ข้อมูลเมตาของรูปภาพ Street View

เกริ่นนำ

คำขอข้อมูลเมตา Street View Static API ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพพาโนรามาของ Street View ข้อมูลเมตาจะช่วยให้คุณทราบว่ามีภาพ Street View ในสถานที่หนึ่งๆ หรือไม่ ตลอดจนเข้าถึงพิกัดละติจูดและลองจิจูด รหัสพาโนรามา วันที่ถ่ายภาพ และข้อมูลลิขสิทธิ์ของภาพนั้นได้ด้วย การเข้าถึงข้อมูลเมตานี้ ช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะการทำงานของข้อผิดพลาดในแอปพลิเคชันของคุณได้

คำขอข้อมูลเมตาของ Street View Static API มีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีการใช้โควต้าเมื่อคุณขอข้อมูลเมตา จะใช้โควต้าเท่านั้นเมื่อโหลดรูปภาพโดยใช้ API แบบคงที่ของ Street View

เมื่อส่งคำขอข้อมูลเมตาของภาพ Street View ภาพพาโนรามาจะมีความแม่นยำอยู่ที่ 50 เมตร

เข้าถึงข้อมูลเมตาของภาพ

คำขอข้อมูลเมตาของรูปภาพ Street View คือ HTTP URL ในรูปแบบต่อไปนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?parameters

เช่นเดียวกับมาตรฐานใน URL พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกคั่นด้วยอักขระเครื่องหมายแอมเพอร์แซนด์ (&)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับคำขอข้อมูลเมตา

คำขอข้อมูลเมตาจะยอมรับพารามิเตอร์ของ URL เดียวกันกับคำขอภาพ Street View Static API แต่มีเพียงพารามิเตอร์ต่อไปนี้เท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้

ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • location — อาจเป็นสตริงข้อความ (เช่น Chagrin Falls, OH) หรือพิกัดละติจูดและลองจิจูด (40.457375,-80.009353) ที่คั่นด้วยคอมมา

หรือ

 • pano — รหัสพาโนรามาที่เฉพาะเจาะจง ภาพพาโนรามาอาจเปลี่ยนแปลงรหัสเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นอย่าเก็บรหัสนี้ไว้ ให้บันทึกที่อยู่ของสถานที่ตั้งหรือพิกัดละติจูดและลองจิจูดแทนเพื่อรีเฟรชรหัสพาโนรามา โปรดดูรายละเอียดที่รีเฟรชรหัสพาโนรามาที่ลบไปแล้ว

รวมถึง

 • key และ signature - ต้องใช้คีย์ API เพื่อตรวจสอบสิทธิ์คำขอ ในบางกรณีอาจต้องใช้ลายเซ็นดิจิทัลด้วย และเราขอแนะนำให้ทำเสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รับคีย์และลายเซ็น

คำขอข้อมูลเมตาของคุณซึ่งมีเฉพาะพารามิเตอร์ที่จำเป็นมีลักษณะดังนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?location=&key=YOUR_API_KEY&signature=

หรือแบบนี้:

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?pano=&key=YOUR_API_KEY&signature=

รีเฟรชรหัสพาโนรามาที่ลบไปแล้ว

หากคุณพยายามจะดึงรหัสพาโนรามาและได้ค่า ZERO_RESULTS หรือไม่มีค่าเลย รหัสพาโนรามานั้นถูกลบไปแล้วและต้องรีเฟรช

 1. บันทึกที่อยู่ของสถานที่ตั้งหรือพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่คุณใช้เพื่อรับรหัสพาโนรามา เพื่อรีเฟรชได้เมื่อต้องการ

 2. เมื่อคุณพบว่ารหัสพาโนรามามีการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ที่อยู่สถานที่ตั้งเดิมหรือพิกัดละติจูดและลองจิจูดเพื่อค้นหาภาพพาโนรามาที่อยู่ใกล้กับสถานที่นั้นอีกครั้งและรับรหัสพาโนรามาใหม่

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับสำหรับคำขอข้อมูลเมตา

คุณสามารถใส่พารามิเตอร์ต่อไปนี้ในคำขอข้อมูลเมตา: size, heading, fov และ pitch โปรดทราบว่าพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่ส่งผลต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับพาโนรามา หรือภาพพาโนรามาที่พบ API อนุญาตให้รวมพารามิเตอร์เดียวกันกับคำขอรูปภาพเพื่อให้สร้างคำขอข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับคำขอรูปภาพที่เจาะจงได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับคำขอข้อมูลเมตา API จะไม่สนใจพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับและค่า ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ได้ในคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ API แบบคงที่ของ Street View

รูปแบบคำตอบ

การตอบกลับด้วยข้อมูลเมตาจะแสดงในรูปแบบ JSON เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: พบพาโนรามา

URL ต่อไปนี้สามารถขอข้อมูลเมตาและรูปภาพของพาโนรามาเดียวกันได้สำเร็จ

คำขอและการตอบกลับข้อมูลเมตา

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?size=600x300&location=eiffel%20tower,%20paris,%20france&heading=-45&pitch=42&fov=110&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
{
  "copyright" : "© 2017 Google",
  "date" : "2016-05",
  "location" : {
   "lat" : 48.85783227207914,
   "lng" : 2.295226175151347
  },
  "pano_id" : "tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg",
  "status" : "OK"
}

คำขอและการตอบกลับภาพ ที่คาดว่ารูปภาพหายไป

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=600x300&location=eiffel%20tower,%20paris,%20france&heading=-45&pitch=42&fov=110&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
หอไอเฟล

ตัวอย่างที่ 2: ไม่พบภาพพาโนรามา

URL ต่อไปนี้ขอข้อมูลเมตาและรูปภาพสำหรับภาพพาโนรามาที่ไม่พบในหรือใกล้กับตำแหน่งที่ระบุ

คำขอและการตอบกลับข้อมูลเมตา

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?size=600x300&location=78.648401,14.194336&fov=90&heading=235&pitch=10&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
{
  "status" : "ZERO_RESULTS"
}

คำขอและการตอบกลับภาพ

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=600x300&location=78.648401,14.194336&fov=90&heading=235&pitch=10&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
ตัวยึดตำแหน่งไม่มีภาพที่นี่

รหัสสถานะ

ช่อง status ภายในออบเจ็กต์การตอบกลับข้อมูลเมตาจะมีสถานะของคำขอ และอาจมีข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาคำขอ Street View ไม่ทำงาน ช่อง status อาจมีค่าต่อไปนี้

สถานะ คำอธิบาย
"OK" ระบุว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น พบภาพพาโนรามาและส่งกลับข้อมูลเมตา
"ZERO_RESULTS" บ่งบอกว่าไม่พบภาพพาโนรามาใกล้กับตำแหน่งที่ระบุ การตอบสนองนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณระบุรหัสพาโนรามาที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้อง ดู[รีเฟรชรหัสพาโนรามาที่ลบไปแล้ว](#refresh-pano)
"NOT_FOUND" บ่งบอกว่าไม่พบสตริงที่อยู่ที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์ location ข้อความนี้อาจเกิดขึ้นหากมีการระบุที่อยู่ที่ไม่มีอยู่จริง
"OVER_QUERY_LIMIT" ระบุว่าคุณใช้โควต้ารายวันหรือโควต้าต่อวินาทีสำหรับ API นี้เกินโควต้าแล้ว
"REQUEST_DENIED" บ่งบอกว่าคำขอของคุณถูกปฏิเสธ ข้อความนี้อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้ให้สิทธิ์คำขอ หรือหากไม่ได้เปิดใช้งาน Street View Static API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud Console ที่มีคีย์ API ของคุณ
"INVALID_REQUEST" โดยทั่วไปหมายความว่าพารามิเตอร์การค้นหา (ที่อยู่ พิกัดละติจูดและลองจิจูด หรือคอมโพเนนต์) ขาดหายไป
"UNKNOWN_ERROR" บ่งบอกว่าดำเนินการตามคำขอไม่ได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว คำขออาจสำเร็จหากคุณลองอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Street View Static API หรือ ผลิตภัณฑ์ Google Maps API อื่นๆ อย่าลืมดู หน้าการสนับสนุนของ Maps API