Thêm bản đồ bằng điểm đánh dấu

Hướng dẫn này cho bạn biết cách thêm một bản đồ Google đơn giản bằng một điểm đánh dấu vào ứng dụng iOS. Hướng dẫn này phù hợp với những người có kiến thức sơ cấp hoặc trung cấp về Swift hoặc Target-C cùng với kiến thức chung về Xcode. Để có hướng dẫn nâng cao về cách tạo bản đồ, hãy đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Bạn sẽ tạo bản đồ sau đây bằng hướng dẫn này. Điểm đánh dấu được đặt ở Sydney, Úc.

Ảnh chụp màn hình cho thấy một bản đồ có điểm đánh dấu ở Sydney

Lấy mã

Sao chép hoặc tải kho lưu trữ mẫu Google Maps dành cho iOS trên GitHub xuống.

Hoặc, nhấp vào nút sau để tải xuống mã nguồn:

Đưa mã cho tôi

Swift

/*
 * Copyright 2020 Google Inc. All rights reserved.
 *
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
 * file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
 * the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
 * ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 */

import UIKit
import GoogleMaps

class ViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view.
    // Create a GMSCameraPosition that tells the map to display the
    // coordinate -33.86,151.20 at zoom level 6.
    let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 6.0)
    let mapView = GMSMapView.map(withFrame: self.view.frame, camera: camera)
    self.view.addSubview(mapView)

    // Creates a marker in the center of the map.
    let marker = GMSMarker()
    marker.position = CLLocationCoordinate2D(latitude: -33.86, longitude: 151.20)
    marker.title = "Sydney"
    marker.snippet = "Australia"
    marker.map = mapView
 }
}

   

Objective-C

/*
* Copyright 2020 Google Inc. All rights reserved.
*
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
* file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
*
*   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
* the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
* ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
* permissions and limitations under the License.
*/

#import "ViewController.h"
#import <GoogleMaps/GoogleMaps.h>

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
  [super viewDidLoad];
 // Do any additional setup after loading the view.
 // Create a GMSCameraPosition that tells the map to display the
 // coordinate -33.86,151.20 at zoom level 6.
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:6];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:self.view.frame camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;
 [self.view addSubview:mapView];

 // Creates a marker in the center of the map.
 GMSMarker *marker = [[GMSMarker alloc] init];
 marker.position = CLLocationCoordinate2DMake(-33.86, 151.20);
 marker.title = @"Sydney";
 marker.snippet = @"Australia";
 marker.map = mapView;
}

@end

   

Bắt đầu

Trình quản lý gói Swift

Bạn có thể cài đặt SDK bản đồ dành cho iOS bằng cách sử dụng Trình quản lý gói Swift.

 1. Đảm bảo bạn đã xoá mọi SDK Maps hiện có cho các phần phụ thuộc iOS.
 2. Mở một cửa sổ dòng lệnh rồi chuyển đến thư mục tutorials/map-with-marker.
 3. Hãy đảm bảo rằng không gian làm việc Xcode của bạn đã đóng và chạy các lệnh sau:
  sudo gem install cocoapods-deintegrate cocoapods-clean
  pod deintegrate
  pod cache clean --all
  rm Podfile
  rm map-with-marker.xcworkspace
 4. Mở dự án Xcode của bạn rồi xoá tệp podfile đó.
 5. Chuyển đến File > Add Package Dependencies (Tệp > Thêm phần phụ thuộc gói).
 6. Nhập https://github.com/googlemaps/ios-maps-sdk làm URL, nhấn Enter để kéo trong gói và nhấp vào Add Package (Thêm gói).
 7. Bạn có thể cần đặt lại bộ nhớ đệm của gói bằng cách sử dụng File > Packages > Reset Package Cache (Tệp > Gói > Đặt lại bộ nhớ đệm của gói).

Sử dụng CocoaPods

 1. Tải xuống và cài đặt Xcode phiên bản 15.0 trở lên.
 2. Nếu bạn chưa có CocoaPods, hãy cài đặt ứng dụng này trên macOS bằng cách chạy lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh:
  sudo gem install cocoapods
 3. Chuyển đến thư mục tutorials/map-with-marker.
 4. Chạy lệnh pod install. Thao tác này sẽ cài đặt SDK Maps được chỉ định trong Podfile, cùng với mọi phần phụ thuộc.
 5. Chạy pod outdated để so sánh phiên bản nhóm đã cài đặt với mọi bản cập nhật mới. Nếu phát hiện thấy một phiên bản mới, hãy chạy pod update để cập nhật Podfile rồi cài đặt SDK mới nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn về CocoaPods.
 6. Mở (nhấp đúp) tệp map-with-marker.xcworkspace của dự án để mở tệp đó trong Xcode. Bạn phải sử dụng tệp .xcworkspace để mở dự án.

Nhận khoá API và bật các API cần thiết

Để hoàn tất hướng dẫn này, bạn cần có khoá API của Google được phép sử dụng SDK Maps dành cho iOS. Nhấp vào nút sau để nhận khoá và kích hoạt API.

Bắt đầu

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Lấy khoá API.

Thêm khoá API vào ứng dụng của bạn

Thêm khoá API vào AppDelegate.swift của bạn như sau:

 1. Lưu ý rằng câu lệnh nhập sau đã được thêm vào tệp:
  import GoogleMaps
 2. Chỉnh sửa dòng sau trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:), thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API:
  GMSServices.provideAPIKey("YOUR_API_KEY")

Tạo và chạy ứng dụng

 1. Kết nối thiết bị iOS với máy tính của bạn hoặc chọn một trình mô phỏng từ trình đơn lược đồ Xcode.
 2. Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị, hãy đảm bảo rằng dịch vụ vị trí đã được bật. Nếu bạn đang sử dụng trình mô phỏng, hãy chọn một vị trí trong trình đơn Tính năng.
 3. Trong Xcode, hãy nhấp vào tuỳ chọn trình đơn Product/Run (Sản phẩm/Chạy) (hoặc biểu tượng nút phát).
  • Xcode sẽ tạo ứng dụng, sau đó chạy ứng dụng trên thiết bị hoặc trên trình mô phỏng.
  • Bạn sẽ thấy một bản đồ có một điểm đánh dấu ở giữa Sydney trên bờ biển phía đông của Úc, tương tự như hình ảnh trên trang này.

Gỡ rối:

 • Nếu không thấy bản đồ, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã lấy được một khoá API và đã thêm khoá đó vào ứng dụng, như mô tả trước đó. Kiểm tra bảng điều khiển gỡ lỗi của Xcode để xem thông báo lỗi về khoá API.
 • Nếu bạn đã hạn chế khoá API bằng giá trị nhận dạng gói iOS, hãy chỉnh sửa khoá này để thêm giá trị nhận dạng gói cho ứng dụng: com.google.examples.map-with-marker.
 • Đảm bảo rằng bạn có kết nối Wi-Fi hoặc GPS tốt.
 • Sử dụng công cụ gỡ lỗi Xcode để xem nhật ký và gỡ lỗi ứng dụng.

Tìm hiểu mã nguồn

 1. Tạo bản đồ rồi đặt làm chế độ xem trong viewDidLoad().

  Swift

  // Create a GMSCameraPosition that tells the map to display the
  // coordinate -33.86,151.20 at zoom level 6.
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 6.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)
  view = mapView
     

  Objective-C

  // Create a GMSCameraPosition that tells the map to display the
  // coordinate -33.86,151.20 at zoom level 6.
  GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                              longitude:151.20
                                 zoom:6.0];
  GMSMapView *mapView = [[GMSMapView alloc] initWithFrame: CGRectZero camera:camera];
  self.view = mapView;
     
 2. Thêm một điểm đánh dấu vào bản đồ trong viewDidLoad().

  Swift

  // Creates a marker in the center of the map.
  let marker = GMSMarker()
  marker.position = CLLocationCoordinate2D(latitude: -33.86, longitude: 151.20)
  marker.title = "Sydney"
  marker.snippet = "Australia"
  marker.map = mapView
     

  Objective-C

  // Creates a marker in the center of the map.
  GMSMarker *marker = [[GMSMarker alloc] init];
  marker.position = CLLocationCoordinate2DMake(-33.86, 151.20);
  marker.title = @"Sydney";
  marker.snippet = @"Australia";
  marker.map = mapView;
     

Theo mặc định, SDK Maps dành cho iOS hiển thị nội dung của cửa sổ thông tin khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu. Bạn không cần thêm trình nghe lượt nhấp cho điểm đánh dấu nếu muốn sử dụng hành vi mặc định.

Xin chúc mừng! Bạn đã xây dựng một ứng dụng iOS hiển thị bản đồ Google kèm theo một điểm đánh dấu để cho biết một vị trí cụ thể. Bạn cũng đã tìm hiểu cách sử dụng SDK Maps dành cho iOS.

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm về đối tượng bản đồ và những việc bạn có thể làm với điểm đánh dấu.