Method: users.get

Pobiera użytkownika.

Żądanie HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika w żądaniu do interfejsu API. Wartością może być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Parametry zapytania

Parametry
customFieldMask

string

Lista nazw schematów oddzielonych przecinkami. Wszystkie pola z tych schematów są pobierane. Należy go ustawić tylko wtedy, gdy projection=custom.

projection

enum (Projection)

Podzbiór pól do pobrania dla tego użytkownika.

viewType

enum (ViewType)

Określa, czy chcesz pobierać publiczne dane użytkownika tylko dla administratora czy z całej domeny. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pobieranie konta użytkownika bez uprawnień administratora.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu User.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

Odwzorowanie

Wartości w polu enum
BASIC Nie dodawaj żadnych pól niestandardowych dla użytkownika.
CUSTOM Uwzględnij pola niestandardowe ze schematów wymaganych w customFieldMask.
FULL Uwzględnij wszystkie pola powiązane z tym użytkownikiem.

Typ widoku

Wartości w polu enum
admin_view Wyniki obejmują zarówno pole przeznaczone tylko dla administratorów, jak i publiczne pola domeny dla użytkownika.
domain_public Wyniki obejmują tylko pola użytkownika, które są widoczne publicznie dla innych użytkowników domeny.