کتابخانه را ترکیب کنید

Combine چارچوبی برای مدیریت رویدادهای ناهمزمان با ترکیب عملگرهای پردازش رویداد است. Combine با متمرکز کردن کد پردازش رویداد، خواندن و نگهداری کد شما را آسان‌تر می‌کند.

کتابخانه GoogleMapsPlatformCombine یک کتابخانه سوئیفت است که Publishers برای Maps SDK برای iOS و Places SDK برای iOS برمی گرداند تا بتوانید از مجموعه غنی ویژگی های Combine بهره ببرید.

نصب و راه اندازی

برای اطلاع از آخرین سیستم مورد نیاز و دستورالعمل‌های نصب، به مستندات کتابخانه GoogleMapsPlatformCombine در GitHub مراجعه کنید.

مثال استفاده

کتابخانه GoogleMapsPlatformCombine شامل کلاس GMSMapViewPublisher است که حاوی ویژگی های ناشر است که به شما امکان می دهد در رویدادهای منتشر شده توسط نقشه مشترک شوید.

مثال زیر یک نمونه GMSMapViewPublisher را برای اشتراک در رویدادهای تغییر دوربین پیکربندی می کند:

let publisher = GMSMapViewPublisher(mapView: mapView)
publisher.didChangeCameraPosition.sink { cameraPosition in
  print("Camera position at \(cameraPosition.target)")
}

بعدش چی