Method: projects.datasets.create

יוצרים מערך נתונים חדש לפרויקט שצוין.

בקשת HTTP

POST https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/{parent=projects/*}/datasets

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
parent

string

חובה. פרויקט הורה שיהיה הבעלים של מערך הנתונים. פורמט: פרויקטים/{$project}

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Dataset.

הערך displayName צריך להיות ייחודי בפרויקט, והערך usage צריך להיות מוגדר ל-USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע חדש של Dataset שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

הרשאות IAM

נדרשת הרשאת IAM הבאה במשאב parent:

  • mapsplatformdatasets.datasets.create

מידע נוסף זמין במשאבי העזרה של IAM.