Sự kiện

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Khi sử dụng SDK Maps dành cho iOS, bạn có thể theo dõi các sự kiện xảy ra trên bản đồ, chẳng hạn như sự kiện thay đổi máy ảnh hoặc sự kiện nhấn vào điểm đánh dấu.

Giới thiệu

Để theo dõi các sự kiện, bạn phải triển khai giao thức GMSMapViewDelegate. Thông thường, bạn triển khai giao thức này trên bộ điều khiển chế độ xem hiển thị bản đồ. Dưới đây là ví dụ:

Swift

import GoogleMaps

class Events: UIViewController, GMSMapViewDelegate {
 // ...
}
   

Objective-C

@import GoogleMaps;

@interface Events : UIViewController <GMSMapViewDelegate>

@end
   

Khi GMSMapView được tạo, bạn có thể đặt uỷ quyền cho trình kiểm soát khung hiển thị của mình. GMSMapViewDelegate chỉ cung cấp các phương thức không bắt buộc. Để theo dõi bất kỳ sự kiện cụ thể nào, bạn phải triển khai phương thức liên quan.

Swift

override func loadView() {
 super.loadView()
 let camera = GMSCameraPosition.camera(
  withLatitude: 1.285,
  longitude: 103.848,
  zoom: 12
 )
 let mapView = GMSMapView.map(withFrame: .zero, camera: camera)
 mapView.delegate = self
 self.view = mapView
}

// MARK: GMSMapViewDelegate

func mapView(_ mapView: GMSMapView, didTapAt coordinate: CLLocationCoordinate2D) {
 print("You tapped at \(coordinate.latitude), \(coordinate.longitude)")
}
   

Objective-C

- (void)loadView {
 [super loadView];
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:1.285
                             longitude:103.848
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.delegate = self;
 self.view = mapView;
}

#pragma mark - GMSMapViewDelegate

- (void)mapView:(GMSMapView *)mapView didTapAtCoordinate:(CLLocationCoordinate2D)coordinate {
 NSLog(@"You tapped at %f,%f", coordinate.latitude, coordinate.longitude);
}
   

Vị trí máy ảnh

Bằng cách sử dụng GMSMapViewDelegate, bạn có thể theo dõi các thay đổi đối với vị trí của máy ảnh dùng để kết xuất bản đồ. Có 3 sự kiện riêng biệt.

 • mapView:willMove: cho biết vị trí của máy ảnh sắp thay đổi. Nếu đối số gesture được đặt thành YES, thì điều này là do người dùng thực hiện một cử chỉ tự nhiên trên GMSMapView, chẳng hạn như kéo hoặc nghiêng. Nếu không, NO sẽ cho biết đây là một phần của thay đổi có lập trình – ví dụ: thông qua các phương thức như animateToCameraPosition: hoặc cập nhật trực tiếp lớp của bản đồ. Đây cũng có thể là NO nếu người dùng đã nhấn vào các nút Vị trí của tôi hoặc la bàn. Các nút này sẽ tạo ra các ảnh động làm thay đổi máy ảnh.

  Phương thức này có thể được gọi nhiều lần trước khi gọi mapView:idleAtCameraPosition:, mặc dù điều này thường chỉ xảy ra nếu ảnh động và cử chỉ xuất hiện cùng lúc, chẳng hạn như một cử chỉ sẽ huỷ mọi ảnh động hiện tại và gọi mapView:willMove: lần thứ hai.

 • mapView:didChangeCameraPosition: được gọi liên tục trong một cử chỉ hoặc ảnh động, luôn luôn sau lệnh gọi đến mapView:willMove:. Nó được truyền vị trí máy ảnh trung gian.

 • Cuối cùng, mapView:idleAtCameraPosition: được gọi khi vị trí máy ảnh trên GMSMapView ở trạng thái rảnh và chỉ định vị trí máy ảnh liên quan. Tại thời điểm này, tất cả ảnh động và cử chỉ đã dừng.

  Các ứng dụng có thể sử dụng sự kiện này để kích hoạt quá trình làm mới điểm đánh dấu hoặc nội dung khác đang hiển thị trên GMSMapView, thay vì tải lại nội dung mỗi khi thay đổi máy ảnh.

Ví dụ: một ứng dụng có thể xoá GMSMapView khi đang di chuyển, sau đó đảo ngược mã địa lý đối với vị trí mà máy ảnh đặt vào.

Swift

let geocoder = GMSGeocoder()

func mapView(_ mapView: GMSMapView, willMove gesture: Bool) {
 mapView.clear()
}

func mapView(_ mapView: GMSMapView, idleAt cameraPosition: GMSCameraPosition) {
  geocoder.reverseGeocodeCoordinate(cameraPosition.target) { (response, error) in
   guard error == nil else {
    return
   }

   if let result = response?.firstResult() {
    let marker = GMSMarker()
    marker.position = cameraPosition.target
    marker.title = result.lines?[0]
    marker.snippet = result.lines?[1]
    marker.map = mapView
   }
  }
 }
   

Objective-C

GMSGeocoder *geocoder;

- (void)mapView:(GMSMapView *)mapView willMove:(BOOL)gesture {
 [mapView clear];
}

- (void)mapView:(GMSMapView *)mapView idleAtCameraPosition:(GMSCameraPosition *)cameraPosition {
 id handler = ^(GMSReverseGeocodeResponse *response, NSError *error) {
  if (error != nil) {
   return;
  }
  GMSReverseGeocodeResult *result = response.firstResult;
  GMSMarker *marker = [GMSMarker markerWithPosition:cameraPosition.target];
  marker.title = result.lines[0];
  marker.snippet = result.lines[1];
  marker.map = mapView;
 };
 [geocoder reverseGeocodeCoordinate:cameraPosition.target completionHandler:handler];
}
   

Sự kiện về doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác

Theo mặc định, địa điểm yêu thích (POI) sẽ xuất hiện trên bản đồ cơ sở cùng với biểu tượng tương ứng của chúng. Địa điểm yêu thích bao gồm công viên, trường học, toà nhà chính phủ và các địa điểm khác, cũng như địa điểm yêu thích là doanh nghiệp như cửa hàng, nhà hàng và khách sạn.

Bạn có thể phản hồi các sự kiện nhấp chuột vào POI. Xem hướng dẫn về doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác.

Các sự kiện khác

Để tìm hiểu về danh sách đầy đủ các phương thức trên GMSMapViewDelegate, hãy xem hướng dẫn tham khảo.