Method: verificationCodes.invalidate

המדיניות הזו מבטלת את קודי האימות הנוכחיים לגיבוי עבור המשתמש.

בקשת HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/verificationCodes/invalidate

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
userKey

string

כתובת האימייל או המזהה של המשתמש שלא ניתן לשינוי

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה מסתיימת בהצלחה, התגובה היא תגובת HTTP גנרית שהפורמט שלה מוגדר בשיטה הזו.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.security

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.