นํารูปภาพที่โฮสต์ในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหา

เมื่อต้องการนำรูปภาพออกโดยเร่งด่วน

หากต้องการนํารูปภาพที่โฮสต์ในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหาของ Google อย่างรวดเร็ว ให้ใช้เครื่องมือนําออก โปรดทราบว่า รูปภาพอาจกลับมาแสดงในผลการค้นหาของ Google อีก เว้นแต่ว่าคุณจะนํารูปภาพออกจากเว็บไซต์ด้วย หรือบล็อกรูปภาพดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในส่วนการนำรูปภาพออกโดยไม่เร่งด่วนเมื่อคำขอให้นำออกหมดอายุ

เมื่อต้องการนำรูปภาพออกโดยไม่เร่งด่วน

วิธีนํารูปภาพออกจากเว็บไซต์ของ Google มี 2 วิธี ดังนี้

ทั้ง 2 วิธีจะให้ผลเหมือนกัน โปรดเลือกวิธีการที่สะดวกกว่าสําหรับเว็บไซต์ โปรดทราบว่า Googlebot ต้องทำการ Crawl URL เพื่อดึงข้อมูลส่วนหัว HTTP ดังนั้นการใช้ทั้ง 2 วิธีพร้อมกันจึงไม่สมเหตุสมผล

หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์ที่โฮสต์รูปภาพ (เช่น CDN) หรือ CMS ไม่ได้เสนอวิธีบล็อกรูปภาพที่มีส่วนหัว HTTP noindex X-Robots-Tag หรือ robots.txt คุณอาจต้องลบรูปภาพทั้งหมดออกจากเว็บไซต์ของคุณ

นํารูปภาพออกโดยใช้กฎของ robots.txt

หากต้องการป้องกันไม่ให้รูปภาพจากเว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google ให้ใส่ไฟล์ robots.txt ที่รูทของเว็บไซต์ที่โฮสต์รูปภาพนั้น เช่น https://yoursite.example.com/robots.txt แม้ว่าการนำรูปภาพออกจากผลการค้นหาของ Google โดยใช้กฎของ robots.txt จะใช้เวลานานกว่าการใช้เครื่องมือนำออก แต่ก็ให้คุณควบคุมได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านการใช้ไวลด์การ์ดหรือการบล็อกเส้นทางย่อย และยังมีผลกับเครื่องมือค้นหาทั้งหมด ในขณะที่เครื่องมือนำออกจะใช้ได้กับ Google เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ Google ยกเว้นรูปภาพ dogs.jpg ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ yoursite.example.com/images/dogs.jpg ให้เพิ่มค่าต่อไปนี้ในไฟล์ robots.txt

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

เมื่อ Google ทำการ Crawl รูปภาพ dogs.jpgครั้งต่อไป เราจะเห็นกฎนี้และไม่นำรูปภาพดังกล่าวมารวมในผลการค้นหา

กฎอาจมีสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและการควบคุมมากขึ้น กล่าวอย่างเจาะจงคือ อักขระ * จะจับคู่กับอักขระในลำดับใดก็ได้ที่ให้คุณจับคู่เส้นทางรูปภาพหลายเส้นทางกับกฎเดียวได้

หากต้องการนํารูปภาพหลายรายการในเว็บไซต์ออกจากดัชนี ให้เพิ่มกฎ disallow สําหรับแต่ละรูปภาพ หรือหากรูปภาพที่จะนำออกเหล่านั้นมีรูปแบบที่เหมือนกัน เช่น คําต่อท้ายในชื่อไฟล์ ให้ใช้อักขระ * ในชื่อไฟล์ เช่น

User-agent: Googlebot-Image
# Repeated 'disallow' rules for each image:
Disallow: /images/dogs.jpg
Disallow: /images/cats.jpg
Disallow: /images/llamas.jpg

# Wildcard character in the filename for
# images that share a common suffix. For example,
#   animal-picture-UNICORN.jpg and
#   animal-picture-SQUIRREL.jpg
# in the "images" directory
# will be matched by this pattern.
Disallow: /images/animal-picture-*.jpg

หากต้องการนำรูปภาพทั้งหมดในเว็บไซต์ออกจากดัชนี ให้วางกฎต่อไปนี้ในไฟล์ robots.txt

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

หากต้องการนำไฟล์บางประเภทออกทั้งหมด (เช่น ต้องการรวมรูปภาพ .jpg แต่ไม่รวม .gif) ให้ใช้รายการใน robots.txt ต่อไปนี้

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

เมื่อระบุ Googlebot-Image เป็น User-agent แล้ว Google รูปภาพจะข้ามรูปภาพดังกล่าวไป หากไม่ต้องการรวมรูปภาพไว้ในการค้นหาโดย Google ทั้งหมด (รวมทั้ง Google Search และ Google รูปภาพ) ให้ระบุ User Agent ของ Googlebot

นํารูปภาพที่มีส่วนหัว HTTP noindex X-Robots-Tag ออก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถนํารูปภาพที่โฮสต์ในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหาของ Google ได้โดยใส่ noindex X-Robots-Tag ในส่วนหัวการตอบกลับ HTTP ของรูปภาพที่ต้องการนำออก ในกรณีนี้ คุณต้องอนุญาตให้ทำการ Crawl URL ของรูปภาพเพื่อให้ Googlebot ดึงกฎ noindex ได้ หากต้องการใช้ส่วนหัวการตอบกลับ HTTP noindex X-Robots-Tag ให้ทําตามเอกสารประกอบเกี่ยวกับ noindex

โปรดทราบว่าการเพิ่มแท็ก robots noimageindex ลงในหน้าเว็บหนึ่งๆ จะทำให้รูปภาพที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บนั้นไม่ได้รับการจัดทำดัชนีด้วย อย่างไรก็ตาม หากรูปภาพเดียวกันปรากฏในหน้าอื่นๆ ด้วย ก็อาจได้รับการจัดทำดัชนีผ่านหน้าเหล่านั้น ใช้ส่วนหัวการตอบกลับ HTTP noindex X-Robots-Tag เพื่อให้ระบบบล็อกรูปภาพหนึ่งฟ ไม่ว่ารูปนั้นจะปรากฏที่ใด

ฉันจะนำรูปภาพออกจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของได้อย่างไร

โปรดดูเอกสารความช่วยเหลือของ Google Search เกี่ยวกับวิธีการนำรูปภาพออกจากผลการค้นหา