Method: users.patch

עדכון משתמש באמצעות סמנטיקה של תיקון. במקום זאת, יש להשתמש בשיטה עדכון כי היא תומכת גם בסמנטיקה של תיקון וגם מניבה ביצועים טובים יותר. אם ממפים זהות חיצונית לזהות של Google, צריך להשתמש בשיטה update במקום בשיטה patch.

בקשת HTTP

PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
userKey

string

מזהה את המשתמש בבקשת ה-API. הערך יכול להיות כתובת האימייל הראשית של המשתמש, כתובת האימייל החלופית או מזהה המשתמש הייחודי שלו.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של User.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע של User.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.