Verification API 和 Business Information API 现已发布!必须执行迁移工作。要了解有关已弃用端点的详细信息,请参阅我们的弃用时间表。您还可以注册加入我们的邮寄名单,以便接收最新动态。

弃用时间表

API 版本

随着新 API(作为我们联合模型的一部分)的发布,我们将弃用并最终停用现有端点。

  • “弃用”表明 API 版本将继续按预期运行,但可能不会再有新功能或问题修复的更新。支持服务将受到限制。
  • “停用”表示 API 版本会被移除,不再可用。

下表列出了每项适用的 API 资源的具体弃用和停用日期。我们建议您在最新版本发布后尽快进行迁移。

弃用的资源 替换资源 弃用日期 停用日期
accounts [Google My Business API v4.9] accounts [Account Management API v1]
accounts [Notifications API v1]
2021 年 2 月 22 日 2021 年 9 月 30 日
accounts.admins [Google My Business API v4.9] accounts.admins [Account Management API v1] 2021 年 2 月 22 日 2021 年 9 月 30 日
accounts.invitations [Google My Business API v4.9] accounts.invitations [Account Management API v1] 2021 年 2 月 22 日 2021 年 9 月 30 日
accounts.locations.admins [Google My Business API v4.9] locations.admins [Account Management API v1] 2021 年 2 月 22 日 2021 年 9 月 30 日
accounts.locations [Google My Business API v4.9] accounts.locations [Business Information API v1] locations [Business Information API v1] locations [Verifications API v1] 2021 年 8 月 24 日 2022 年 4 月 30 日
attributes [Google My Business API v4.9] attributes [Business Information API v1] 2021 年 8 月 24 日 2022 年 4 月 30 日
categories [Google My Business API v4.9] categories [Business Information API v1] 2021 年 8 月 24 日 2022 年 4 月 30 日
chains [Google My Business API v4.9] chains [Business Information API v1] 2021 年 8 月 24 日 2022 年 4 月 30 日
googleLocations [Google My Business API v4.9] googleLocations [Business Information API v1] 2021 年 8 月 24 日 2022 年 4 月 30 日
attributes [Google My Business API v4.9] locations.attributes [Business Information API v1] 2021 年 8 月 24 日 2022 年 4 月 30 日
accounts.locations.verifications [Google My Business API v4.9] locations.verifications [Verifications API v1] 2021 年 8 月 24 日 2022 年 4 月 30 日