Nhận dạng văn bản trong hình ảnh bằng Bộ công cụ máy học trên Android

Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ máy học để nhận dạng văn bản trong hình ảnh hoặc video, chẳng hạn như văn bản của biển báo đường phố. Các đặc điểm chính của tính năng này là:

Tính năng Không nhóm Gộp chung
Tên thư viện com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean

com.google.mlkit:văn bản nhận dạng

com.google.mlkit:text-recognition-chinese

com.google.mlkit:text-recognition-devanagari

com.google.mlkit:text-recognition-japanese

com.google.mlkit:text-recognition-korean

Triển khai Mô hình được tải xuống động thông qua Dịch vụ Google Play. Mô hình được liên kết tĩnh với ứng dụng tại thời điểm xây dựng.
Kích thước ứng dụng Mức tăng kích thước khoảng 260 KB cho mỗi cấu trúc tập lệnh. Mức tăng kích thước khoảng 4 MB cho mỗi tập lệnh đối với mỗi cấu trúc.
Thời gian khởi chạy Có thể phải đợi mô hình tải xuống trước khi sử dụng lần đầu. Mô hình có sẵn ngay lập tức.
Hiệu suất Thời gian thực trên hầu hết các thiết bị đối với thư viện tập lệnh Latinh, chậm hơn đối với các thiết bị khác. Thời gian thực trên hầu hết các thiết bị đối với thư viện tập lệnh Latinh, chậm hơn đối với các thiết bị khác.

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ thêm kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai phần buildscriptallprojects.
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android ML Kit vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle:

  Để nhóm mô hình với ứng dụng:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition:16.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  

  Để sử dụng mô hình trong Dịch vụ Google Play:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  
 3. Nếu chọn sử dụng mô hình trong Dịch vụ Google Play, bạn có thể định cấu hình ứng dụng để tự động tải mô hình xuống thiết bị sau khi ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Play. Để thực hiện việc này, hãy thêm nội dung khai báo sau vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="ocr" >
     <!-- To use multiple models: android:value="ocr,ocr_chinese,ocr_devanagari,ocr_japanese,ocr_korean,..." -->
  </application>
  

  Bạn cũng có thể kiểm tra tính khả dụng của mô hình một cách rõ ràng và yêu cầu tải xuống thông qua API ModuleInstallClient của Dịch vụ Google Play. Nếu bạn không bật tính năng tải xuống mô hình tại thời điểm cài đặt hoặc không yêu cầu tải xuống một cách rõ ràng, mô hình sẽ được tải xuống trong lần đầu tiên bạn chạy trình quét. Các yêu cầu bạn đưa ra trước khi quá trình tải xuống hoàn tất không có kết quả.

1. Tạo một thực thể của TextRecognizer

Tạo một thực thể của TextRecognizer, truyền các tuỳ chọn liên quan đến thư viện mà bạn đã khai báo phần phụ thuộc ở trên:

Kotlin

// When using Latin script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS)

// When using Chinese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Devanagari script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Japanese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Korean script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build())

Java

// When using Latin script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS);

// When using Chinese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Devanagari script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Japanese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Korean script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build());

2. Chuẩn bị hình ảnh nhập vào

Để nhận dạng văn bản trong hình ảnh, hãy tạo đối tượng InputImage từ Bitmap, media.Image, ByteBuffer, mảng byte hoặc một tệp trên thiết bị. Sau đó, hãy chuyển đối tượng InputImage vào phương thức processImage của TextRecognizer.

Bạn có thể tạo một đối tượng InputImage từ nhiều nguồn, mỗi nguồn được giải thích ở bên dưới.

Sử dụng media.Image

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi bạn chụp ảnh từ máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính toán giá trị xoay vòng cho bạn.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh cung cấp cho bạn độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính toán độ này từ độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay vòng đến InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo một đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy truyền ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp cho InputImage.fromFilePath(). Điều này sẽ hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh từ ứng dụng thư viện.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo một đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho phương thức nhập media.Image. Sau đó, hãy tạo đối tượng InputImage kèm theo vùng đệm hoặc mảng cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và độ xoay:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy khai báo như sau:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh này được biểu thị bằng một đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

3. Xử lý hình ảnh

Truyền hình ảnh đến phương thức process:

Kotlin

val result = recognizer.process(image)
    .addOnSuccessListener { visionText ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<Text> result =
    recognizer.process(image)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Text>() {
          @Override
          public void onSuccess(Text visionText) {
            // Task completed successfully
            // ...
          }
        })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

4. Trích xuất văn bản từ các khối văn bản được nhận dạng

Nếu thao tác nhận dạng văn bản thành công, một đối tượng Text sẽ được truyền đến trình nghe thành công. Đối tượng Text chứa toàn bộ văn bản được nhận dạng trong hình ảnh và không có hoặc có nhiều đối tượng TextBlock.

Mỗi TextBlock đại diện cho một khối văn bản hình chữ nhật, chứa không đối tượng Line trở lên. Mỗi đối tượng Line đại diện cho một dòng văn bản chứa 0 hoặc nhiều đối tượng Element. Mỗi đối tượng Element đại diện cho một từ hoặc một thực thể giống như từ không chứa hoặc có nhiều đối tượng Symbol. Mỗi đối tượng Symbol đại diện cho một ký tự, một chữ số hoặc một thực thể giống từ.

Đối với mỗi đối tượng TextBlock, Line, ElementSymbol, bạn có thể nhận dạng được văn bản trong vùng, toạ độ giới hạn của khu vực và nhiều thuộc tính khác như thông tin xoay, điểm tin cậy, v.v.

Ví dụ:

Kotlin

val resultText = result.text
for (block in result.textBlocks) {
  val blockText = block.text
  val blockCornerPoints = block.cornerPoints
  val blockFrame = block.boundingBox
  for (line in block.lines) {
    val lineText = line.text
    val lineCornerPoints = line.cornerPoints
    val lineFrame = line.boundingBox
    for (element in line.elements) {
      val elementText = element.text
      val elementCornerPoints = element.cornerPoints
      val elementFrame = element.boundingBox
    }
  }
}

Java

String resultText = result.getText();
for (Text.TextBlock block : result.getTextBlocks()) {
  String blockText = block.getText();
  Point[] blockCornerPoints = block.getCornerPoints();
  Rect blockFrame = block.getBoundingBox();
  for (Text.Line line : block.getLines()) {
    String lineText = line.getText();
    Point[] lineCornerPoints = line.getCornerPoints();
    Rect lineFrame = line.getBoundingBox();
    for (Text.Element element : line.getElements()) {
      String elementText = element.getText();
      Point[] elementCornerPoints = element.getCornerPoints();
      Rect elementFrame = element.getBoundingBox();
      for (Text.Symbol symbol : element.getSymbols()) {
        String symbolText = symbol.getText();
        Point[] symbolCornerPoints = symbol.getCornerPoints();
        Rect symbolFrame = symbol.getBoundingBox();
      }
    }
  }
}

Nhập nguyên tắc về hình ảnh

 • Để Bộ công cụ máy học nhận dạng chính xác văn bản, hình ảnh đầu vào phải chứa văn bản được thể hiện bằng đủ dữ liệu pixel. Tốt nhất là mỗi ký tự nên có kích thước tối thiểu là 16 x 16 pixel. Thường thì sẽ không có lợi ích về độ chính xác đối với những ký tự lớn hơn 24x24 pixel.

  Ví dụ: hình ảnh 640x480 có thể hoạt động tốt để quét danh thiếp chiếm toàn bộ chiều rộng của hình ảnh. Để quét tài liệu in trên giấy có kích thước chữ cái, bạn có thể yêu cầu hình ảnh 720x1280 pixel.

 • Tiêu điểm ảnh kém có thể ảnh hưởng đến độ chính xác nhận dạng văn bản. Nếu bạn không nhận được kết quả có thể chấp nhận được, hãy thử yêu cầu người dùng chụp lại hình ảnh.

 • Nếu đang nhận dạng văn bản trong một ứng dụng theo thời gian thực, bạn nên xem xét kích thước tổng thể của hình ảnh nhập vào. Chúng tôi có thể xử lý hình ảnh nhỏ hơn một cách nhanh hơn. Để giảm độ trễ, hãy đảm bảo rằng văn bản chiếm nhiều nhất có thể trong hình ảnh và chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn (lưu ý đến các yêu cầu về độ chính xác nêu trên). Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mẹo cải thiện hiệu suất.

Mẹo để cải thiện hiệu suất

 • Nếu bạn sử dụng API Camera hoặc API camera2, hãy điều chỉnh các lệnh gọi đến trình phát hiện. Nếu khung video mới hoạt động trong khi trình phát hiện đang chạy, hãy thả khung hình đó. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu khởi động nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API CameraX, hãy đảm bảo rằng chiến lược áp lực ngược được đặt thành giá trị mặc định ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Việc này đảm bảo mỗi lần bạn chỉ gửi được một hình ảnh để phân tích. Nếu hệ thống phân tích nhiều hình ảnh hơn khi trình phân tích đang bận, chúng sẽ tự động được thả và không được đưa vào hàng đợi để phân phối. Sau khi hình ảnh đang được phân tích được đóng bằng cách gọi ImageProxy.close(), hình ảnh mới nhất tiếp theo sẽ được phân phối.
 • Nếu bạn sử dụng đầu ra của trình phát hiện để chồng nội dung đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ máy học, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ trong một bước duy nhất. Thao tác này sẽ chỉ kết xuất với bề mặt hiển thị một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem ví dụ về các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888. Nếu bạn sử dụng API Máy ảnh cũ hơn, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.
 • Hãy cân nhắc chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý đến các yêu cầu về kích thước hình ảnh của API này.