Method: categories.list

แสดงรายการหมวดหมู่ธุรกิจ การค้นหาจะจับคู่ชื่อหมวดหมู่ แต่ไม่ตรงกับรหัสหมวดหมู่

คำขอ HTTP

GET https://mybusiness.googleapis.com/v4/categories

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
regionCode

string

รหัสประเทศ ISO 3166-1 alpha-2

languageCode

string

รหัสภาษา BCP 47 หากไม่มีภาษาดังกล่าว ระบบจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้น

searchTerm

string

สตริงตัวกรองที่ไม่บังคับจากผู้ใช้

pageSize

integer

จำนวนหมวดหมู่ที่จะดึงข้อมูลต่อหน้า ค่าเริ่มต้นคือ 100 ค่าต่ำสุดคือ 1 และขนาดสูงสุดคือ 100

pageToken

string

หากระบุไว้ ระบบจะดึงข้อมูลหน้าถัดไปของหมวดหมู่

view

enum (CategoryView)

ไม่บังคับ ระบุส่วนของทรัพยากรหมวดหมู่ที่ควรแสดงผลในการตอบสนอง

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "categories": [
  {
   object (Category)
  }
 ],
 "totalCategoryCount": integer,
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
categories[]

object (Category)

หมวดหมู่ หมวดหมู่เป็นมุมมองพื้นฐาน เนื่องจากไม่มีข้อมูล ServiceType

totalCategoryCount

integer

จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมดสำหรับพารามิเตอร์คำขอ

nextPageToken

string

หากหมวดหมู่มีจำนวนเกินขนาดหน้าเว็บที่ร้องขอ ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้พร้อมด้วยโทเค็นเพื่อดึงข้อมูลหน้าถัดไปของหมวดหมู่ในการเรียก categories.list ในภายหลัง

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/plus.business.manage
 • https://www.googleapis.com/auth/business.manage

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0