Trích xuất các thực thể bằng Bộ công cụ máy học trên Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Để phân tích một đoạn văn bản và trích xuất các thực thể trong đó, hãy gọi phương thức annotate() và truyền phương thức đó vào chuỗi văn bản hoặc một thực thể của EntityExtractionParams. Phương thức này có thể chỉ định các tuỳ chọn bổ sung như thời gian tham chiếu, múi giờ hoặc bộ lọc để giới hạn phạm vi tìm kiếm một nhóm nhỏ các loại thực thể. API trả về danh sách các đối tượng EntityAnnotation chứa thông tin về từng thực thể.

Tài sản trình phát hiện cơ sở trích xuất thực thể được liên kết tĩnh tại thời điểm tạo ứng dụng. Ứng dụng này thêm khoảng 5,6 MB vào ứng dụng của bạn.

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy đảm bảo kho lưu trữ Maven của Google có trong cả phần tập lệnh bản dựng và phần của tất cả dự án.
 2. Thêm phần phụ thuộc cho thư viện trích xuất thực thể của Bộ công cụ máy học vào tệp gradle cấp ứng dụng của bạn, thường có tên là app/build.gradle:

  dependencies {
  // …
  
  implementation 'com.google.mlkit:entity-extraction:16.0.0-beta4'
  }
  

Trích xuất các mục

Tạo đối tượng EntityExtractor và định cấu hình đối tượng đó bằng EntityExtractorOptions

Kotlin

val entityExtractor =
  EntityExtraction.getClient(
    EntityExtractorOptions.Builder(EntityExtractorOptions.ENGLISH)
      .build())

Java

EntityExtractor entityExtractor =
    EntityExtraction.getClient(
      new EntityExtractorOptions.Builder(EntityExtractorOptions.ENGLISH)
        .build());

EntityExtractorOptions cũng chấp nhận Executor do người dùng xác định nếu bạn cần, nếu không, tính năng này sẽ sử dụng Executor mặc định trong Bộ công cụ máy học

Đảm bảo mô hình bắt buộc được tải xuống thiết bị.

Kotlin

entityExtractor
 .downloadModelIfNeeded()
 .addOnSuccessListener { _ ->
  /* Model downloading succeeded, you can call extraction API here. */
 }
 .addOnFailureListener { _ -> /* Model downloading failed. */ }

Java

entityExtractor
  .downloadModelIfNeeded()
  .addOnSuccessListener(
    aVoid -> {
     // Model downloading succeeded, you can call the extraction API here. 
    })
  .addOnFailureListener(
    exception -> {
     // Model downloading failed.
    });

Sau khi bạn xác nhận rằng mô hình đã được tải xuống, hãy truyền một chuỗi hoặc EntityExtractionParams cho annotate(). Đừng gọi annotate() cho đến khi bạn biết kiểu máy này có sẵn.

Kotlin

val params =
   EntityExtractionParams.Builder("My flight is LX373, please pick me up at 8am tomorrow.")
    .setEntityTypesFilter((/* optional entity type filter */)
    .setPreferredLocale(/* optional preferred locale */)
    .setReferenceTime(/* optional reference date-time */)
    .setReferenceTimeZone(/* optional reference timezone */)
    .build()
entityExtractor
   .annotate(params)
   .addOnSuccessListener {
    // Annotation process was successful, you can parse the EntityAnnotations list here.
   }
   .addOnFailureListener {
    // Check failure message here.
   }

Java

EntityExtractionParams params = new EntityExtractionParams
    .Builder("My flight is LX373, please pick me up at 8am tomorrow.")
    .setEntityTypesFilter(/* optional entity type filter */)
    .setPreferredLocale(/* optional preferred locale */)
    .setReferenceTime(/* optional reference date-time */)
    .setReferenceTimeZone(/* optional reference timezone */)
    .build();
entityExtractor
    .annotate(params)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<EntityAnnotation>>() {
     @Override
     public void onSuccess(List<EntityAnnotation> entityAnnotations) {
      // Annotation process was successful, you can parse the EntityAnnotations list here.
     }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
     @Override
     public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Check failure message here.
     }
    });

PreferredLocale, ReferenceTimeReferenceTimeZone sẽ chỉ ảnh hưởng đến các thực thể DateTime. Nếu bạn không đặt các giá trị này một cách rõ ràng, thì giá trị mặc định sẽ là từ giá trị từ thiết bị của người dùng.

Lặp lại các kết quả chú thích để truy xuất thông tin về các thực thể được nhận dạng.

Kotlin

for (entityAnnotation in entityAnnotations) {
 val entities: List<Entity> = entityAnnotation.entities

 Log.d(TAG, "Range: ${entityAnnotation.start} - ${entityAnnotation.end}")
 for (entity in entities) {
  when (entity) {
   is DateTimeEntity -> {
    Log.d(TAG, "Granularity: ${entity.dateTimeGranularity}")
    Log.d(TAG, "TimeStamp: ${entity.timestampMillis}")
   }
   is FlightNumberEntity -> {
    Log.d(TAG, "Airline Code: ${entity.airlineCode}")
    Log.d(TAG, "Flight number: ${entity.flightNumber}")
   }
   is MoneyEntity -> {
    Log.d(TAG, "Currency: ${entity.unnormalizedCurrency}")
    Log.d(TAG, "Integer part: ${entity.integerPart}")
    Log.d(TAG, "Fractional Part: ${entity.fractionalPart}")
   }
   else -> {
    Log.d(TAG, " $entity")
   }
  }
 }
}

Java

List<EntityAnnotation> entityAnnotations = /* Get from EntityExtractor */;
for (EntityAnnotation entityAnnotation : entityAnnotations) {
 List<Entity> entities = entityAnnotation.getEntities();

 Log.d(TAG, String.format("Range: [%d, %d)", entityAnnotation.getStart(), entityAnnotation.getEnd()));
 for (Entity entity : entities) {
  switch (entity.getType()) {
   case Entity.TYPE_DATE_TIME:
    DateTimeEntity dateTimeEntity = entity.asDateTimeEntity();
    Log.d(TAG, "Granularity: " + dateTimeEntity.getDateTimeGranularity());
    Log.d(TAG, "Timestamp: " + dateTimeEntity.getTimestampMillis());
   case Entity.TYPE_FLIGHT_NUMBER:
    FlightNumberEntity flightNumberEntity = entity.asFlightNumberEntity();
    Log.d(TAG, "Airline Code: " + flightNumberEntity.getAirlineCode());
    Log.d(TAG, "Flight number: " + flightNumberEntity.getFlightNumber());
   case Entity.TYPE_MONEY:
    MoneyEntity moneyEntity = entity.asMoneyEntity();
    Log.d(TAG, "Currency: " + moneyEntity.getUnnormalizedCurrency());
    Log.d(TAG, "Integer Part: " + moneyEntity.getIntegerPart());
    Log.d(TAG, "Fractional Part: " + moneyEntity.getFractionalPart());
   case Entity.TYPE_UNKNOWN:
   default:
    Log.d(TAG, "Entity: " + entity);
  }
 }
}

Gọi phương thức close() khi bạn không cần đối tượng EntityExtractor nữa. Nếu đang sử dụng EntityExtractor trong một Fragment hoặc AppCompatActivity, bạn có thể gọi LifecycleOwner.getLifecycle() trên Fragment hoặc AppCompatActivity, sau đó gọi Lifecycle.addObserver. Ví dụ:

Kotlin

val options = …
val extractor = EntityExtraction.getClient(options);
getLifecycle().addObserver(extractor);

Java

EntityExtractorOptions options = …
EntityExtractor extractor = EntityExtraction.getClient(options);
getLifecycle().addObserver(extractor);

Quản lý rõ ràng các mô hình trích xuất thực thể

Khi bạn sử dụng API trích xuất thực thể như mô tả ở trên, Bộ công cụ máy học sẽ tự động tải các mô hình cụ thể theo ngôn ngữ xuống thiết bị theo yêu cầu (khi bạn gọi downloadModelIfNeeded()). Bạn cũng có thể quản lý rõ ràng các mô hình mà bạn muốn trên thiết bị bằng cách sử dụng API quản lý mô hình của Bộ công cụ máy học. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn tải xuống các mô hình trước. API cũng cho phép bạn xoá các mô hình không còn cần thiết.

Kotlin

val modelManager = RemoteModelManager.getInstance()

// Get entity extraction models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(EntityExtractionRemoteModel::class.java)
 .addOnSuccessListener {
  // ...
 }
 .addOnFailureListener({
  // Error.
 })
  
// Delete the German model if it's on the device.
val germanModel =
 EntityExtractionRemoteModel.Builder(EntityExtractorOptions.GERMAN).build()
modelManager.deleteDownloadedModel(germanModel)
 .addOnSuccessListener({
  // Model deleted.
 })
 .addOnFailureListener({
  // Error.
 })
  
// Download the French model.
val frenchModel =
 EntityExtractionRemoteModel.Builder(EntityExtractorOptions.FRENCH).build()
val conditions =
 DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
modelManager.download(frenchModel, conditions)
 .addOnSuccessListener({
  // Model downloaded.
 })
 .addOnFailureListener({
  // Error.
 })

Java

// Get entity extraction models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(EntityExtractionRemoteModel.class)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Set<EntityExtractionRemoteModel>>() {
   @Override
   public void onSuccess(Set<EntityExtractionRemoteModel> models) {
    // ...
   }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
   @Override
   public void onFailure(@NonNull Exception e) {
    // Error.
   }
  });

// Delete the German model if it's on the device.
EntityExtractionRemoteModel germanModel = new EntityExtractionRemoteModel.Builder(EntityExtractorOptions.GERMAN).build();
  modelManager.deleteDownloadedModel(germanModel)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
     @Override
     public void onSuccess(Void v) {
      // Model deleted.
     }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
     @Override
     public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
     }
    });

// Download the French model.
EntityExtractionRemoteModel frenchModel = new EntityExtractionRemoteModel.Builder(EntityExtractorOptions.FRENCH).build();
  DownloadConditions conditions = new DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
  modelManager.download(frenchModel, conditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
     @Override
     public void onSuccess(Void v) {
      // Model downloaded.
     }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
     @Override
     public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
     }
    });