Method: users.signOut

ניתוק של המשתמש מכל הסשנים באינטרנט ובמכשירים ואיפוס קובצי ה-cookie לכניסה. המשתמש יצטרך להיכנס שוב באמצעות אימות.

בקשת HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/signOut

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
userKey

string

מזהה את משתמש היעד בבקשת ה-API. הערך יכול להיות כתובת האימייל הראשית של המשתמש, כתובת האימייל החלופית או מזהה המשתמש הייחודי שלו.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה מסתיימת בהצלחה, התגובה היא תגובת HTTP גנרית שהפורמט שלה מוגדר בשיטה הזו.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.security

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.