Google Business Performance API มีเมธอด API ใหม่ที่อนุญาตให้ดึง `DailyMetrics` หลายรายการในคําขอ API รายการเดียว
ตรวจสอบกําหนดการเลิกใช้งานและวิธีการย้ายข้อมูลจากเมธอด v4 reportInsights API ไปยัง API ประสิทธิภาพของ Google Business Profile

REST Resource: locations.verifications

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

complete

ทําการยืนยัน PENDING ให้เสร็จสมบูรณ์

list

แสดงการยืนยันสถานที่โดยเรียงลําดับตามเวลาที่สร้าง