Chuẩn bị cho iOS phiên bản 14 trở lên

Hướng dẫn này đề cập đến những thay đổi mà bạn cần chuẩn bị để ứng dụng của bạn chạy trên iOS 14.

Bật SKAdNetwork để theo dõi các lượt chuyển đổi

Điều kiện tiên quyết: SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0 trở lên

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ tính năng theo dõi lượt chuyển đổi bằng SKAdNetwork của Apple, cho phép Google và người mua bên thứ ba tham gia phân bổ một lượt cài đặt ứng dụng ngay cả khi không có IDFA (Mã nhận dạng cho quảng cáo).

Để bật chức năng này, hãy cập nhật khóa SKAdNetworkItems bằng một từ điển bổ sung giúp xác định các giá trị SKAdNetworkIdentifier của Google và của người mua bên thứ ba tham gia trong Info.plist của bạn.

Đoạn mã bên dưới bao gồm Google (cstr6suwn9.skadnetwork) và một số giá trị nhận dạng SKAdNetwork nhất định của người mua khác đã cung cấp các giá trị này cho Google. Google cam kết cập nhật danh sách này để thêm những người mua khác, đồng thời làm việc với các đơn vị trong ngành để tìm ra giải pháp chia sẻ các giá trị SKAdNetworkIdentifier ở phạm vi rộng hơn. Vui lòng truy cập vào trang này để nắm được thông tin cập nhật.

<key>SKAdNetworkItems</key>
 <array>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>cstr6suwn9.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4fzdc2evr5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>2fnua5tdw4.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ydx93a7ass.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>5a6flpkh64.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>p78axxw29g.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v72qych5uu.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>c6k4g5qg8m.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>s39g8k73mm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3qy4746246.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3sh42y64q3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>f38h382jlk.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>hs6bdukanm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>prcb7njmu6.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v4nxqhlyqp.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>wzmmz9fp6w.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>yclnxrl5pm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>t38b2kh725.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>7ug5zh24hu.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>9rd848q2bz.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>n6fk4nfna4.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>kbd757ywx3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>9t245vhmpl.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4468km3ulz.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>2u9pt9hc89.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>8s468mfl3y.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>av6w8kgt66.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>klf5c3l5u5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ppxm28t8ap.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>424m5254lk.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>uw77j35x4d.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>578prtvx9j.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4dzt52r2t5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>e5fvkxwrpn.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>8c4e2ghe7u.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>zq492l623r.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3qcr597p9d.skadnetwork</string>
  </dict>
 </array>

Dàn xếp

Nếu bạn sử dụng tính năng dàn xếp, hãy tham khảo tài liệu của từng đối tác mạng quảng cáo để biết các giá trị SKAdNetworkIdentifier khác mà họ yêu cầu:

Đối với các nguồn quảng cáo không được liệt kê ở đây, hãy liên hệ với nhóm tài khoản của bạn để tìm các giá trị SKAdNetworkIdentifier mà họ yêu cầu.

Xin cấp quyền theo chính sách Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng (App Tracking Transparency)

Điều kiện tiên quyết: SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0 trở lên

Để hiển thị yêu cầu uỷ quyền theo chính sách Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng nhằm truy cập IDFA, hãy cập nhật Info.plist để thêm khoá NSUserTrackingUsageDescription bằng một thông báo tuỳ chỉnh mô tả việc sử dụng của bạn. Dưới đây là nội dung mô tả mẫu:

<key>NSUserTrackingUsageDescription</key>
<string>This identifier will be used to deliver personalized ads to you.</string>

Nội dung mô tả về việc sử dụng xuất hiện trong hộp thoại App Tracking Transparency:

Để hiển thị yêu cầu cấp quyền, hãy dùng lệnh gọi requestTrackingAuthorizationWithCompletionHandler:. Bạn nên đợi lệnh gọi lại hoàn thành trước khi tải quảng cáo để nếu người dùng cấp quyền theo thông báo Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng (App Tracking Transparency), SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google có thể sử dụng IDFA trong các yêu cầu quảng cáo.

Swift

import AppTrackingTransparency
import AdSupport
...
func requestIDFA() {
 ATTrackingManager.requestTrackingAuthorization(completionHandler: { status in
  // Tracking authorization completed. Start loading ads here.
  // loadAd()
 })
}

Objective-C

#import <AppTrackingTransparency/AppTrackingTransparency.h>
#import <AdSupport/AdSupport.h>
...
- (void)requestIDFA {
 [ATTrackingManager requestTrackingAuthorizationWithCompletionHandler:^(ATTrackingManagerAuthorizationStatus status) {
  // Tracking authorization completed. Start loading ads here.
  // [self loadAd];
 }];
}

Để biết thêm thông tin về các giá trị trạng thái có thể xảy ra, hãy xem ATTrackingManager.AuthorizationStatus.

Cùng một khóa ứng dụng

Điều kiện tiên quyết: SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0 trở lên

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cung cấp cùng một khóa ứng dụng để giúp bạn phân phối các quảng cáo được cá nhân hóa và phù hợp hơn bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ ứng dụng mà người dùng đang sử dụng. Hãy xem hướng dẫn cài đặt chung để biết thêm thông tin về cách triển khai cùng một khóa ứng dụng.

SKOverlay

Điều kiện tiên quyết: SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0 trở lên

Một API mới để đề xuất ứng dụng khác hoặc một ứng dụng đầy đủ tương ứng của App Clip đã được thêm vào iOS 14: SKOverlay

SKOverlay giới thiệu một ứng dụng đề xuất dưới dạng lớp phủ trên một quảng cáo, nhờ đó, người dùng có thể cài đặt ứng dụng đó mà không cần phải rời khỏi ứng dụng của bạn.

Nếu sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0 trở lên, bạn không cần phải làm gì để bật SKOverlay cho ứng dụng của mình. Khi có lợi ích tích cực về hiệu suất cho người dùng và nhà quảng cáo, quảng cáo sẽ tự động được nâng cao bằng SKOverlay.

Thông báo về việc sử dụng dữ liệu trong App Store

Apple yêu cầu các nhà phát triển xuất bản ứng dụng trên App Store tiết lộ một số thông tin nhất định về việc sử dụng dữ liệu trong ứng dụng của họ. Kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2020, Apple đã thông báo rằng các nhà phát triển bắt buộc phải tiết lộ những thông tin này cho các ứng dụng mới và bản cập nhật ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu về việc tiết lộ dữ liệu.

Hạn mức miền trong ứng dụng

Vào tháng 6 năm 2020, Apple đã ra mắt Hạn mức miền trong ứng dụng dưới dạng một tính năng chọn sử dụng – cho phép nhà phát triển đặt hạn mức tối đa 10 miền cho tất cả WKWebView trong một ứng dụng thông qua khóa WKAppBoundDomains Info.plist.

Hiện tại, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google không hỗ trợ tính năng này.

Nếu bạn thêm khóa WKAppBoundDomains vào tệp Info.plist, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google có thể sẽ không tải quảng cáo được.