Tích hợp Vpon với Dàn xếp

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn sử dụng tính năng dàn xếp Quảng cáo trên thiết bị di động của Google với Vpon. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách thiết lập bộ chuyển đổi dàn xếp để hoạt động với ứng dụng iOS hiện tại và định cấu hình các chế độ cài đặt bổ sung.

Vpon Tài nguyên
Tài liệu
SDK
Bộ chuyển đổi
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Điều kiện tiên quyết

Nhập môn hữu ích

Các bài viết sau đây trên Trung tâm trợ giúp cung cấp thông tin cơ bản về tính năng dàn xếp:

Thêm Vpon vào dự án của bạn

Tích hợp quảng cáo vào ứng dụng của bạn giống như trước đây. Để tích hợp quảng cáo không phải quảng cáo xen kẽ (kích thước biểu ngữ, kích thước hình chữ nhật dài, v.v.), hãy xem bài viết Quảng cáo biểu ngữ. Để tích hợp quảng cáo xen kẽ (quảng cáo toàn màn hình che khuất tất cả nội dung khác), hãy xem bài viết về Quảng cáo xen kẽ.

Các bước sau đây sẽ thay đổi vị trí đặt quảng cáo của bạn thành một vị trí dàn xếp có thể hiển thị quảng cáo từ nhiều mạng.

 1. Tải bộ chuyển đổi và SDK cho Vpon từ các tài nguyên ở trên.

 2. Thêm bộ chuyển đổi/SDK mạng đã tải xuống trong Xcode: nhấp chuột phải vào dự án của bạn và nhấp vào Thêm tệp vào project.

 3. Bao gồm mọi khung, cờ trình biên dịch hoặc cờ trình liên kết mà Vpon yêu cầu. Bạn không cần viết thêm mã. Tính năng dàn xếp sẽ gọi Vpon bộ chuyển đổi và SDK khi cần thiết để tạo quảng cáo.

Thiết lập thông báo sự kiện

Để được thông báo về các sự kiện trong vòng đời quảng cáo như số lượt hiển thị, bạn có thể triển khai GADBannerViewDelegate. Khi sử dụng tính năng dàn xếp, người được ủy quyền này sẽ tự động được thông báo về các sự kiện từ Vpon. Ví dụ: số lượt hiển thị từ mọi mạng quảng cáo được báo cáo thông qua phương thức adViewDidReceiveAd: của GADBannerViewDelegate.

Kiểm tra giá trị của adNetworkClassName

Bạn có thể tùy ý kiểm tra thuộc tính adNetworkClassName trên GADBannerView. Thuộc tính này sẽ trả về tên lớp mạng quảng cáo của mạng quảng cáo đã tìm nạp biểu ngữ hiện tại sau khi lệnh gọi lại adViewDidReceiveAd được gọi:

Swift

func adViewDidReceiveAd(_ bannerView: GADBannerView) {
 print("Banner adapter class name: \(bannerView.adNetworkClassName)")
}

Objective-C

- (void)adViewDidReceiveAd:(GADBannerView *)bannerView {
 NSLog(@"Banner adapter class name: %@", bannerView.adNetworkClassName);
}

Tương tự, đối với quảng cáo xen kẽ, hãy kiểm tra thuộc tính adNetworkClassName trên GADInterstitial bên trong interstitialDidReceiveAd:

Swift

func interstitialDidReceiveAd(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial adapter class name: \(ad.adNetworkClassName)")
}

Objective-C

- (void)interstitialDidReceiveAd:(GADInterstitial *)interstitial {
 NSLog(@"Interstitial adapter class name: %@", interstitial.adNetworkClassName);
}
Đối với quảng cáo được trả về từ AdMob, adNetworkClassName sẽ trả về GADMAdapterGoogleAdMobAds. Đối với những quảng cáo được tìm nạp thông qua sự kiện tuỳ chỉnh, hàm này sẽ trả về GADMAdapterCustomEvents.

,

Hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn sử dụng tính năng dàn xếp Quảng cáo trên thiết bị di động của Google với Vpon. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách thiết lập bộ chuyển đổi dàn xếp để hoạt động với ứng dụng iOS hiện tại và định cấu hình các chế độ cài đặt bổ sung.

Vpon Tài nguyên
Tài liệu
SDK
Bộ chuyển đổi
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Điều kiện tiên quyết

Nhập môn hữu ích

Các bài viết sau đây trên Trung tâm trợ giúp cung cấp thông tin cơ bản về tính năng dàn xếp:

Thêm Vpon vào dự án của bạn

Tích hợp quảng cáo vào ứng dụng của bạn giống như trước đây. Để tích hợp quảng cáo không phải quảng cáo xen kẽ (kích thước biểu ngữ, kích thước hình chữ nhật dài, v.v.), hãy xem bài viết Quảng cáo biểu ngữ. Để tích hợp quảng cáo xen kẽ (quảng cáo toàn màn hình che khuất tất cả nội dung khác), hãy xem bài viết về Quảng cáo xen kẽ.

Các bước sau đây sẽ thay đổi vị trí đặt quảng cáo của bạn thành một vị trí dàn xếp có thể hiển thị quảng cáo từ nhiều mạng.

 1. Tải bộ chuyển đổi và SDK cho Vpon từ các tài nguyên ở trên.

 2. Thêm bộ chuyển đổi/SDK mạng đã tải xuống trong Xcode: nhấp chuột phải vào dự án của bạn và nhấp vào Thêm tệp vào project.

 3. Bao gồm mọi khung, cờ trình biên dịch hoặc cờ trình liên kết mà Vpon yêu cầu. Bạn không cần viết thêm mã. Tính năng dàn xếp sẽ gọi Vpon bộ chuyển đổi và SDK khi cần thiết để tạo quảng cáo.

Thiết lập thông báo sự kiện

Để được thông báo về các sự kiện trong vòng đời quảng cáo như số lượt hiển thị, bạn có thể triển khai GADBannerViewDelegate. Khi sử dụng tính năng dàn xếp, người được ủy quyền này sẽ tự động được thông báo về các sự kiện từ Vpon. Ví dụ: số lượt hiển thị từ mọi mạng quảng cáo được báo cáo thông qua phương thức adViewDidReceiveAd: của GADBannerViewDelegate.

Kiểm tra giá trị của adNetworkClassName

Bạn có thể tùy ý kiểm tra thuộc tính adNetworkClassName trên GADBannerView. Thuộc tính này sẽ trả về tên lớp mạng quảng cáo của mạng quảng cáo đã tìm nạp biểu ngữ hiện tại sau khi lệnh gọi lại adViewDidReceiveAd được gọi:

Swift

func adViewDidReceiveAd(_ bannerView: GADBannerView) {
 print("Banner adapter class name: \(bannerView.adNetworkClassName)")
}

Objective-C

- (void)adViewDidReceiveAd:(GADBannerView *)bannerView {
 NSLog(@"Banner adapter class name: %@", bannerView.adNetworkClassName);
}

Tương tự, đối với quảng cáo xen kẽ, hãy kiểm tra thuộc tính adNetworkClassName trên GADInterstitial bên trong interstitialDidReceiveAd:

Swift

func interstitialDidReceiveAd(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial adapter class name: \(ad.adNetworkClassName)")
}

Objective-C

- (void)interstitialDidReceiveAd:(GADInterstitial *)interstitial {
 NSLog(@"Interstitial adapter class name: %@", interstitial.adNetworkClassName);
}
Đối với quảng cáo được trả về từ AdMob, adNetworkClassName sẽ trả về GADMAdapterGoogleAdMobAds. Đối với những quảng cáo được tìm nạp thông qua sự kiện tuỳ chỉnh, hàm này sẽ trả về GADMAdapterCustomEvents.