Các loại tệp mà Google có thể lập chỉ mục

Google có thể lập chỉ mục nội dung của hầu hết các loại tệp dựa trên văn bản cũng như một số định dạng tài liệu mã hoá nhất định. Sau đây là một số loại tệp phổ biến nhất mà chúng tôi lập chỉ mục:

 • Định dạng tài liệu di động của Adobe (.pdf)
 • Adobe PostScript (.ps)
 • Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.csv)
 • Google Earth (.kml, .kmz)
 • GPS eXchange Format (.gpx)
 • Hancom Hanword (.hwp)
 • HTML (.htm, .html, các phần mở rộng tên tệp khác)
 • Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
 • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Microsoft Word (.doc, .docx)
 • Bản trình bày OpenOffice (.odp)
 • Bảng tính OpenOffice (.ods)
 • Văn bản OpenOffice (.odt)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • Scalable Vector Graphics (.svg)
 • TeX/LaTeX (.tex)
 • Văn bản (.txt, .text, các đuôi tệp khác), bao gồm cả mã nguồn bằng các ngôn ngữ lập trình phổ biến, chẳng hạn như:
  • Mã nguồn cơ bản (.bas)
  • Mã nguồn C/C++ (.c, .cc, .cpp, .cxx, .h, .hpp)
  • Mã nguồn C# (.cs)
  • Mã nguồn Java (.java)
  • Mã nguồn Perl (.pl)
  • Mã nguồn Python (py)
 • Wireless Markup Language (.wml, .wap)
 • XML (.xml)

Google cũng có thể lập chỉ mục các định dạng nội dung đa phương tiện sau đây:

 • Định dạng hình ảnh: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP và SVG
 • Định dạng video: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DivX, M2V, M3U, M3U8, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, OGV, QVT, RAM, RM, VOB, WebM, WMV và XAP

Tìm kiếm theo loại tệp

Bạn có thể sử dụng toán tử filetype: trong Google Tìm kiếm để giới hạn kết quả trong một loại tệp hoặc đuôi tệp cụ thể. Ví dụ: filetype:rtf galway sẽ tìm kiếm các tệp RTF và URL kết thúc bằng .rtf mang nội dung chứa cụm từ "galway".