HealthProviderAttributes

แอตทริบิวต์ผู้ให้บริการสุขภาพที่ลิงก์กับสถานที่นี้

การแสดง JSON
{
  "name": string,
  "insuranceNetworks": [
    {
      object (InsuranceNetwork)
    }
  ]
}
ช่อง
name

string

ต้องระบุ ตัวระบุ Google สําหรับสถานที่นี้ในรูปแบบ: accounts/{accountId}/locations/{locationId}/healthProviderAttributes

insuranceNetworks[]

object (InsuranceNetwork)

ไม่บังคับ รายชื่อเครือข่ายประกันภัยที่ประสบผลสําเร็จในสถานที่ตั้งนี้