Thư viện kết hợp

Kết hợp là một khung để xử lý các sự kiện không đồng bộ bằng cách kết hợp các toán tử xử lý sự kiện. Kết hợp giúp mã của bạn dễ đọc và duy trì hơn bằng cách tập trung vào mã xử lý sự kiện.

Thư viện GoogleMapsPlatformKết hợp là một thư viện Swift trả về Publishers cho SDK Maps dành cho iOS và SDK Địa điểm dành cho iOS để bạn có thể tận dụng tập hợp tính năng phong phú của Kết hợp.

Cài đặt

Xem tài liệu về thư viện GoogleMapsPlatformKết hợp trên GitHub để biết các yêu cầu mới nhất về hệ thống và hướng dẫn cài đặt.

Ví dụ về cách sử dụng

Thư viện GoogleMapsPlatformKết hợp bao gồm lớp GMSMapViewPublisher, trong đó có chứa các thuộc tính của nhà xuất bản cho phép bạn đăng ký các sự kiện do bản đồ tạo ra.

Ví dụ sau đây định cấu hình một thực thể GMSMapViewPublisher để đăng ký các sự kiện thay đổi camera:

let publisher = GMSMapViewPublisher(mapView: mapView)
publisher.didChangeCameraPosition.sink { cameraPosition in
  print("Camera position at \(cameraPosition.target)")
}

Các bước tiếp theo