Method: categories.batchGet

แสดงรายการหมวดหมู่ธุรกิจสำหรับภาษาและรหัส GConcept ที่ระบุ

คำขอ HTTP

GET https://mybusiness.googleapis.com/v4/categories:batchGet

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
languageCode

string

ต้องระบุ รหัสภาษา BCP 47 ที่ควรแสดงผลชื่อหมวดหมู่

categoryIds[]

string

ต้องระบุ ต้องตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งชื่อ รหัส GConcept ที่ควรแสดงชื่อหมวดหมู่ที่แปลแล้ว

regionCode

string

ไม่บังคับ รหัสประเทศ ISO 3166-1 alpha-2 ที่ใช้ในการอนุมานภาษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

view

enum (CategoryView)

ต้องระบุ ระบุส่วนของทรัพยากรหมวดหมู่ที่ควรแสดงผลในการตอบสนอง

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

ข้อความตอบกลับสำหรับ BusinessCategory.BatchGetBusinesscategories

การแสดง JSON
{
 "categories": [
  {
   object (Category)
  }
 ]
}
ช่อง
categories[]

object (Category)

หมวดหมู่ที่ตรงกับรหัส GConcept ที่ระบุไว้ในคำขอ รหัสหมวดหมู่ในคำขอไม่ได้เรียงอยู่ในลำดับเดียวกับรหัสหมวดหมู่

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/plus.business.manage
 • https://www.googleapis.com/auth/business.manage

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0