Sự kiện tuỳ chỉnh cho quảng cáo gốc

Điều kiện tiên quyết

Hoàn tất quy trình thiết lập sự kiện tuỳ chỉnh.

Yêu cầu quảng cáo gốc

Khi đạt đến mục hàng sự kiện tuỳ chỉnh trong chuỗi dàn xếp kiểu thác nước,the loadNativeAd:adConfiguration:completionHandler: method sẽ được gọi theo tên lớp mà bạn đã cung cấp khi tạo sự kiện tuỳ chỉnh. Trong trường hợp này, phương thức đó nằm trong SampleCustomEvent, sau đó sẽ gọithe loadNativeAd:adConfiguration:completionHandler: method trong SampleCustomEventNative.

Để yêu cầu hiển thị một quảng cáo gốc, hãy tạo hoặc sửa đổi một lớp triển khai GADMediationAdapterloadNativeAd:adConfiguration:completionHandler:. Nếu đã tồn tại một lớp mở rộng GADMediationAdapter, hãy triển khai loadNativeAd:adConfiguration:completionHandler: ở đó. Ngoài ra, hãy tạo một lớp mới để triển khai GADMediationNativeAd.

Trong ví dụ về sự kiện tuỳ chỉnh của chúng tôi, SampleCustomEvent sẽ triển khaithe GADMediationAdapter interface rồi uỷ quyền choSampleCustomEventNative.

Swift

import GoogleMobileAds

class SampleCustomEvent: NSObject, GADMediationAdapter {

 fileprivate var nativeAd: SampleCustomEventNativeAd?

 func loadNativeAd(
  for adConfiguration: GADMediationNativeAdConfiguration,
  completionHandler: @escaping GADMediationNativeAdLoadCompletionHandler
 ) {
  self.nativeAd = SampleCustomEventNativeAd()
  self.nativeAd?.loadNativeAd(
   for: adConfiguration, completionHandler: completionHandler)
 }
}

Objective-C

#import "SampleCustomEvent.h"

@implementation SampleCustomEvent

SampleCustomEventNativeAd *sampleNativeAd;

- (void)loadNativeAdForAdConfiguration:
      (GADMediationNativeAdConfiguration *)adConfiguration
           completionHandler:
             (GADMediationNativeAdLoadCompletionHandler)
               completionHandler {
 sampleNative = [[SampleCustomEventNativeAd alloc] init];
 [sampleNative loadNativeAdForAdConfiguration:adConfiguration
               completionHandler:completionHandler];
}

SampleCustomEventNative chịu trách nhiệm thực hiện những việc sau:

 • Tải quảng cáo gốc

 • Triển khai GADMediationNativeAd protocol

 • Nhận và báo cáo lệnh gọi lại sự kiện quảng cáo cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Thông số không bắt buộc được xác định trong giao diện người dùng AdMob sẽ được truyền vào sự kiện tuỳ chỉnh như một phần của the loadNativeAd:adConfiguration:completionHandler: method. Bạn có thể truy cập tham số này thông qua adConfiguration.credentials.settings[@"parameter"]. Thông số này thường là giá trị nhận dạng đơn vị quảng cáo mà SDK mạng quảng cáo cần có khi tạo thực thể cho một đối tượng quảng cáo.

Swift

class SampleCustomEventNativeAd: NSObject, GADMediationNativeAd {
 /// The Sample Ad Network native ad.
 var nativeAd: SampleNativeAd?

 /// The ad event delegate to forward ad rendering events to the Google Mobile
 /// Ads SDK.
 var delegate: GADMediationNativeAdEventDelegate?

 /// Completion handler called after ad load
 var completionHandler: GADMediationNativeLoadCompletionHandler?

 func loadNativeAd(
  for adConfiguration: GADMediationNativeAdConfiguration,
  completionHandler: @escaping GADMediationNativeLoadCompletionHandler
 ) {
  let adLoader = SampleNativeAdLoader()
  let sampleRequest = SampleNativeAdRequest()

  // The Google Mobile Ads SDK requires the image assets to be downloaded
  // automatically unless the publisher specifies otherwise by using the
  // GADNativeAdImageAdLoaderOptions object's disableImageLoading property. If
  // your network doesn't have an option like this and instead only ever
  // returns URLs for images (rather than the images themselves), your adapter
  // should download image assets on behalf of the publisher. This should be
  // done after receiving the native ad object from your network's SDK, and
  // before calling the connector's adapter:didReceiveMediatedNativeAd: method.
  sampleRequest.shouldDownloadImages = true
  sampleRequest.preferredImageOrientation = NativeAdImageOrientation.any
  sampleRequest.shouldRequestMultipleImages = false
  let options = adConfiguration.options
  for loaderOptions: GADAdLoaderOptions in options {
   if let imageOptions = loaderOptions as? GADNativeAdImageAdLoaderOptions {
    sampleRequest.shouldRequestMultipleImages =
     imageOptions.shouldRequestMultipleImages
    // If the GADNativeAdImageAdLoaderOptions' disableImageLoading property is
    // YES, the adapter should send just the URLs for the images.
    sampleRequest.shouldDownloadImages = !imageOptions.disableImageLoading
   } else if let mediaOptions = loaderOptions
    as? GADNativeAdMediaAdLoaderOptions
   {
    switch mediaOptions.mediaAspectRatio {
    case GADMediaAspectRatio.landscape:
     sampleRequest.preferredImageOrientation =
      NativeAdImageOrientation.landscape
    case GADMediaAspectRatio.portrait:
     sampleRequest.preferredImageOrientation =
      NativeAdImageOrientation.portrait
    default:
     sampleRequest.preferredImageOrientation = NativeAdImageOrientation.any
    }
   }
  }
  // This custom event uses the server parameter to carry an ad unit ID, which
  // is the most common use case.
  adLoader.delegate = self
  adLoader.adUnitID =
   adConfiguration.credentials.settings["parameter"] as? String
  self.completionHandler = completionHandler
  adLoader.fetchAd(sampleRequest)
 }
}

Objective-C

#import "SampleCustomEventNativeAd.h"

@interface SampleCustomEventNativeAd () <SampleNativeAdDelegate,
                     GADMediationNativeAd> {
 /// The sample native ad.
 SampleNativeAd *_nativeAd;

 /// The completion handler to call when the ad loading succeeds or fails.
 GADMediationNativeLoadCompletionHandler _loadCompletionHandler;

 /// The ad event delegate to forward ad rendering events to the Google Mobile
 /// Ads SDK.
 id<GADMediationNativeAdEventDelegate> _adEventDelegate;
}
@end

- (void)loadNativeAdForAdConfiguration:
      (GADMediationNativeAdConfiguration *)adConfiguration
           completionHandler:(GADMediationNativeLoadCompletionHandler)
                      completionHandler {
 __block atomic_flag completionHandlerCalled = ATOMIC_FLAG_INIT;
 __block GADMediationNativeLoadCompletionHandler originalCompletionHandler =
   [completionHandler copy];

 _loadCompletionHandler = ^id<GADMediationNativeAdEventDelegate>(
   _Nullable id<GADMediationNativeAd> ad, NSError *_Nullable error) {
  // Only allow completion handler to be called once.
  if (atomic_flag_test_and_set(&completionHandlerCalled)) {
   return nil;
  }

  id<GADMediationNativeAdEventDelegate> delegate = nil;
  if (originalCompletionHandler) {
   // Call original handler and hold on to its return value.
   delegate = originalCompletionHandler(ad, error);
  }

  // Release reference to handler. Objects retained by the handler will also
  // be released.
  originalCompletionHandler = nil;

  return delegate;
 };

 SampleNativeAdLoader *adLoader = [[SampleNativeAdLoader alloc] init];
 SampleNativeAdRequest *sampleRequest = [[SampleNativeAdRequest alloc] init];

 // The Google Mobile Ads SDK requires the image assets to be downloaded
 // automatically unless the publisher specifies otherwise by using the
 // GADNativeAdImageAdLoaderOptions object's disableImageLoading property. If
 // your network doesn't have an option like this and instead only ever returns
 // URLs for images (rather than the images themselves), your adapter should
 // download image assets on behalf of the publisher. This should be done after
 // receiving the native ad object from your network's SDK, and before calling
 // the connector's adapter:didReceiveMediatedNativeAd: method.
 sampleRequest.shouldDownloadImages = YES;

 sampleRequest.preferredImageOrientation = NativeAdImageOrientationAny;
 sampleRequest.shouldRequestMultipleImages = NO;
 sampleRequest.testMode = adConfiguration.isTestRequest;

 for (GADAdLoaderOptions *loaderOptions in adConfiguration.options) {
  if ([loaderOptions isKindOfClass:[GADNativeAdImageAdLoaderOptions class]]) {
   GADNativeAdImageAdLoaderOptions *imageOptions =
     (GADNativeAdImageAdLoaderOptions *)loaderOptions;
   sampleRequest.shouldRequestMultipleImages =
     imageOptions.shouldRequestMultipleImages;

   // If the GADNativeAdImageAdLoaderOptions' disableImageLoading property is
   // YES, the adapter should send just the URLs for the images.
   sampleRequest.shouldDownloadImages = !imageOptions.disableImageLoading;
  } else if ([loaderOptions
          isKindOfClass:[GADNativeAdMediaAdLoaderOptions class]]) {
   GADNativeAdMediaAdLoaderOptions *mediaOptions =
     (GADNativeAdMediaAdLoaderOptions *)loaderOptions;
   switch (mediaOptions.mediaAspectRatio) {
    case GADMediaAspectRatioLandscape:
     sampleRequest.preferredImageOrientation =
       NativeAdImageOrientationLandscape;
     break;
    case GADMediaAspectRatioPortrait:
     sampleRequest.preferredImageOrientation =
       NativeAdImageOrientationPortrait;
     break;
    default:
     sampleRequest.preferredImageOrientation = NativeAdImageOrientationAny;
     break;
   }
  } else if ([loaderOptions isKindOfClass:[GADNativeAdViewAdOptions class]]) {
   _nativeAdViewAdOptions = (GADNativeAdViewAdOptions *)loaderOptions;
  }
 }

 // This custom event uses the server parameter to carry an ad unit ID, which
 // is the most common use case.
 NSString *adUnit = adConfiguration.credentials.settings[@"parameter"];
 adLoader.adUnitID = adUnit;
 adLoader.delegate = self;

 [adLoader fetchAd:sampleRequest];
}

Cho dù quảng cáo được tìm nạp thành công hay gặp lỗi, bạn vẫn phải gọi GADMediationNativeAdLoadCompletionHandler. Nếu thành công, hãy truyền qua lớp triển khai GADMediationNativeAd với giá trị nil cho thông số lỗi; trong trường hợp không thành công, hãy chuyển qua lỗi mà bạn gặp phải.

Thông thường, các phương thức này được triển khai bên trong lệnh gọi lại từ SDK bên thứ ba mà bộ chuyển đổi của bạn triển khai. Trong ví dụ này, SDK mẫu có một SampleNativeAdDelegate với các lệnh gọi lại có liên quan:

Swift

func adLoader(
 _ adLoader: SampleNativeAdLoader, didReceive nativeAd: SampleNativeAd
) {
 extraAssets = [
  SampleCustomEventConstantsSwift.awesomenessKey: nativeAd.degreeOfAwesomeness
   ?? ""
 ]

 if let image = nativeAd.image {
  images = [GADNativeAdImage(image: image)]
 } else {
  let imageUrl = URL(fileURLWithPath: nativeAd.imageURL)
  images = [GADNativeAdImage(url: imageUrl, scale: nativeAd.imageScale)]
 }
 if let mappedIcon = nativeAd.icon {
  icon = GADNativeAdImage(image: mappedIcon)
 } else {
  let iconURL = URL(fileURLWithPath: nativeAd.iconURL)
  icon = GADNativeAdImage(url: iconURL, scale: nativeAd.iconScale)
 }

 adChoicesView = SampleAdInfoView()
 self.nativeAd = nativeAd
 if let handler = completionHandler {
  delegate = handler(self, nil)
 }
}

func adLoader(
 _ adLoader: SampleNativeAdLoader,
 didFailToLoadAdWith errorCode: SampleErrorCode
) {
 let error =
  SampleCustomEventUtilsSwift.SampleCustomEventErrorWithCodeAndDescription(
   code: SampleCustomEventErrorCodeSwift
    .SampleCustomEventErrorAdLoadFailureCallback,
   description:
    "Sample SDK returned an ad load failure callback with error code: \(errorCode)"
  )
 if let handler = completionHandler {
  delegate = handler(nil, error)
 }
}

Objective-C

- (void)adLoader:(SampleNativeAdLoader *)adLoader
  didReceiveNativeAd:(SampleNativeAd *)nativeAd {
 if (nativeAd.image) {
  _images = @[ [[GADNativeAdImage alloc] initWithImage:nativeAd.image] ];
 } else {
  NSURL *imageURL = [[NSURL alloc] initFileURLWithPath:nativeAd.imageURL];
  _images = @[ [[GADNativeAdImage alloc] initWithURL:imageURL
                         scale:nativeAd.imageScale] ];
 }

 if (nativeAd.icon) {
  _icon = [[GADNativeAdImage alloc] initWithImage:nativeAd.icon];
 } else {
  NSURL *iconURL = [[NSURL alloc] initFileURLWithPath:nativeAd.iconURL];
  _icon = [[GADNativeAdImage alloc] initWithURL:iconURL
                      scale:nativeAd.iconScale];
 }

 // The sample SDK provides an AdChoices view (SampleAdInfoView). If your SDK
 // provides image and click through URLs for its AdChoices icon instead of an
 // actual UIView, the adapter is responsible for downloading the icon image
 // and creating the AdChoices icon view.
 _adChoicesView = [[SampleAdInfoView alloc] init];
 _nativeAd = nativeAd;

 _adEventDelegate = _loadCompletionHandler(self, nil);
}

- (void)adLoader:(SampleNativeAdLoader *)adLoader
  didFailToLoadAdWithErrorCode:(SampleErrorCode)errorCode {
 NSError *error = SampleCustomEventErrorWithCodeAndDescription(
   SampleCustomEventErrorAdLoadFailureCallback,
   [NSString stringWithFormat:@"Sample SDK returned an ad load failure "
                 @"callback with error code: %@",
                 errorCode]);
 _adEventDelegate = _loadCompletionHandler(nil, error);
}

Liên kết quảng cáo gốc

Các SDK khác nhau đều có định dạng riêng cho quảng cáo gốc. Ví dụ: một SDK có thể trả về các đối tượng chứa trường "tiêu đề" trong khi một SDK khác có thể có trường "dòng tiêu đề". Ngoài ra, các phương thức dùng để theo dõi lượt hiển thị và xử lý lượt nhấp có thể khác nhau giữa các SDK.

Để giải quyết các vấn đề này, khi một sự kiện tuỳ chỉnh nhận được đối tượng quảng cáo gốc từ SDK đã dàn xếp, sự kiện tuỳ chỉnh đó phải sử dụng một lớp triển khai GADMediationNativeAd, chẳng hạn như SampleCustomEventNativeAd, để "liên kết" đối tượng quảng cáo gốc của SDK đã dàn xếp sao cho khớp với giao diện mà SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dự kiến.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn thông tin triển khai cho SampleCustomEventNativeAd.

Lưu trữ các mối liên kết của bạn

Theo dự kiến, GADMediationNativeAd sẽ triển khai một số thuộc tính nhất định được liên kết từ các thuộc tính của SDK khác:

Swift

var nativeAd: SampleNativeAd?

var headline: String? {
 return nativeAd?.headline
}

var images: [GADNativeAdImage]?

var body: String? {
 return nativeAd?.body
}

var icon: GADNativeAdImage?

var callToAction: String? {
 return nativeAd?.callToAction
}

var starRating: NSDecimalNumber? {
 return nativeAd?.starRating
}

var store: String? {
 return nativeAd?.store
}

var price: String? {
 return nativeAd?.price
}

var advertiser: String? {
 return nativeAd?.advertiser
}

var extraAssets: [String: Any]? {
 return [
  SampleCustomEventConstantsSwift.awesomenessKey:
   nativeAd?.degreeOfAwesomeness
   ?? ""
 ]
}

var adChoicesView: UIView?

var mediaView: UIView? {
 return nativeAd?.mediaView
}

Objective-C

/// Used to store the ad's images. In order to implement the
/// GADMediationNativeAd protocol, we use this class to return the images
/// property.
NSArray<GADNativeAdImage *> *_images;

/// Used to store the ad's icon. In order to implement the GADMediationNativeAd
/// protocol, we use this class to return the icon property.
GADNativeAdImage *_icon;

/// Used to store the ad's ad choices view. In order to implement the
/// GADMediationNativeAd protocol, we use this class to return the adChoicesView
/// property.
UIView *_adChoicesView;

- (nullable NSString *)headline {
 return _nativeAd.headline;
}

- (nullable NSArray<GADNativeAdImage *> *)images {
 return _images;
}

- (nullable NSString *)body {
 return _nativeAd.body;
}

- (nullable GADNativeAdImage *)icon {
 return _icon;
}

- (nullable NSString *)callToAction {
 return _nativeAd.callToAction;
}

- (nullable NSDecimalNumber *)starRating {
 return _nativeAd.starRating;
}

- (nullable NSString *)store {
 return _nativeAd.store;
}

- (nullable NSString *)price {
 return _nativeAd.price;
}

- (nullable NSString *)advertiser {
 return _nativeAd.advertiser;
}

- (nullable NSDictionary<NSString *, id> *)extraAssets {
 return
   @{SampleCustomEventExtraKeyAwesomeness : _nativeAd.degreeOfAwesomeness};
}

- (nullable UIView *)adChoicesView {
 return _adChoicesView;
}

- (nullable UIView *)mediaView {
 return _nativeAd.mediaView;
}

- (BOOL)hasVideoContent {
 return self.mediaView != nil;
}

Một số mạng đã dàn xếp có thể cung cấp thêm thành phần ngoài những thành phần do SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google xác định. Giao thức GADMediationNativeAd bao gồm một phương thức có tên là extraAssets. SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động sẽ sử dụng phương thức này để truy xuất mọi thành phần "bổ sung" trong số này từ trình liên kết.

Liên kết thành phần hình ảnh

Việc liên kết thành phần hình ảnh phức tạp hơn so với việc liên kết các loại dữ liệu đơn giản như NSString hoặc double. Hình ảnh có thể được tải xuống tự động hoặc được trả về dưới dạng giá trị URL. Mật độ pixel cũng có thể thay đổi.

Để giúp bạn quản lý các thông tin này, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cung cấp lớp GADNativeAdImage. Thông tin về thành phần hình ảnh (cho dù là đối tượng UIImage thực tế hay chỉ là giá trị NSURL) phải được trả về SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách sử dụng lớp này.

Dưới đây là cách lớp trình liên kết xử lý việc tạo GADNativeAdImage để giữ hình ảnh biểu tượng:

Swift

if let image = nativeAd.image {
 images = [GADNativeAdImage(image: image)]
} else {
 let imageUrl = URL(fileURLWithPath: nativeAd.imageURL)
 images = [GADNativeAdImage(url: imageUrl, scale: nativeAd.imageScale)]
}

Objective-C

if (nativeAd.image) {
 _images = @[ [[GADNativeAdImage alloc] initWithImage:nativeAd.image] ];
} else {
 NSURL *imageURL = [[NSURL alloc] initFileURLWithPath:nativeAd.imageURL];
 _images = @[ [[GADNativeAdImage alloc] initWithURL:imageURL
                        scale:nativeAd.imageScale] ];
}

Sự kiện lượt hiển thị và lượt nhấp

Cả SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK đã dàn xếp đều cần biết thời điểm xảy ra lượt hiển thị hoặc lượt nhấp, nhưng chỉ cần một SDK theo dõi các sự kiện này. Các sự kiện tuỳ chỉnh có thể sử dụng 2 phương pháp tiếp cận khác nhau, tuỳ thuộc vào việc SDK đã dàn xếp có hỗ trợ tính năng theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp hay không.

Theo dõi lượt nhấp và lượt hiển thị bằng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Nếu SDK đã dàn xếp không tự thực hiện theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp nhưng cung cấp các phương thức để ghi lại lượt nhấp và lượt hiển thị, thì SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google có thể theo dõi các sự kiện này và thông báo cho bộ chuyển đổi. GADMediationNativeAd protocol bao gồm 2 phương thức: didRecordImpression:didRecordClickOnAssetWithName:view:viewController: sự kiện tuỳ chỉnh có thể triển khai để gọi phương thức tương ứng trên đối tượng quảng cáo gốc đã dàn xếp:

Swift

func didRecordImpression() {
 nativeAd?.recordImpression()
}

func didRecordClickOnAsset(
 withName assetName: GADUnifiedNativeAssetIdentifier,
 view: UIView,
 wController: UIViewController
) {
 nativeAd?.handleClick(on: view)
}

Objective-C

- (void)didRecordImpression {
 if (self.nativeAd) {
  [self.nativeAd recordImpression];
 }
}

- (void)didRecordClickOnAssetWithName:(GADUnifiedNativeAssetIdentifier)assetName
                 view:(UIView *)view
            viewController:(UIViewController *)viewController {
 if (self.nativeAd) {
  [self.nativeAd handleClickOnView:view];
 }
}

Vì lớp triển khai giao thức GADMediationNativeAd protocol sẽ tham chiếu đến đối tượng quảng cáo gốc của SDK mẫu, nên lớp này có thể gọi phương thức thích hợp trên đối tượng đó để báo cáo một lượt nhấp hoặc lượt hiển thị. Xin lưu ý rằng phương thức didRecordClickOnAssetWithName:view:viewController: sẽ lấy một thông số duy nhất: đối tượng View tương ứng với thành phần quảng cáo gốc đã nhận lượt nhấp.

Theo dõi lượt nhấp và lượt hiển thị bằng SDK đã dàn xếp

Một số SDK đã dàn xếp có thể muốn tự theo dõi số lượt nhấp và lượt hiển thị. Trong trường hợp đó, bạn nên triển khai các phương thức handlesUserClickshandlesUserImpressions như minh hoạ trong đoạn mã dưới đây. Bằng cách trả về YES, bạn cho biết rằng sự kiện tuỳ chỉnh sẽ chịu trách nhiệm theo dõi các sự kiện này và sẽ thông báo cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google khi các sự kiện này xảy ra.

Các sự kiện tuỳ chỉnh ghi đè hoạt động theo dõi lượt nhấp và lượt hiển thị có thể sử dụng thông báo didRenderInView: để chuyển chế độ xem của quảng cáo gốc đến đối tượng quảng cáo gốc của SDK đã dàn xếp nhằm cho phép SDK đã dàn xếp thực hiện hoạt động theo dõi trên thực tế. SDK mẫu từ dự án mẫu sự kiện tuỳ chỉnh của chúng tôi (chứa đoạn mã trong hướng dẫn này ) không sử dụng phương pháp này, nhưng nếu có, mã sự kiện tuỳ chỉnh sẽ gọi phương thức setNativeAdView:view: như minh hoạ trong đoạn mã dưới đây:

Swift

func handlesUserClicks() -> Bool {
 return true
}
func handlesUserImpressions() -> Bool {
 return true
}

func didRender(
 in view: UIView, clickableAssetViews: [GADNativeAssetIdentifier: UIView],
 nonclickableAssetViews: [GADNativeAssetIdentifier: UIView],
 viewController: UIViewController
) {
 // This method is called when the native ad view is rendered. Here you would pass the UIView
 // back to the mediated network's SDK.
 self.nativeAd?.setNativeAdView(view)
}

Objective-C

- (BOOL)handlesUserClicks {
 return YES;
}

- (BOOL)handlesUserImpressions {
 return YES;
}

- (void)didRenderInView:(UIView *)view
    clickableAssetViews:(NSDictionary<GADNativeAssetIdentifier, UIView *> *)
                clickableAssetViews
  nonclickableAssetViews:(NSDictionary<GADNativeAssetIdentifier, UIView *> *)
                nonclickableAssetViews
      viewController:(UIViewController *)viewController {
 // This method is called when the native ad view is rendered. Here you would
 // pass the UIView back to the mediated network's SDK. Playing video using
 // SampleNativeAd's playVideo method
 [_nativeAd setNativeAdView:view];
}

Chuyển tiếp các sự kiện dàn xếp đến SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Sau khi bạn đã gọi GADMediationNativeLoadCompletionHandler với một quảng cáo đã tải, bộ chuyển đổi có thể sử dụng đối tượng uỷ quyền GADMediationNativeAdEventDelegate được trả về để chuyển tiếp các sự kiện trình bày từ SDK bên thứ ba đến SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Điều quan trọng là sự kiện tuỳ chỉnh của bạn phải chuyển tiếp nhiều lệnh gọi lại này nhất có thể để ứng dụng của bạn nhận được các sự kiện tương đương này từ SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng lệnh gọi lại:

Đến đây, bạn đã hoàn thành việc triển khai sự kiện tuỳ chỉnh cho quảng cáo gốc. Bạn có thể xem toàn bộ ví dụ trên GitHub.