REST Resource: flightclass

Tài nguyên: FlightClass

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "localScheduledDepartureDateTime": string,
 "localEstimatedOrActualDepartureDateTime": string,
 "localBoardingDateTime": string,
 "localScheduledArrivalDateTime": string,
 "localEstimatedOrActualArrivalDateTime": string,
 "flightHeader": {
  object (FlightHeader)
 },
 "origin": {
  object (AirportInfo)
 },
 "destination": {
  object (AirportInfo)
 },
 "flightStatus": enum (FlightStatus),
 "boardingAndSeatingPolicy": {
  object (BoardingAndSeatingPolicy)
 },
 "localGateClosingDateTime": string,
 "classTemplateInfo": {
  object (ClassTemplateInfo)
 },
 "languageOverride": string,
 "id": string,
 "version": string,
 "issuerName": string,
 "messages": [
  {
   object (Message)
  }
 ],
 "allowMultipleUsersPerObject": boolean,
 "homepageUri": {
  object (Uri)
 },
 "locations": [
  {
   object (LatLongPoint)
  }
 ],
 "reviewStatus": enum (ReviewStatus),
 "review": {
  object (Review)
 },
 "infoModuleData": {
  object (InfoModuleData)
 },
 "imageModulesData": [
  {
   object (ImageModuleData)
  }
 ],
 "textModulesData": [
  {
   object (TextModuleData)
  }
 ],
 "linksModuleData": {
  object (LinksModuleData)
 },
 "redemptionIssuers": [
  string
 ],
 "countryCode": string,
 "heroImage": {
  object (Image)
 },
 "wordMark": {
  object (Image)
 },
 "enableSmartTap": boolean,
 "hexBackgroundColor": string,
 "localizedIssuerName": {
  object (LocalizedString)
 },
 "multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus": enum (MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus),
 "callbackOptions": {
  object (CallbackOptions)
 },
 "securityAnimation": {
  object (SecurityAnimation)
 },
 "viewUnlockRequirement": enum (ViewUnlockRequirement),
 "appLinkData": {
  object (AppLinkData)
 }
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#flightClass".

localScheduledDepartureDateTime

string

Bắt buộc. Ngày giờ dự kiến mà máy bay dự kiến sẽ khởi hành tại cổng (không phải đường băng)

Lưu ý: Không được thay đổi trường này quá gần với thời gian khởi hành. Để biết thông tin cập nhật về thời gian khởi hành (trễ, v.v.), vui lòng đặt localEstimatedOrActualDepartureDateTime.

Đây là ngày/giờ ở định dạng mở rộng ISO 8601 không có độ lệch. Thời gian có thể được chỉ định với độ chính xác lên đến mili giây.

ví dụ: 2027-03-05T06:30:00

Đây phải là ngày/giờ địa phương tại sân bay (không phải giờ UTC).

Google sẽ từ chối yêu cầu nếu có cung cấp chênh lệch giờ UTC. Google sẽ tính toán múi giờ dựa trên sân bay khởi hành.

localEstimatedOrActualDepartureDateTime

string

Thời gian ước tính mà máy bay dự định kéo từ cổng hoặc thời gian thực tế mà máy bay đã kéo từ cổng. Lưu ý: Đây không phải là thời gian trên đường băng.

Bạn phải đặt trường này nếu ít nhất một trong các trường hợp dưới đây là đúng:

 • Thời gian này khác với thời gian đã lên lịch. Google sẽ sử dụng dữ liệu này để tính toán độ trễ.
 • Máy bay đã rời khỏi cổng. Google sẽ sử dụng thông tin này để thông báo cho người dùng khi chuyến bay thực sự khởi hành.

Đây là ngày/giờ ở định dạng mở rộng ISO 8601 không có độ lệch. Thời gian có thể được chỉ định với độ chính xác lên đến mili giây.

ví dụ: 2027-03-05T06:30:00

Đây phải là ngày/giờ địa phương tại sân bay (không phải giờ UTC).

Google sẽ từ chối yêu cầu nếu có cung cấp chênh lệch giờ UTC. Google sẽ tính toán múi giờ dựa trên sân bay khởi hành.

Nếu bạn không đặt thuộc tính này, Google sẽ đặt chế độ này dựa trên dữ liệu từ các nguồn khác.

localBoardingDateTime

string

Thời gian lên máy bay như được in trên thẻ lên máy bay.

Đây là ngày/giờ ở định dạng mở rộng ISO 8601 không có độ lệch. Thời gian có thể được chỉ định với độ chính xác lên đến mili giây.

ví dụ: 2027-03-05T06:30:00

Đây phải là ngày/giờ địa phương tại sân bay (không phải giờ UTC).

Google sẽ từ chối yêu cầu nếu có cung cấp chênh lệch giờ UTC. Google sẽ tính toán múi giờ dựa trên sân bay khởi hành.

Nếu bạn không đặt thuộc tính này, Google sẽ đặt chế độ này dựa trên dữ liệu từ các nguồn khác.

localScheduledArrivalDateTime

string

Thời gian đã lên lịch mà máy bay dự định sẽ đến cổng đích (không phải đường băng).

Lưu ý: Không được thay đổi trường này quá gần với thời gian bay. Để biết thông tin cập nhật về thời gian khởi hành (trễ, v.v.), vui lòng đặt localEstimatedOrActualArrivalDateTime.

Đây là ngày/giờ ở định dạng mở rộng ISO 8601 không có độ lệch. Thời gian có thể được chỉ định với độ chính xác lên đến mili giây.

ví dụ: 2027-03-05T06:30:00

Đây phải là ngày/giờ địa phương tại sân bay (không phải giờ UTC).

Google sẽ từ chối yêu cầu nếu có cung cấp chênh lệch giờ UTC. Google sẽ tính toán múi giờ dựa trên sân bay đến.

Nếu bạn không đặt thuộc tính này, Google sẽ đặt chế độ này dựa trên dữ liệu từ các nguồn khác.

localEstimatedOrActualArrivalDateTime

string

Thời gian ước tính mà máy bay dự định đến cổng đích (không phải đường băng) hoặc thời gian thực tế mà máy bay dự định đến cổng đích.

Bạn phải đặt trường này nếu ít nhất một trong các trường hợp dưới đây là đúng:

 • Thời gian này khác với thời gian đã lên lịch. Google sẽ sử dụng dữ liệu này để tính toán độ trễ.
 • Máy bay đã đến cổng. Google sẽ sử dụng thông tin này để thông báo cho người dùng rằng chuyến bay đã đến cổng.

Đây là ngày/giờ ở định dạng mở rộng ISO 8601 không có độ lệch. Thời gian có thể được chỉ định với độ chính xác lên đến mili giây.

ví dụ: 2027-03-05T06:30:00

Đây phải là ngày/giờ địa phương tại sân bay (không phải giờ UTC).

Google sẽ từ chối yêu cầu nếu có cung cấp chênh lệch giờ UTC. Google sẽ tính toán múi giờ dựa trên sân bay đến.

Nếu bạn không đặt thuộc tính này, Google sẽ đặt chế độ này dựa trên dữ liệu từ các nguồn khác.

flightHeader

object (FlightHeader)

Bắt buộc. Thông tin về số hiệu và hãng hàng không.

origin

object (AirportInfo)

Bắt buộc. Sân bay khởi hành.

destination

object (AirportInfo)

Bắt buộc. Sân bay đến.

flightStatus

enum (FlightStatus)

Trạng thái của chuyến bay này.

Nếu bạn không đặt chính sách này, Google sẽ tính toán trạng thái dựa trên dữ liệu từ các nguồn khác, chẳng hạn như FlightStats, v.v.

Lưu ý: Trạng thái do Google tính toán sẽ không được trả về trong phản hồi API.

boardingAndSeatingPolicy

object (BoardingAndSeatingPolicy)

Chính sách lên máy bay và chỗ ngồi. Các thông tin này sẽ cho người dùng biết về những nhãn nào.

localGateClosingDateTime

string

Thời gian đóng cổng như được in trên thẻ lên máy bay. Đừng đặt trường này nếu bạn không muốn in trường này trong thẻ lên máy bay.

Đây là ngày/giờ ở định dạng mở rộng ISO 8601 không có độ lệch. Thời gian có thể được chỉ định với độ chính xác lên đến mili giây.

ví dụ: 2027-03-05T06:30:00

Đây phải là ngày/giờ địa phương tại sân bay (không phải giờ UTC).

Google sẽ từ chối yêu cầu nếu có cung cấp chênh lệch giờ UTC. Google sẽ tính toán múi giờ dựa trên sân bay khởi hành.

classTemplateInfo

object (ClassTemplateInfo)

Thông tin mẫu về cách hiển thị lớp. Nếu bạn không đặt trường này, Google sẽ dự phòng đến một nhóm trường mặc định để hiển thị.

languageOverride

string

Nếu có trường này, thẻ lên máy bay được cung cấp cho thiết bị của người dùng sẽ luôn sử dụng ngôn ngữ này. Đại diện cho thẻ ngôn ngữ BCP 47. Giá trị ví dụ là "en-US", "en-GB", "de" hoặc "de-AT".

id

string

Bắt buộc. Giá trị nhận dạng duy nhất của một lớp. Mã này của một nhà phát hành phải là duy nhất trên tất cả các lớp. Giá trị này phải tuân theo định dạng issuer ID.identifier, trong đó mã do Google phát hành và mã sau do bạn chọn. Giá trị nhận dạng duy nhất của bạn chỉ được bao gồm ký tự chữ-số, ".", "_" hoặc "-".

version
(deprecated)

string (int64 format)

Không được dùng nữa

issuerName

string

Bắt buộc. Tên nhà phát hành. Bạn nên sử dụng độ dài tối đa là 20 ký tự để đảm bảo chuỗi đầy đủ hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

messages[]

object (Message)

Một dãy thông báo hiển thị trong ứng dụng. Tất cả người dùng đối tượng này sẽ nhận được các tin nhắn liên quan. Số lượng tối đa của các trường này là 10.

allowMultipleUsersPerObject
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus.

homepageUri

object (Uri)

URI của trang chủ ứng dụng. Việc điền URI trong trường này sẽ dẫn đến hành vi giống hệt như việc điền URI trong linksModuleData (khi một đối tượng được kết xuất, một đường liên kết đến trang chủ sẽ xuất hiện trong phần linksModuleData của đối tượng).

locations[]

object (LatLongPoint)

Lưu ý: Trường này hiện không được hỗ trợ để kích hoạt thông báo địa lý.

reviewStatus

enum (ReviewStatus)

Bắt buộc. Trạng thái của lớp. Bạn có thể đặt trường này thành draft hoặc underReview bằng cách chèn, vá hoặc cập nhật các lệnh gọi API. Sau khi thay đổi trạng thái xem xét từ draft, bạn không thể chuyển lại về draft.

Bạn nên lưu trường này thành draft khi lớp đang trong quá trình phát triển. Không thể dùng lớp draft để tạo đối tượng.

Bạn nên đặt trường này thành underReview khi cho rằng lớp này đã sẵn sàng để sử dụng. Nền tảng sẽ tự động đặt trường này thành approved và có thể dùng trường này ngay để tạo hoặc di chuyển đối tượng.

Khi cập nhật một lớp approved đã có, bạn nên tiếp tục đặt trường này thành underReview.

review

object (Review)

Các nhận xét về bài đánh giá do nền tảng đặt khi một lớp được đánh dấu là approved hoặc rejected.

infoModuleData
(deprecated)

object (InfoModuleData)

Không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng textModulesData.

imageModulesData[]

object (ImageModuleData)

Dữ liệu mô-đun hình ảnh. Số lượng tối đa các trường này được hiển thị là 1 ở cấp đối tượng và 1 cho cấp đối tượng lớp.

textModulesData[]

object (TextModuleData)

Dữ liệu mô-đun văn bản. Nếu dữ liệu mô-đun văn bản cũng được xác định trên lớp, thì cả hai sẽ hiển thị. Số lượng tối đa các trường này hiển thị là 10 trường từ đối tượng và 10 trường từ lớp.

redemptionIssuers[]

string (int64 format)

Xác định những tổ chức phát hành thẻ và vé có thể sử dụng tính năng Chạm thông minh. Nhà phát hành đổi thưởng được xác định theo mã nhà phát hành của họ. Nhà phát hành chương trình đổi thưởng phải thiết lập ít nhất một khoá Chạm thông minh.

Bạn cũng phải thiết lập chính xác các trường smartTapRedemptionLevel ở cấp đối tượng và enableSmartTap để hệ thống có thể truyền và hỗ trợ tính năng Chạm thông minh.

countryCode

string

Mã quốc gia dùng để hiển thị quốc gia của thẻ (khi người dùng không ở quốc gia đó), cũng như để hiển thị nội dung đã bản địa hoá khi nội dung không có sẵn bằng ngôn ngữ của người dùng.

heroImage

object (Image)

Ảnh biểu ngữ không bắt buộc xuất hiện ở mặt trước của thẻ. Nếu không có giá trị nào hiển thị thì sẽ không có gì hiển thị. Hình ảnh sẽ hiển thị với chiều rộng 100%.

wordMark
(deprecated)

object (Image)

Không dùng nữa.

enableSmartTap

boolean

Xác định xem lớp này có hỗ trợ công nghệ Chạm thông minh hay không. Bạn cũng phải thiết lập chính xác các trường smartTapRedemptionLevel ở cấp đối tượng và redemptionIssuers để hệ thống có thể truyền và hỗ trợ tính năng Chạm thông minh.

hexBackgroundColor

string

Màu nền cho thẻ. Nếu bạn không thiết lập màu chủ đạo của hình ảnh chính sẽ được sử dụng, còn nếu bạn không thiết lập hình ảnh chính, thì màu chủ đạo của biểu trưng sẽ được sử dụng. Định dạng là #rrggbb, trong đó rrggbb là bộ ba hệ thập lục phân RGB, chẳng hạn như #ffcc00. Bạn cũng có thể sử dụng phiên bản viết tắt của bộ ba RGB #rgb, chẳng hạn như #fc0.

localizedIssuerName

object (LocalizedString)

Chuỗi văn bản được dịch cho tên nhà phát hành. Bạn nên sử dụng độ dài tối đa là 20 ký tự để đảm bảo chuỗi đầy đủ hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus

enum (MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus)

Xác định xem nhiều người dùng và thiết bị có lưu cùng một đối tượng tham chiếu đến lớp này hay không.

callbackOptions

object (CallbackOptions)

Các tuỳ chọn gọi lại được dùng để gọi lại trình phát hành mỗi khi người dùng cuối lưu/xoá một đối tượng cho lớp này. Mọi đối tượng của lớp này đều đủ điều kiện để sử dụng lệnh gọi lại.

securityAnimation

object (SecurityAnimation)

Thông tin không bắt buộc về ảnh động bảo mật. Nếu bạn đặt chế độ này, một ảnh động bảo mật sẽ hiển thị khi bạn truyền thông tin chi tiết.

viewUnlockRequirement

enum (ViewUnlockRequirement)

Xem các lựa chọn Yêu cầu mở khoá cho thẻ lên máy bay.

FlightHeader

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "carrier": {
  object (FlightCarrier)
 },
 "flightNumber": string,
 "operatingCarrier": {
  object (FlightCarrier)
 },
 "operatingFlightNumber": string,
 "flightNumberDisplayOverride": string
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#flightHeader".

carrier

object (FlightCarrier)

Thông tin về hãng hàng không. Đây là một thuộc tính bắt buộc của flightHeader.

flightNumber

string

Số chuyến bay không có mã hãng vận chuyển IATA. Trường này chỉ được chứa chữ số. Đây là một thuộc tính bắt buộc của flightHeader.

ví dụ: "123"

operatingCarrier

object (FlightCarrier)

Thông tin về việc điều hành hãng hàng không.

operatingFlightNumber

string

Số chuyến bay mà hãng vận hành đang hoạt động sử dụng không có mã hãng vận chuyển IATA. Trường này chỉ được chứa chữ số.

ví dụ: "234"

flightNumberDisplayOverride

string

Ghi đè giá trị để sử dụng cho số chuyến bay. Giá trị mặc định được dùng cho mục đích hiển thị là hãng vận chuyển + flightNumber. Nếu một giá trị khác cần hiển thị cho hành khách, hãy sử dụng trường này để ghi đè hành vi mặc định.

ví dụ: "XX1234 / YY576"

FlightCarrier

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "carrierIataCode": string,
 "carrierIcaoCode": string,
 "airlineName": {
  object (LocalizedString)
 },
 "airlineLogo": {
  object (Image)
 },
 "airlineAllianceLogo": {
  object (Image)
 },
 "wideAirlineLogo": {
  object (Image)
 }
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#flightCarrier".

carrierIataCode

string

Mã hãng hàng không IATA gồm hai ký tự của hãng hàng không đang tiếp thị (thay vì hãng hàng không đang vận hành). Cần cung cấp chính xác một trong số các thuộc tính này hoặc carrierIcaoCode cho carrieroperatingCarrier.

ví dụ: "LX" đối với Swiss Air

carrierIcaoCode

string

Mã hãng hàng không ICAO gồm ba ký tự của hãng hàng không đang tiếp thị (trái ngược với mã hãng hàng không đang điều hành). Cần cung cấp chính xác một trong số các thuộc tính này hoặc carrierIataCode cho carrieroperatingCarrier.

ví dụ: "EZY" cho Easy Jet

airlineName

object (LocalizedString)

Tên được bản địa hoá của hãng hàng không do tàu sân bayIataCode chỉ định. Nếu bạn không đặt chính sách này, issuerName hoặc localizedIssuerName của FlightClass sẽ được dùng cho mục đích hiển thị.

ví dụ: "Swiss Air" cho "LX"

AirportInfo

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "airportIataCode": string,
 "terminal": string,
 "gate": string,
 "airportNameOverride": {
  object (LocalizedString)
 }
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#airportInfo".

airportIataCode

string

Mã sân bay IATA gồm 3 ký tự. Đây là trường bắt buộc đối với origindestination.

Ví dụ: "SFO"

terminal

string

Tên nhà ga. Ví dụ: "INTL" hoặc "I"

gate

string

Tên cổng. Ví dụ: "B59" hoặc "59"

airportNameOverride

object (LocalizedString)

Trường không bắt buộc ghi đè tên thành phố của sân bay do IATA xác định. Theo mặc định, Google sẽ lấy airportIataCode được cung cấp và ánh xạ thành phố này với tên thành phố chính thức của sân bay do IATA xác định.

Bạn có thể tìm thấy tên chính thức của thành phố tại sân bay IATA tại trang web tên thành phố tại sân bay IATA. Ví dụ: đối với mã IATA của sân bay là "LTN", trang web của IATA cho chúng tôi biết thành phố tương ứng của sân bay là "London".

Nếu trường này chưa được điền, Google sẽ hiển thị "London".

Tuy nhiên, việc điền tên tuỳ chỉnh vào trường này (ví dụ: "London Luton") sẽ ghi đè trường này.

FlightStatus

Enum
FLIGHT_STATUS_UNSPECIFIED
SCHEDULED Chuyến bay đúng giờ, sớm hoặc bị trễ.
scheduled

Bí danh cũ của SCHEDULED. Không dùng nữa.

ACTIVE Chuyến bay đang diễn ra (đang đi taxi, cất cánh, hạ cánh, trên không).
active

Bí danh cũ của ACTIVE. Không dùng nữa.

LANDED Chuyến bay đã hạ cánh tại điểm đến ban đầu.
landed

Bí danh cũ của LANDED. Không dùng nữa.

CANCELLED Chuyến bay bị huỷ.
cancelled

Bí danh cũ của CANCELLED. Không dùng nữa.

REDIRECTED Chuyến bay được bay trên không nhưng hướng đến một sân bay khác với điểm đến ban đầu.
redirected

Bí danh cũ của REDIRECTED. Không dùng nữa.

DIVERTED Chuyến bay đã hạ cánh tại một sân bay khác với điểm đến ban đầu.
diverted

Bí danh cũ của DIVERTED. Không dùng nữa.

BoardingAndSeatingPolicy

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "boardingPolicy": enum (BoardingPolicy),
 "seatClassPolicy": enum (SeatClassPolicy)
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#boardingAndSeatingPolicy".

boardingPolicy

enum (BoardingPolicy)

Cho biết chính sách mà hãng hàng không sử dụng khi lên máy bay. Nếu bạn không đặt chính sách này, Google sẽ đặt chế độ mặc định là zoneBased.

seatClassPolicy

enum (SeatClassPolicy)

Chính sách chỗ ngồi quy định cách chúng tôi hiển thị hạng ghế. Nếu bạn không đặt chính sách này, Google sẽ đặt chế độ mặc định là cabinBased.

BoardingPolicy

Enum
BOARDING_POLICY_UNSPECIFIED
ZONE_BASED
zoneBased

Bí danh cũ của ZONE_BASED. Không dùng nữa.

GROUP_BASED
groupBased

Bí danh cũ của GROUP_BASED. Không dùng nữa.

BOARDING_POLICY_OTHER
boardingPolicyOther

Bí danh cũ của BOARDING_POLICY_OTHER. Không dùng nữa.

SeatClassPolicy

Enum
SEAT_CLASS_POLICY_UNSPECIFIED
CABIN_BASED
cabinBased

Bí danh cũ của CABIN_BASED. Không dùng nữa.

CLASS_BASED
classBased

Bí danh cũ của CLASS_BASED. Không dùng nữa.

TIER_BASED
tierBased

Bí danh cũ của TIER_BASED. Không dùng nữa.

SEAT_CLASS_POLICY_OTHER
seatClassPolicyOther

Bí danh cũ của SEAT_CLASS_POLICY_OTHER. Không dùng nữa.

Phương thức

addmessage

Thêm thông báo vào hạng chuyến bay được tham chiếu theo mã hạng nhất định.

get

Trả về hạng chuyến bay có mã hạng cho trước.

insert

Chèn hạng chuyến bay có mã nhận dạng và cơ sở lưu trú đã cho.

list

Trả về danh sách tất cả các hạng chuyến bay cho một mã nhà phát hành nhất định.

patch

Cập nhật hạng chuyến bay được tham chiếu theo mã hạng nhất định.

update

Cập nhật hạng chuyến bay được tham chiếu theo mã hạng nhất định.