Method: users.delete

מחיקת משתמש.

בקשת HTTP

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
userKey

string

מזהה את המשתמש בבקשת ה-API. הערך יכול להיות כתובת האימייל הראשית של המשתמש, כתובת האימייל החלופית או מזהה המשתמש הייחודי שלו.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה מסתיימת בהצלחה, התגובה היא תגובת HTTP גנרית שהפורמט שלה מוגדר בשיטה הזו.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.