API-Google User Agent

APIs-Google คือ User Agent ที่ Google APIs ใช้เพื่อแสดงข้อความ Push นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถขอการแจ้งเตือนเหล่านี้เพื่อจะได้ไม่ต้องทำการสำรวจเซิร์ฟเวอร์ของ Google อยู่เรื่อยๆ เมื่อต้องการดูว่าทรัพยากรที่ตนสนใจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ Google กำหนดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์พิสูจน์ว่าตนเป็นเจ้าของโดเมนก่อนอนุญาตให้ลงทะเบียน URL ที่มีโดเมนหนึ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้รับข้อความ เพื่อไม่ให้มีผู้ใดใช้บริการนี้ในทางที่ผิด

วิธีที่ APIs-Google เข้าถึงเว็บไซต์

APIs-Google จะส่งข้อความ Push แต่ละรายการโดยใช้คำขอ HTTPS POST หากส่งคำขอไม่สำเร็จเนื่องจากสภาวะข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นชั่วคราว APIs-Google จะส่งการแจ้งเตือนนั้นอีกครั้ง หากยังคงส่งคำขอไม่สำเร็จ APIs-Google จะลองส่งไปเรื่อยๆ ตามกำหนดการ Exponential Backoff โดยอาจลองส่งต่อไปอีกหลายวัน

อัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ของ APIs-Google จะแตกต่างกันไปตามจำนวนคำขอข้อความ Push ที่สร้างขึ้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในเว็บไซต์ของคุณ ตามความเร็วในการอัปเดตทรัพยากรที่มีการตรวจสอบ และตามจำนวนการลองอีกครั้งที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการเข้าชมของ APIs-Google อาจสอดคล้องกันในบางสถานการณ์ แต่ในสถานการณ์อื่นอาจเกิดขึ้นนานๆ ครั้งหรือไม่สม่ำเสมอ

เตรียมเว็บไซต์สําหรับ APIs-Google

APIs-Google ใช้ HTTPS เพื่อแสดงข้อความ Push เว็บไซต์ของคุณจึงต้องมีใบรับรอง SSL ที่ถูกต้อง ใบรับรองที่ไม่ถูกต้องมีดังต่อไปนี้

  • ใบรับรองแบบ Self-signed
  • ใบรับรองที่ลงนามโดยแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ
  • ใบรับรองที่เพิกถอนไปแล้ว

หลีกเลี่ยงการลองส่งคำขออีกครั้งที่ไม่จำเป็น โดยออกแบบแอปพลิเคชันให้ดีและตอบสนองข้อความการแจ้งเตือนได้ทันที (ภายในไม่กี่วินาที)

ป้องกันไม่ให้ APIs-Google เรียกใช้เว็บไซต์

หากต้องการป้องกันไม่ให้ APIs-Google เรียกใช้เว็บไซต์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ยกเลิกการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน หากคุณดูแลโดเมนที่มีโดเมนย่อยหรือมีพื้นที่ย่อยของ URL ที่มีเจ้าของและมีการดูแลแยกกัน เจ้าของโดเมนย่อยรายใดรายหนึ่งอาจตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อความ Push หากต้องการบล็อก APIs-Google โปรดติดต่อผู้ที่อาจเป็นคนตั้งค่าแอปพลิเคชันให้ทำงานในลักษณะนี้ และขอให้ปิดใช้แอปพลิเคชัน
  • ใช้ robots.txt User Agent ที่จะระบุในไฟล์ robots.txt คือ APIs-Google เนื่องจาก APIs-Google ไม่ทำตามกฎสําหรับ User Agent ของ Googlebot และ APIs-Google อาจใช้เวลาเล็กน้อยก่อนจะค้นพบการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ robots.txt หาก APIs-Google ยังคงส่งข้อความถึงเว็บไซต์ของคุณหลังจากที่ถูกบล็อกใน robots.txt ไปแล้วหลายวัน ให้ตรวจสอบว่า robots.txt อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

ยืนยันผู้เรียก

หากสงสัยว่ากำลังได้รับคำขอปลอม คุณตรวจสอบได้ว่าบ็อตที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณเรียกมาจาก google.com จริงๆ ค้นหาบันทึกที่อยู่ IP ที่ระบุตัวตนว่าเป็น User Agent ของ APIs-Google การค้นหา DNS แบบย้อนกลับจะแสดงโดเมน googlebot.com หรือ google.com