یادداشت های انتشار

آخرین نسخه ها

Android API آخرین نسخه ها

شناسه گروه نام مصنوع نسخه اخرین بروزرسانی
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.3.0 08/01/2023
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 2022/08/16
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 2022/08/16
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 2022/08/16
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 2022/08/16
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 12/06/2022
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 19.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-چینی 16.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-devanagari 16.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-japanese 16.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-کره ای 16.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.1.0 08/01/2023
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.2.0 08/01/2023
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 2022/01/25
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 2023/01/31
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 2022/01/25
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 2022/02/22
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 2022/09/20
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 2022/01/25
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 2022/01/25
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 2022/06/28
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 2022/01/25
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 2022/01/25
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 2022/01/25
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 2022/01/25
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 2022/09/20
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 2022/09/20
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 2022/01/25
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 2022/06/28
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 2022/08/16

آخرین نسخه های iOS API

نام مصنوع نسخه اخرین بروزرسانی
GoogleMLKit 4.0.0 2023/03/21
اسکن بارکد MLKit 3.0.0 2023/03/21
MLKitCommon 9.0.0 2023/03/21
MLKitDigitalInkRecognition 3.0.0 2023/03/21
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta10 2023/03/21
MLKitFaceDetection 3.0.0 2023/03/21
MLKitImageLabeling 3.0.0 2023/03/21
MLKitImageLabelingCommon 5.0.0 2023/03/21
MLKitImageLabelingCustom 3.0.0 2023/03/21
MLKitLanguageID 4.0.0 2023/03/21
MLKitLinkFirebase 3.0.0 2023/03/21
MLKit ObjectDetection 3.0.0 2023/03/21
MLKitObjectDetectionCommon 5.0.0 2023/03/21
MLKitObjectDetectionCustom 3.0.0 2023/03/21
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta11 2023/03/21
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta11 2023/03/21
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta11 2023/03/21
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta9 2023/03/21
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta9 2023/03/21
MLKitSmartReply 3.0.0 2023/03/21
MLKitTextRecognition (v2) 2.0.0 2023/03/21
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0 2023/03/21
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0 2023/03/21
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0 2023/03/21
MLKitTextRecognition ژاپنی 1.0.0 2023/03/21
MLKitTextRecognition کره ای 1.0.0 2023/03/21
MLKit Translate 3.0.0 2023/03/21
MLKitVision 5.0.0 2023/03/21
MLImage 1.0.0-beta4 2023/03/21

تاریخچه انتشار

1 آگوست 2023

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.3.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 19.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-چینی 16.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-devanagari 16.0.0 نه
com.google.android.gms خدمات-پلی-ملکیت-متن-ژاپنی 16.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-ملکیت-متن-کره ای 16.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.1.0 آره
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.2.0 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

2 مه 2023

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.2.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 19.0.0 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-چینی 16.0.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-devanagari 16.0.0 آره
com.google.android.gms خدمات-پلی-ملکیت-متن-ژاپنی 16.0.0 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-ملکیت-متن-کره ای 16.0.0 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.1.0 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

 • در Android، نسخه جدا نشده Text Recognition API برای اسکریپت لاتین را در 29 مارس 2023 ارتقا داد. عملکرد بهبود یافته و پشتیبانی همه جانبه اضافه شد.
 • در Android، نسخه جدا نشده از Text Recognition را به اسکریپت های چینی، دوانگاری، ژاپنی و کره ای علاوه بر لاتین گسترش داد. این API عملکردهای مشابهی را در مقایسه با نسخه همراه ارائه می‌کند، با این وجود که توسط Google Play Services پشتیبانی می‌شود، و تأثیر اندازه برنامه تنها به 260 کیلوبایت کاهش یافته است.
 • در Android، نسخه بسته‌شده درجه‌بندی Text recognition v2 از نسخه بتا به دسترسی عمومی.

21 مارس 2023

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 4.0.0 آره
اسکن بارکد MLKit 3.0.0 آره
MLKitCommon 9.0.0 آره
MLKitDigitalInkRecognition 3.0.0 آره
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta10 آره
MLKitFaceDetection 3.0.0 آره
MLKitImageLabeling 3.0.0 آره
MLKitImageLabelingCommon 5.0.0 آره
MLKitImageLabelingCustom 3.0.0 آره
MLKitLanguageID 4.0.0 آره
MLKitLinkFirebase 3.0.0 آره
MLKitMDD 5.0.0 آره
MLKitNaturalLanguage 5.0.0 آره
MLKit ObjectDetection 3.0.0 آره
MLKitObjectDetectionCommon 5.0.0 آره
MLKitObjectDetectionCustom 3.0.0 آره
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta11 آره
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta11 آره
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta11 آره
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta9 آره
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta9 آره
MLKitSmartReply 3.0.0 آره
MLKitTextRecognition (v2) 2.0.0 آره
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0 آره
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0 آره
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0 آره
MLKitTextRecognition ژاپنی 1.0.0 آره
MLKitTextRecognition کره ای 1.0.0 آره
MLKit Translate 3.0.0 آره
MLKitVision 5.0.0 آره
MLKitVisionKit 6.0.0 آره
MLKitXenoCommon 1.0.0-beta11 آره
MLImage 1.0.0-beta4 آره

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.2.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0 آره
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.1.0 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

 • در Android، Google Code Scanner را از نسخه بتا به حالت عمومی ارتقا داد.
 • در Android، پشتیبانی برای بازگرداندن همه بارکدهای احتمالی در اسکن بارکد اضافه شده است.
 • در iOS، تشخیص متن نسخه 2 از بتا به دسترسی عمومی درجه‌بندی شد.

بهبودها

 • در iOS، حداقل نسخه پشتیبانی شده Xcode را به 14.2.0 افزایش داد.
 • در iOS، حداقل نسخه پشتیبانی شده iOS از 10.0 به 11.0 افزایش یافت.
 • در iOS، پشتیبانی از بیت کد حذف شد.
 • در iOS، محدوده نسخه‌های وابستگی‌های GTMSessionFetcher/Core در MLKitCommon، MLKitLinkFirebase، MLKitNaturalLanguage و MLKitVision را برای پشتیبانی از Firebase 10 ارتقا داد.

31 ژانویه 2023

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.3 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 آره
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

6 دسامبر 2022

این نسخه شامل ویژگی های جدید و رفع اشکال است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.3 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

 • نسخه جدا نشده از Smart reply API در Android اضافه شد. نسخه جدا نشده حجم دانلود برنامه را 5.5 مگابایت در مقایسه با نسخه همراه کاهش می دهد.

رفع اشکال

 • در Android، مشکل اسکن بارکد که از پیکربندی Bitmap به غیر از ARGB_8888 پشتیبانی نمی‌کرد، برطرف شد.

20 سپتامبر 2022

این نسخه شامل ویژگی ها و بهبودهای جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 آره

ویژگی های جدید

 • نسخه همراه Face mesh detection API در Android اضافه شد. نسخه بتای عمومی API برای چهره‌هایی که در فاصله 2 متری (~7 فوت) دوربین قرار دارند، بهترین عملکرد را دارد و 468 نقطه سه بعدی و اطلاعات مثلث را برای چهره‌های شناسایی شده با تأخیر کم (14 میلی‌ثانیه در دستگاه‌های Pixel 3) ارائه می‌کند. وقتی در حالت BOUNDING_BOX_ONLY هستید، تأخیر را می‌توان تا 20% کاهش داد.

بهبودها

 • در Android، با فعال کردن استنتاج مدل fp16 در پردازنده‌های پشتیبانی‌شده، تأخیر Pose Detection API بهبود یافته است.
 • در اندروید، با ارائه اطلاعات نمادها و چرخش در نتیجه تشخیص ، تشخیص متن نسخه 2 بهبود یافته است.

20 سپتامبر 2022

این نسخه شامل ویژگی ها و بهبودهای جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 آره

ویژگی های جدید

 • نسخه همراه Face Mesh Detection API در اندروید اضافه شد. نسخه بتای عمومی API برای چهره هایی در فاصله ~2 متری یا ~6.5 فوتی دوربین بهترین عملکرد را دارد و 468 نقطه سه بعدی و اطلاعات مثلث را برای چهره های شناسایی شده با تأخیر کم (14 میلی ثانیه در دستگاه های Pixel 3) ارائه می دهد. هنگامی که در حالت BOUNDING_BOX_ONLY هستید، تأخیر را می توان تا 20٪ کاهش داد.

بهبودها

 • در Android، تأخیر Pose Detection API با فعال کردن استنتاج مدل fp16 در CPUهای پشتیبانی شده بهبود یافته است.
 • در اندروید، با ارائه اطلاعات نمادها و چرخش در نتیجه تشخیص ، تشخیص متن نسخه 2 بهبود یافته است.

23 آگوست 2022

بهبودها

 • در اندروید، نسخه جدا نشده API اسکن بارکد را ارتقا داد. بهبود فراخوان، تأخیر دم طولانی، تحمل تصویر با کیفیت پایین و پایداری جعبه مرزی. عملکرد خود را به صورت جفت با عملکرد نسخه همراه به ارمغان آورد. Google Play Services این ارتقا را به صورت خودکار انجام می دهد، بنابراین نیازی به تغییر در برنامه شما نیست.

16 آگوست 2022

این نسخه شامل بهبودهایی است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 3.2.0 آره
اسکن بارکد MLKit 2.2.0 آره
MLKitCommon 8.0.0 آره
MLKitDigitalInkRecognition 2.2.0 آره
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta9 آره
MLKitFaceDetection 2.2.0 آره
MLKitImageLabeling 2.2.0 آره
MLKitImageLabelingCommon 4.2.0 آره
MLKitImageLabelingCustom 2.2.0 آره
MLKitLanguageID 3.2.0 آره
MLKitLinkFirebase 2.2.0 آره
MLKitNaturalLanguage 4.2.0 آره
MLKit ObjectDetection 2.2.0 آره
MLKitObjectDetectionCommon 4.2.0 آره
MLKitObjectDetectionCustom 2.2.0 آره
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta10 آره
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta10 آره
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta10 آره
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta8 آره
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta8 آره
MLKitSmartReply 2.2.0 آره
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta6 آره
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta6 آره
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0-beta6 آره
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-beta6 آره
MLKitTextRecognition ژاپنی 1.0.0-beta6 آره
MLKitTextRecognition کره ای 1.0.0-beta6 آره
MLKit Translate 2.2.0 آره
MLKitVision 4.2.0 آره

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.1 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 آره

بهبودها

 • در Android و iOS، مدل‌های ارتقا یافته برای Translate برای دقت بهتر.
 • در Android، نسخه جدا نشده شناسایی زبان را از نسخه بتا فارغ‌التحصیل کرد.
 • در Android، امتیاز اطمینان برای تشخیص متن و تشخیص متن نسخه ۲ .
 • در Android، رابط OptionalModuleApi برای هر ML Kit Detector که از نسخه جدا نشده پشتیبانی می‌کند، پیاده‌سازی شده است، به طوری که می‌توانید از خدمات Google Play ModuleInstallClient API برای کنترل نصب و بررسی در دسترس بودن هنگام استفاده از نسخه‌های جدا نشده استفاده کنید.
 • در iOS، محدوده نسخه وابستگی FirebaseCore و FirebaseInstallations در MLKitLinkFirebase را از 8.x به 9.x ارتقا داد تا ML Kit با Firebase 9.x سازگار شود.

28 ژوئن 2022

این نسخه شامل بهبودهایی است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 3.1.0 آره
اسکن بارکد MLKit 2.1.0 آره
MLKitCommon 7.0.0 آره
MLKitDigitalInkRecognition 2.1.0 آره
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta8 آره
MLKitFaceDetection 2.1.0 آره
MLKitImageLabeling 2.1.0 آره
MLKitImageLabelingCommon 4.1.0 آره
MLKitImageLabelingCustom 2.1.0 آره
MLKitLanguageID 3.1.0 آره
MLKitLinkFirebase 2.1.0 آره
MLKitNaturalLanguage 4.1.0 آره
MLKit ObjectDetection 2.1.0 آره
MLKitObjectDetectionCommon 4.1.0 آره
MLKitObjectDetectionCustom 2.1.0 آره
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta9 آره
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta9 آره
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta9 آره
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta7 آره
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta7 آره
MLKitSmartReply 2.1.0 آره
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta5 آره
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta5 آره
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0-beta5 آره
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-beta5 آره
MLKitTextRecognition ژاپنی 1.0.0-beta5 آره
MLKitTextRecognition کره ای 1.0.0-beta5 آره
MLKit Translate 2.1.0 آره
MLKitVision 4.1.0 آره

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.0.1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.7 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta3 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 آره
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 آره
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.0 نه

بهبودها

 • بهبود مدل Smart Reply برای ایجاد پاسخ‌های دقیق‌تر و کاهش قابل توجه اندازه مدل 5 مگابایتی.
 • در Android، گزینه ای اضافه شده است که به کاربران امکان می دهد بارکد را به صورت دستی از نمای اسکنر در Google Code Scanner API وارد کنند.

10 مه 2022

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta1 آره

ویژگی های جدید

 • API جدید Google Code Scanner در Android اضافه شد. بتای عمومی اسکنر کد گوگل راه حل کاملی برای اسکن کدها بدون نیاز به درخواست مجوز دوربین از برنامه شما ارائه می دهد و در عین حال حریم خصوصی کاربر را حفظ می کند. این کار با واگذاری وظیفه اسکن کد به خدمات Google Play و برگرداندن فقط نتایج اسکن به برنامه شما انجام می شود.

26 آوریل 2022

این نسخه شامل بهبودهایی است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 3.0.0 آره
اسکن بارکد MLKit 2.0.0 آره
MLKitCommon 6.0.0 آره
MLKitDigitalInkRecognition 2.0.0 آره
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta7 آره
MLKitFaceDetection 2.0.0 آره
MLKitImageLabeling 2.0.0 آره
MLKitImageLabelingCommon 4.0.0 آره
MLKitImageLabelingCustom 2.0.0 آره
MLKitLanguageID 3.0.0 آره
MLKitLinkFirebase 2.0.0 آره
MLKitNaturalLanguage 4.0.0 آره
MLKit ObjectDetection 2.0.0 آره
MLKitObjectDetectionCommon 4.0.0 آره
MLKitObjectDetectionCustom 2.0.0 آره
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta8 آره
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta8 آره
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta8 آره
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta6 آره
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta6 آره
MLKitSmartReply 2.0.0 آره
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta4 آره
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta4 آره
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0-beta4 آره
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-beta4 آره
MLKitTextRecognition ژاپنی 1.0.0-beta4 آره
MLKitTextRecognition کره ای 1.0.0-beta4 آره
MLKit Translate 2.0.0 آره
MLKitVision 4.0.0 آره

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.0.1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.7 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta3 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.0 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.3 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.1 آره
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.0 نه

بهبودها

 • مدل پاسخ هوشمند بهبود یافته برای تشخیص بهتر موضوعات حساس.
 • در اندروید، همه مدل‌های زبان در نسخه همراه API تشخیص متن v2 ارتقا یافته است. عملکرد بهبود یافته و پشتیبانی همه جانبه برای لاتین اضافه شده است.
 • در iOS، حداقل نسخه پشتیبانی شده Xcode را به 13.2.1 افزایش داد.

22 فوریه 2022

این نسخه شامل ویژگی ها و بهبودهای جدید است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 2.6.0 آره
اسکن بارکد MLKit 1.7.0 آره
MLKitCommon 5.0.0 نه
MLKitDigitalInkRecognition 1.5.0 نه
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta6 نه
MLKitFaceDetection 1.5.0 نه
MLKitImageLabeling 1.5.0 نه
MLKitImageLabelingCommon 3.0.0 نه
MLKitImageLabelingCustom 1.5.0 نه
MLKitLanguageID 2.0.0 نه
MLKitLinkFirebase 1.5.0 نه
MLKitNaturalLanguage 3.0.0 نه
MLKit ObjectDetection 1.5.0 نه
MLKitObjectDetectionCommon 3.0.0 نه
MLKitObjectDetectionCustom 1.5.0 نه
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta7 نه
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta7 نه
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta7 نه
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta5 نه
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta5 نه
MLKitSmartReply 1.5.0 نه
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta3 نه
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta3 نه
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0-beta3 NO
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-beta3 NO
MLKitTextRecognitionJapanese 1.0.0-beta3 NO
MLKitTextRecognitionKorean 1.0.0-beta3 NO
MLKitTranslate 1.5.0 NO
MLKitVision 3.0.0 NO

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.0.0 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.0.1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.7 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta3 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0-beta1 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.0 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 17.0.2 NO
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta3 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 18.0.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta4 NO
com.google.mlkit face-detection 16.1.5 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.7 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 17.0.1 NO
com.google.mlkit language-id 17.0.3 NO
com.google.mlkit linkfirebase 17.0.0 NO
com.google.mlkit object-detection 17.0.0 NO
com.google.mlkit object-detection-custom 17.0.0 NO
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 NO
com.google.mlkit pose-detection 18.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta4 NO
com.google.mlkit smart-reply 17.0.0 NO
com.google.mlkit text-recognition 16.0.0-beta3 NO
com.google.mlkit text-recognition-chinese 16.0.0-beta3 NO
com.google.mlkit text-recognition-devanagari 16.0.0-beta3 NO
com.google.mlkit text-recognition-japanese 16.0.0-beta3 NO
com.google.mlkit text-recognition-korean 16.0.0-beta3 NO
com.google.mlkit translate 17.0.0 NO

ویژگی های جدید

Improvements

 • On Android, upgraded models in the bundled version of the Face Detection API. Improved recall, latency for accurate mode and reduced the apk size impact from 11.6 MB to 6.9 MB.
 • On iOS, support ECI code for CP437 text encoding in Barcode Scanning API.

January 25, 2022

This release includes internal improvements and bug fixes on Android.

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.0.0 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.0.0 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.7 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta3 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0-beta1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.0 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 17.0.2 YES
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta3 YES
com.google.mlkit digital-ink-recognition 18.0.0 YES
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta4 YES
com.google.mlkit face-detection 16.1.4 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.7 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 17.0.1 YES
com.google.mlkit language-id 17.0.3 YES
com.google.mlkit linkfirebase 17.0.0 YES
com.google.mlkit object-detection 17.0.0 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 17.0.0 YES
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit pose-detection 18.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta4 YES
com.google.mlkit smart-reply 17.0.0 YES
com.google.mlkit text-recognition 16.0.0-beta3 YES
com.google.mlkit text-recognition-chinese 16.0.0-beta3 YES
com.google.mlkit text-recognition-devanagari 16.0.0-beta3 YES
com.google.mlkit text-recognition-japanese 16.0.0-beta3 YES
com.google.mlkit text-recognition-korean 16.0.0-beta3 YES
com.google.mlkit translate 17.0.0 YES

Improvements

 • Strict nullability annotations ( @NonNull and @Nullable ) are being used where previously @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable were used. With this change, what once caused a nullness warning will now cause an error when building Kotlin code or using Java null checking frameworks.
 • On Android, support ECI code for CP437 text encoding in Barcode Scanning API. .

Bug fixes

 • Fixed a Barcode Scanning issue that code 128B and code 128C raw value has an additional character.

December 14, 2021

This release includes internal improvements and bug fixes.

iOS API details

The following table lists the iOS APIs that have changed in this release.

Artifact name Version Updated?
GoogleMLKit 2.5.0 YES
MLKitBarcodeScanning 1.6.0 YES
MLKitCommon 5.0.0 YES
MLKitDigitalInkRecognition 1.5.0 YES
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta6 YES
MLKitFaceDetection 1.5.0 YES
MLKitImageLabeling 1.5.0 YES
MLKitImageLabelingCommon 3.0.0 YES
MLKitImageLabelingCustom 1.5.0 YES
MLKitLanguageID 2.0.0 YES
MLKitLinkFirebase 1.5.0 YES
MLKitNaturalLanguage 3.0.0 YES
MLKitObjectDetection 1.5.0 YES
MLKitObjectDetectionCommon 3.0.0 YES
MLKitObjectDetectionCustom 1.5.0 YES
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta7 YES
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta7 YES
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta7 YES
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta5 YES
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta5 YES
MLKitSmartReply 1.5.0 YES
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta3 YES
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta3 YES
MLKitTextRecognitionChinese 1.0.0-beta3 YES
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-beta3 YES
MLKitTextRecognitionJapanese 1.0.0-beta3 YES
MLKitTextRecognitionKorean 1.0.0-beta3 YES
MLKitTranslate 1.5.0 YES
MLKitVision 3.0.0 YES

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 17.0.0 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.2.1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.6 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta2 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 16.0.0-beta2 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 17.0.1 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 17.0.1 YES
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit digital-ink-recognition 17.0.1 YES
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta3 YES
com.google.mlkit face-detection 16.1.3 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.6 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 17.0.0 YES
com.google.mlkit language-id 17.0.2 YES
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.1 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.8 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.4 YES
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta7 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta7 YES
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta3 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.2.0 NO
com.google.mlkit text-recognition 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit text-recognition-chinese 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit text-recognition-devanagari 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit text-recognition-japanese 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit text-recognition-korean 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit translate 16.1.2 NO

Bug fixes

 • Fixed an issue in Text recognition v2 preventing text recognition results from returning recognized languages correctly.
 • On Android, fixed an issue in Language Identification where the app may crash when upgrading to AGP 7.0.0 or later.
 • On Android, fixed an issue in Pose Detection where the local reference table could overflow.
 • On Android, fixed an issue in Digital Ink Recognition and Entity Extraction where a runtime exception could be thrown when the app targets API level 31 and runs on Android S.
 • On iOS, return nil for rawValue when the barcode is not encoded in UTF-8 format to match API reference.

September 28, 2021

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API details

The following table lists the iOS APIs that have changed in this release.

Artifact name Version Updated?
GoogleMLKit 2.4.0 YES
MLKitBarcodeScanning 1.5.0 YES
MLKitCommon 4.0.0 YES
MLKitDigitalInkRecognition 1.4.0 YES
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta5 YES
MLKitFaceDetection 1.4.0 YES
MLKitImageLabeling 1.4.0 YES
MLKitImageLabelingCommon 2.0.0 YES
MLKitImageLabelingCustom 1.4.0 YES
MLKitLanguageID 1.4.0 YES
MLKitLinkFirebase 1.4.0 YES
MLKitNaturalLanguage 2.0.0 YES
MLKitObjectDetection 1.4.0 YES
MLKitObjectDetectionCommon 2.0.0 YES
MLKitObjectDetectionCustom 1.4.0 YES
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta6 YES
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta6 YES
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta6 YES
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta4 YES
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta4 YES
MLKitSmartReply 1.4.0 YES
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta2 YES
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta2 YES
MLKitTextRecognitionChinese 1.0.0-beta2 YES
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-beta2 YES
MLKitTextRecognitionJapanese 1.0.0-beta2 YES
MLKitTextRecognitionKorean 1.0.0-beta2 YES
MLKitTranslate 1.4.0 YES
MLKitVision 2.0.0 YES

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.2.1 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.2.0 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.5 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 16.0.0-beta2 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 17.0.0 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 17.0.0 NO
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 17.0.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta2 NO
com.google.mlkit face-detection 16.1.2 NO
com.google.mlkit image-labeling 17.0.5 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 17.0.1 YES
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.1 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.7 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.3 NO
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta6 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta6 YES
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta2 NO
com.google.mlkit smart-reply 16.2.0 NO
com.google.mlkit text-recognition 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit text-recognition-chinese 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit text-recognition-devanagari 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit text-recognition-japanese 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit text-recognition-korean 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.2 NO

ویژگی های جدید

 • On Android, added unbundled version of Custom Image Labeling API , backed by Google Play Services, to reduce the impact on apk size from 5.5 MB to 600 KB.
 • On iOS, added recognizedLanguages property to TextElement for Text recognition v2 .

Improvements

Bug fixes

 • On Android, fixed an issue in Language Identification where the SDK could return an unexpected unknown tag.
 • On iOS, fixed a bitcode recompilation issue when generating the .ipa file.

August 11, 2021

This release includes new features and improvements.

iOS API details

The following table lists the iOS APIs that have changed in this release.

Artifact name Version Updated?
MLKitBarcodeScanning 1.4.0 YES
MLKitCommon 3.1.0 YES
MLKitDigitalInkRecognition 1.3.0 NO
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta4 NO
MLKitFaceDetection 1.3.0 NO
MLKitImageLabeling 1.3.0 NO
MLKitImageLabelingCommon 1.3.0 NO
MLKitImageLabelingCustom 1.3.0 NO
MLKitLanguageID 1.3.0 NO
MLKitLinkFirebase 1.3.0 NO
MLKitObjectDetection 1.3.0 NO
MLKitObjectDetectionCommon 1.3.0 NO
MLKitObjectDetectionCustom 1.3.0 NO
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta5 YES
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta5 YES
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta5 YES
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta3 YES
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta3 YES
MLKitSmartReply 1.3.0 NO
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta1 YES
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta1 YES
MLKitTextRecognitionChinese 1.0.0-beta1 YES
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-beta1 YES
MLKitTextRecognitionJapanese 1.0.0-beta1 YES
MLKitTextRecognitionKorean 1.0.0-beta1 YES
MLKitTranslate 1.3.0 NO
MLKitVision 1.3.0 NO

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.2.1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.2.0 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.5 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 16.0.0-beta1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 17.0.0 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 17.0.0 YES
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 17.0.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta2 NO
com.google.mlkit face-detection 16.1.2 NO
com.google.mlkit image-labeling 17.0.5 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 17.0.0 YES
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.1 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.6 NO
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.3 NO
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta5 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta5 YES
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta2 NO
com.google.mlkit smart-reply 16.2.0 YES
com.google.mlkit text-recognition 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit text-recognition-chinese 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit text-recognition-devanagari 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit text-recognition-japanese 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit text-recognition-korean 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit translate 16.1.2 NO

ویژگی های جدید

 • Added Text recognition v2 , which adds support for Chinese, Devanagari, Japanese and Korean scripts in addition to Latin and greatly increases range of supported languages . This API is offered as a bundled library and includes improved ML-based block/paragraph detection and updated models to boost recognition accuracy.
 • On Android, added unbundled version of Language Identification , backed by Google Play Services, to reduce the impact on apk size by about 500KB.

Improvements

Breaking changes

 • On Android, there are two breaking changes for Text Recognition :
  • The deprecated TextRecognition.getClient() method is removed. Please use TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS) instead.
  • TextRecognizerOptions is moved from com.google.mlkit.vision.text to com.google.mlkit.vision.text.latin .
 • On Android, for Barcode Scanning and Language Identification , the major version bumps are only due to breaking changes on non-public APIs. No code change is required when upgrading their dependency versions in your app.
 • On Android, ML Kit no longer supports API levels 16, 17 and 18, due to extremely low use. API level 19 (KitKat) is now the minimum level supported.

Note

 • On iOS, to keep your project on the v1 version of Text Recognition make sure to pin to version 2.2.0 or lower in your podfile. For example, adding pod 'GoogleMLKit/TextRecognition','2.2.0' to the pod file will pin your app to the latest v1 version of this feature.

June 29, 2021

This release includes new features and improvements.

iOS API details

The following table lists the iOS APIs that have changed in this release.

Artifact name Version Updated?
MLKitBarcodeScanning 1.3.0 YES
MLKitCommon 3.0.0 YES
MLKitDigitalInkRecognition 1.3.0 YES
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta4 YES
MLKitFaceDetection 1.3.0 YES
MLKitImageLabeling 1.3.0 YES
MLKitImageLabelingCommon 1.3.0 YES
MLKitImageLabelingCustom 1.3.0 YES
MLKitLanguageID 1.3.0 YES
MLKitLinkFirebase 1.3.0 YES
MLKitObjectDetection 1.3.0 YES
MLKitObjectDetectionCommon 1.3.0 YES
MLKitObjectDetectionCustom 1.3.0 YES
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta4 YES
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta4 YES
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta4 YES
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta2 YES
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta2 YES
MLKitSmartReply 1.2.0 YES
MLKitTextRecognition 1.3.0 YES
MLKitTranslate 1.3.0 YES
MLKitVision 1.3.0 YES

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.2.0 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.2.0 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.5 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.3.0 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 16.2.0 YES
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 17.0.0 YES
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit face-detection 16.1.2 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.5 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.1 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.6 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.3 YES
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta4 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta4 YES
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta2 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.2 NO

ویژگی های جدید

Improvements

 • Upgraded the entity extraction models with improved quality for both Android and iOS.
 • On Android, improved Pose Detection performance for certain CPU specs.
 • On Android, fixed okhttp3 incompatible issue for Entity Extraction and Digital Ink Recognition APIs.
 • On iOS, raised the minimum supported version of Xcode to 12.4.
 • On iOS, upgraded the version range of GoogleDataTransport dependency in MLKitCommon from 8.x to 9.x and the version range of FirebaseCore dependency in MLKitLinkFirebase from 7.x to 8.x, to make ML Kit compatible with Firebase 8.x. Migrated MLKitLinkFirebase from FirebaseInstanceID to FirebaseInstallations .
 • Breaking change: On iOS, removed label support for the deprecated remote AutoML-trained custom models without labels embedded in the model metadata. Please update such remote models hosted on Firebase Console with ones containing labels in its metadata.

June 02, 2021

This patch release fixed a bug in the com.google.mlkit:face-detection library.

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.5 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.7 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.4 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.2.0 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.2 NO
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.2.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit face-detection 16.1.1 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.4 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.1 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.5 NO
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.2 NO
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.2 NO

May 25, 2021

This release includes new feature and improvements.

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.5 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.7 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.4 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.2.0 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.2 YES
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.2.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit face-detection 16.1.0 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.4 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.1 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.5 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.2 YES
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.2 NO

Improvements

May 04, 2021

This patch release fixes a crash regression in the Custom Image Labeling API.

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.4 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.6 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.3 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.3 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.1 NO
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.2.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit face-detection 16.0.7 NO
com.google.mlkit image-labeling 17.0.3 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.1 YES
com.google.mlkit object-detection 16.2.4 NO
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.2 NO

Bug fixes

April 27, 2021

This release includes new feature and improvements.

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.4 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.6 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.3 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.3 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.1 NO
com.google.mlkit camera 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.2.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit face-detection 16.0.7 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.3 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.0 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.4 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.2 YES

Improvements

 • On Android, introduced a camera helper library for MLKit vision features to be used with Camera output directly in streaming mode. It uses CameraX internally.

 • On Android, enabled NNAPI acceleration for Object Detection & Tracking with Base models on more devices which provides faster model inference and saves energy.

Bug fixes

 • On Android, fixed an issue in FaceDetection API when the InputImage is constructed by bitmap with a non-zero rotationDegrees.

March 30, 2021

This release includes improvements and bug fixes.

Improvements

 • Added new models for Devanagari script languages for Digital Ink Recognition APIs.
 • On Android, updated version of external dependencies for Face Detection APIs and Image Labeling APIs.

Bug fixes

 • On Android, added Network permission to Translate API so app doesn't need to declare it.

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.4 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.5 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.3 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.3 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.2.0 YES
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit face-detection 16.0.6 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.3 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.0 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.3 NO
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta3 NO
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.2 YES

March 02, 2021

This release includes new features and improvements.

iOS API details

The following table lists the iOS APIs that have changed in this release.

Artifact name Version Updated?
MLKitBarcodeScanning 1.2.0 YES
MLKitCommon 2.1.0 YES
MLKitDigitalInkRecognition 1.2.0 YES
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta3 YES
MLKitFaceDetection 1.2.0 YES
MLKitImageLabeling 1.2.0 YES
MLKitImageLabelingCommon 1.2.0 YES
MLKitImageLabelingCustom 1.2.0 YES
MLKitLanguageID 1.2.0 YES
MLKitLinkFirebase 1.2.0 YES
MLKitObjectDetection 1.2.0 YES
MLKitObjectDetectionCommon 1.2.0 YES
MLKitObjectDetectionCustom 1.2.0 YES
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta3 YES
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta3 YES
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta3 YES
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta1 YES
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta1 YES
MLKitSmartReply 1.2.0 YES
MLKitTextRecognition 1.2.0 YES
MLKitTranslate 1.2.0 YES
MLKitVision 1.2.0 YES

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.4 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.4 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.2 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.3 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit face-detection 16.0.5 NO
com.google.mlkit image-labeling 17.0.2 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.0 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.3 NO
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta3 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta3 YES
com.google.mlkit segmentation-selfie 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.1 NO

ویژگی های جدید

 • Added Selfie Segmentation API, a CPU-based solution for developers to easily separate the background from users within a scene and focus on what matters.

Improvements

 • Raised the minimum supported version of Xcode to 12.2 in iOS.

Feburary 5, 2021

This patch release fixes a regression bug in the Face Detection APIs.

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.4 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.4 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.2 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.3 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.1 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit face-detection 16.0.5 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.2 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.0 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.3 NO
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta2 NO
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta2 NO
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.1 NO

Improvements and bug fixes

 • There was a regression bug introduced in Face Detection versions 16.1.3 (thin) and 16.0.4 (bundled) which resulted in poor face detection. This patch release fixes the bug.

January 26, 2021

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API details

The following table lists the iOS APIs that have changed in this release.

Artifact name Version Updated?
MLKitBarcodeScanning 1.1.0 YES
MLKitDigitalInkRecognition 1.1.0 YES
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta2 YES
MLKitFaceDetection 1.1.0 YES
MLKitImageLabeling 1.1.0 YES
MLKitImageLabelingCustom 1.1.0 YES
MLKitLanguageID 1.1.0 YES
MLKitLinkFirebase 1.1.0 YES
MLKitObjectDetection 1.1.0 YES
MLKitObjectDetectionCustom 1.1.0 YES
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta2 YES
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta2 YES
MLKitSmartReply 1.1.0 YES
MLKitTextRecognition 1.1.0 YES
MLKitTranslate 1.1.0 YES

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.4 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.3 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.2 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.3 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.1 YES
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 NO
com.google.mlkit face-detection 16.0.4 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.2 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 YES
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.0 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.3 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.1 YES
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta2 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta2 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.1 NO

ویژگی های جدید

Improvements and bug fixes

 • The Pose Detection API recognizes more poses, such as when a user is directly facing the camera while doing squats and pushups.
 • The Pose Detection API base and accurate models are significantly smaller. This change does not impact the quality of the models.
 • The Android Vision APIs have been updated. The size of the unbundled variants in the pull-in SDKs backed by Google Play Services is reduced by approximately 16% (~160KB).

8 دسامبر 2020

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API details

The following table lists the iOS APIs that have changed in this release.

Artifact name Version Updated?
MLKitBarcodeScanning 1.0.0 YES
MLKitDigitalInkRecognition 1.0.0 YES
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta1 YES
MLKitFaceDetection 1.0.0 YES
MLKitImageLabeling 1.0.0 YES
MLKitImageLabelingCustom 1.0.0 YES
MLKitLanguageID 1.0.0 YES
MLKitLinkFirebase 1.0.0 YES
MLKitObjectDetection 1.0.0 YES
MLKitObjectDetectionCustom 1.0.0 YES
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta1 YES
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta1 YES
MLKitSmartReply 1.0.0 YES
MLKitTextRecognition 1.0.0 YES
MLKitTranslate 1.0.0 YES

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.3 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.2 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.2 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.0 YES
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 NO
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 YES
com.google.mlkit face-detection 16.0.3 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.1 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.0 YES
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.0 YES
com.google.mlkit object-detection 16.2.2 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.0 YES
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta1 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta1 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.1 NO

ویژگی های جدید

 • ML Kit is no longer in Beta. All of ML Kit's APIs (excluding Pose Detection and Entity Extraction) have graduated to General Availability status.
 • Added the Entity Extraction API (Beta). This API allows you to detect and locate entities (eg addresses, date/time etc.) from raw text. It supports 11 entity types and 15 languages, using the same technology that powers smart text selection in Android Q+.

  Entity Extraction works fully offline (aside from a one-time download of selected language model, which is ~700KB), and supports both Android and IOS.

Improvements and bug fixes

 • Breaking change: The AutoML image labeling API is removed. Instead, custom image classification models trained using AutoML Vision Edge are now supported by the Custom Image Labeling and Custom Object Detection & Tracking APIs directly.
 • The Custom Image Labeling and Custom Object Detection & Tracking now support remote models that are hosted in Firebase .
  • Added RemoteModelSource , FirebaseModelSource , and CustomRemoteModel classes to support custom models hosted remotely on Firebase server. Also added the support for creating a LocalModel instance from a manifest path of a local custom model trained by AutoML Vision Edge.
  • For the custom image labeling API, added the remote custom model support to the CustomImageLabelerOptions class.
  • For the custom object detection API, added the remote custom model support to the CustomObjectDetectorOptions class.
 • On Android, significantly reduced the SDK size for Vision APIs. For APIs with unbundled variants (backed by Google Play Services) the pull-in SDK's size reduces by ~900KB (~65% of original size). For all other Vision APIs, the pull-in SDK's size reduces by ~600KB. The exception is Digital Ink Recognition, for which the SDK size remains the same.
 • On Android, enabled NNAPI acceleration for Object Detection & Tracking with Base models in STREAM_MODE on selected devices and OSes (Pixel 3, 3XL, 4, 4XL with Android Q or R at the moment), which provides faster model inference and saves energy.
 • On Android, fixed an issue in Barcode Scanning API where it did not work on some devices running with camera-camera2:1.0.0-beta08 version or later.

November 2, 2020

This release includes improvements and bug fixes.

iOS: GoogleMLKit/LinkFirebase 0.64.1

Improvements and bug fixes

 • Upgraded the version range of FirebaseCore dependency in MLKitLinkFirebase from 6.x to 7.x, FirebaseInstanceID dependency from 4.x to 7.x.

October 29, 2020

This release includes improvements and bug fixes.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.64.2

Improvements and bug fixes

 • Upgraded the version range of GoogleUtilities/UserDefaults dependency in MLKitCommon from 6.x to 7.x.

October 26, 2020

This release includes improvements and bug fixes.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.64.1

Improvements and bug fixes

 • Upgraded the version range of GoogleDataTransport dependency in MLKitCommon from 7.x to 8.x.

September 29, 2020

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API Version: 0.64.0

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.2 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.1 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.0 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.1 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 16.0.3 NO
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 NO
com.google.mlkit face-detection 16.0.2 NO
com.google.mlkit image-labeling 17.0.0 NO
com.google.mlkit image-labeling-automl 16.2.1 NO
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.2.1 NO
com.google.mlkit language-id 16.1.1 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.0.1 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.1 NO
com.google.mlkit object-detectio-custom 16.2.1 NO
com.google.mlkit pose-detection 17.0.0 YES
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.0 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 NO
com.google.mlkit translate 16.1.1 NO

ویژگی های جدید

 • On Android, added a “thin” variant of Image Labeling API , backed by Google Play Services. Reduces size impact to your app by ~3 MB compared to the bundled variant.

Improvements and bug fixes

 • Breaking change : Split Pose Detection into two libraries for size optimization. One library only bundles the fast models, while the other only bundles the accurate models. This helps save the application size, if you only use one set of the models. Same change happened to iOS: The PoseDetection pod now contains only the fast models. To use the accurate models, use the PoseDetectionAccurate pod instead.
 • On iOS, fixed a memory leak which occurred during pose detector deallocation.

August 25, 2020

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API Version: 0.63.0

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.2 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.1 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 16.0.3 YES
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 YES
com.google.mlkit face-detection 16.0.2 YES
com.google.mlkit image-labeling 17.0.0 YES
com.google.mlkit image-labeling-automl 16.2.1 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.2.1 YES
com.google.mlkit language-id 16.1.1 YES
com.google.mlkit linkfirebase 16.0.1 YES
com.google.mlkit object-detection 16.2.1 YES
com.google.mlkit object-detectio-custom 16.2.1 YES
com.google.mlkit pose-detection 16.0.0 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 YES
com.google.mlkit translate 16.1.1 YES

ویژگی های جدید

 • Added the Pose Detection API, a CPU-based, lightweight and versatile solution for developers to track a user's physical actions in real time within their apps. Pose Detection offers a 33 point skeletal match (with hands and feet tracking) of a users body in real time and has been tuned to work well for complex athletic use cases.

  Pose detection also works fully offline, comes with two operating modes (fast and accurate), and supports both Android and iOS.

Improvements and bug fixes

July 28, 2020

This release includes new features, improvements, and bug fixes.

iOS API Version: 0.62.0

Android API details

The following table lists the Android APIs in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.1 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.0 NO
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.0 NO
com.google.mlkit barcode-scanning 16.0.2 YES
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.0.0 YES
com.google.mlkit face-detection 16.0.1 NO
com.google.mlkit image-labeling 16.2.0 YES
com.google.mlkit image-labeling-automl 16.2.0 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.2.0 YES
com.google.mlkit language-id 16.1.0 NO
com.google.mlkit linkfirebase 16.0.0 NO
com.google.mlkit object-detection 16.2.0 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.2.0 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.1.0 NO
com.google.mlkit translate 16.1.0 NO

ویژگی های جدید

 • Added a new Digital Ink Recognition API that recognizes text and shapes handwritten on a digital surface (eg touch screens). Supports 300+ languages, as well as emoji and autodraw. It is the same technology that powers handwriting recognition layouts in Gboard, the Google Translate apps and the Quick, Draw! game.

  Digital Ink Recognition works fully offline (aside from a one-time download of language packs), and supports both Android and iOS.

 • On Android, added support for specifying your own custom Executor for running expensive tasks like model loading and inference to Image Labeling and Object Detection and Tracking. With this release, all ML Kit APIs now support custom executors.

  By default, ML Kit uses a highly optimized, internally managed thread pool to run background tasks. This API can help with specialized use cases where developers want to keep full control over the threads in their app instead.

Improvements and bug fixes

 • On Android, for the Barcode Scanning API, fixed rotation handling of the input image.

July 15, 2020

This release includes improvements and bug fixes.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.61.1

Improvements and bug fixes

 • Upgraded the version range of GoogleDataTransport dependency in MLKitCommon from 3.2 or higher to 7.0 or higher.
 • Removed the GoogleDataTransportCCTSupport dependency from MLKitCommon.

July 1, 2020

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API Version: 0.61.0

Android API details

The following table lists the Android APIs in this release.

شناسه گروه Artifact name Version Updated?
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.0 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.0 YES
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.0 YES
com.google.mlkit barcode-scanning 16.0.1 YES
com.google.mlkit face-detection 16.0.1 YES
com.google.mlkit image-labeling 16.1.0 YES
com.google.mlkit image-labeling-automl 16.1.0 YES
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.1.0 YES
com.google.mlkit language-id 16.1.0 YES
com.google.mlkit linkfirebase 16.0.0 NO
com.google.mlkit object-detection 16.1.0 YES
com.google.mlkit object-detection-custom 16.1.0 YES
com.google.mlkit smart-reply 16.1.0 YES
com.google.mlkit translate 16.1.0 YES

ویژگی های جدید

 • The Image Labeling and Object Detection and Tracking APIs now support float-based custom models.
 • On Android, added support for specifying your own custom Executor for running expensive tasks like model loading and inference to all APIs except Image Labeling and Object Detection and Tracking.

  By default, ML Kit uses a highly optimized, internally managed thread pool to run background tasks. This API can help with specialized use cases where developers want to keep full control over the threads in their app instead.

Improvements and bug fixes

 • Breaking change: On iOS, for the Barcode Scanning API, fixed a typo in BarcodePersonName and renamed its pronounciation property to pronunciation .
 • Fixed an issue on iOS in the Translate and Smart Reply APIs where the app would crash if the device locale does not specify a region (eg "en" instead of "en-US").

June 3, 2020

Android: 16.0.0 / iOS: 0.60.0

This is the first release of ML Kit as a standalone SDK, independent from Firebase. This SDK offers all the on-device APIs that were previously offered through the ML Kit for Firebase SDK. For more information on this change and instructions on migrating your existing apps, please follow our migration guide .

This release includes new features, improvements and bug fixes.

ویژگی های جدید

Improvements and bug fixes

 • On Android, included support for Face Contours in “thin” variant of Face Detection API , backed by Google Play Services. Reduces size impact to your app by ~20.3 MB compared to bundled variant.
 • On Android, improved CameraX and Camera2 performance for Barcode Scanning and Face Detection APIs by moving image processing code from Java to native code.
 • Android Jetpack Lifecycle support has been added to all APIs. Developers can use addObserver to automatically manage the initiation and teardown of ML Kit APIs as the app goes through screen rotation or closure by the user / system. This makes CameraX integration easier.
 • Text Recognition API: the most prevalent recognized language is now provided
 • Face Detection API: the Euler X angle of a face is now provided.
 • Barcode Scanning API [bundled]: added support for broken PDF417 start/stop pattern detection, improving recall by 10%.
 • Object Detection and Tracking API: updated localizer model, improving average precision and reducing footprint by ~700KB.

Legacy releases

Changes prior to June 3, 2020 can be found in the Firebase release notes .