xem các quảng cáo toàn màn hình có cần được làm mới mỗi khi kích thước cửa sổ thay đổi hay không.

Swift

override func viewWillTransition(to size: CGSize,
  with coordinator: UIViewControllerTransitionCoordinator) {
 super.viewWillTransition(to: size, with: coordinator)

 coordinator.animate(alongsideTransition: nil) { [self] context in
  do {
   try interstitial?.canPresent(fromRootViewController: self)
  } catch {
   loadInterstitial()
  }
 }
}

Objective-C

- (void)viewWillTransitionToSize:(CGSize)size
  withTransitionCoordinator:(id)coordinator {
 [super viewWillTransitionToSize:size withTransitionCoordinator:coordinator];

 [coordinator animateAlongsideTransition:nil
   completion:^(id _Nonnull context) {
  if (![self.interstitial canPresentFromRootViewController:self error:nil]) {
   [self loadInterstitial];
  }
 }];
}

Bạn có thể xử lý việc đổi kích thước cửa sổ giống như cách xoay cửa sổ. Ứng dụng của bạn chịu trách nhiệm đảm bảo việc quảng cáo biểu ngữ hiển thị vừa vặn với kích thước mới của cửa sổ.

Ví dụ dưới đây sẽ tạo một biểu ngữ thích ứng mới có kích thước vừa với chiều rộng mới của cửa sổ:

Swift

override func viewWillTransition(to size: CGSize,
  with coordinator: UIViewControllerTransitionCoordinator) {
 super.viewWillTransition(to: size, with: coordinator)

 coordinator.animate(alongsideTransition: nil) { [self] context in
  loadBanner()
 }
}

func loadBanner() {
 let bannerWidth = view.frame.size.width

 bannerView.adSize = GADCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSizeWithWidth(bannerWidth)

 let request = GADRequest()
 request.scene = view.window?.windowScene
 bannerView.load(request)
}

Objective-C

- (void)viewWillTransitionToSize:(CGSize)size
  withTransitionCoordinator:(id)coordinator {
 [super viewWillTransitionToSize:size withTransitionCoordinator:coordinator];

 [coordinator animateAlongsideTransition:nil
   completion:^(id _Nonnull context) {
  [self loadBannerAd];
 }];
}

- (void)loadBannerAd {
 CGFloat bannerWidth = self.view.frame.size.width;

 self.bannerView.adSize = GADCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSizeWithWidth(bannerWidth);

 GADRequest *request = [GADRequest request];
 request.scene = self.view.window.windowScene;
 [self.bannerView loadRequest:request];
}

Quảng cáo gốc

Bạn nắm quyền kiểm soát việc hiển thị quảng cáo gốc và chịu trách nhiệm đảm bảo quảng cáo gốc đó hiển thị bên trong khung hiển thị đã đổi kích thước, tương tự như phần còn lại của nội dung ứng dụng.

Vấn đề đã biết

Hiện tại, Google chỉ hỗ trợ quảng cáo chia đôi màn hình và nhiều cửa sổ ở chế độ dọc. Bạn sẽ nhận được thông báo nhật ký sau đây khi yêu cầu quảng cáo ở chế độ ngang.

<Google> Ad cannot be presented. The full screen ad content size exceeds the
current window size.