API Maps trên Wear OS

Bản đồ trên thiết bị đeo

Khi sử dụng SDK Maps dành cho Android, bạn có thể tạo một ứng dụng cho thiết bị đeo dựa trên bản đồ chạy trực tiếp trên các thiết bị Wear OS by Google. Người dùng ứng dụng của bạn chỉ cần nhìn vào cổ tay là có thể xem vị trí của họ trên bản đồ. Ví dụ: các ứng dụng đó có thể vẽ biểu đồ vị trí trên một tuyến đường, sau đó phóng to để xem thông tin chi tiết hoặc nhấn vào một điểm đánh dấu để xem cửa sổ thông tin do ứng dụng của bạn cung cấp.

Trang này mô tả chức năng API có trên thiết bị Wear và giúp bạn bắt đầu xây dựng ứng dụng.

Bắt đầu trên Wear OS

Về cơ bản, việc tạo một ứng dụng dành cho thiết bị đeo bằng SDK Maps dành cho Android cũng giống như việc tạo một ứng dụng Google Maps cho bất kỳ thiết bị Android nào khác. Sự khác biệt nằm ở thiết kế của thiết bị đeo có kiểu dáng nhỏ hơn nhằm tối ưu hoá khả năng hữu dụng và hiệu suất của ứng dụng.

Android Studio là công cụ được đề xuất để phát triển Wear OS, vì công cụ này hỗ trợ thiết lập dự án, bao gồm thư viện và đóng gói tiện lợi.

Để được trợ giúp chung về việc thiết kế ứng dụng cho thiết bị đeo, hãy tham khảo Nguyên tắc thiết kế Wear OS. Để được trợ giúp tạo ứng dụng đầu tiên cho thiết bị đeo, hãy xem hướng dẫn cách tạo ứng dụng cho thiết bị đeo.

Tạo ứng dụng bản đồ đầu tiên trên Wear OS

Hướng dẫn nhanh này giả định rằng bạn đã quen thuộc với SDK Maps dành cho Android, đồng thời bạn đã làm theo hướng dẫn dành cho Wear OS để tạo một mô-đun thiết bị đeo trong ứng dụng và bây giờ bạn muốn thêm bản đồ vào mô-đun thiết bị đeo.

Thêm phần phụ thuộc cho mô-đun Wear

Đảm bảo các phần phụ thuộc sau có trong tệp build.gradle của mô-đun Wear OS của ứng dụng:

dependencies {
  // ...
  compileOnly 'com.google.android.wearable:wearable:2.9.0'
  implementation 'com.google.android.support:wearable:2.9.0'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0'

  // This dependency is necessary for ambient mode
  implementation 'androidx.wear:wear:1.3.0'
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem hướng dẫn cách Thêm mô-đun Wear OS vào dự án hiện có.

Triển khai cử chỉ vuốt để đóng và đặt màu nền ban đầu

Bạn nên sử dụng SwipeDismissFrameLayout để hiển thị bản đồ trên thiết bị đeo. Khi sử dụng lớp SwipeDismissFrameLayout, bạn có thể triển khai cử chỉ vuốt để bỏ qua để cho người dùng một cách thoát khỏi ứng dụng bằng cách vuốt từ mép ngoài cùng bên trái của màn hình.

Để đặt màu nền ban đầu tuỳ chỉnh, hãy sử dụng thuộc tính XML map:backgroundColor để xác định màu cần hiển thị cho đến khi ô bản đồ thực tế tải xong.

Thêm các phần tử SwipeDismissFrameLayoutbackgroundColor vào định nghĩa bố cục làm vùng chứa của SupportMapFragment:

 <androidx.wear.widget.SwipeDismissFrameLayout
   android:id="@+id/map_container"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent">
  <fragment
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    map:backgroundColor="#fff0b2dd" />
 </androidx.wear.widget.SwipeDismissFrameLayout>

Khi bạn có được đối tượng SwipeDismissFrameLayout trong hoạt động của mình, hãy thêm một lệnh gọi lại và thiết lập hành vi của lệnh gọi lại để thực hiện thao tác cần thiết để đóng như bên dưới:

Kotlinclass MainActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback,
           AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider {


  public override fun onCreate(savedState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedState)

    // Set the layout. It only contains a SupportMapFragment and a DismissOverlay.
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // Enable ambient support, so the map remains visible in simplified, low-color display
    // when the user is no longer actively using the app but the app is still visible on the
    // watch face.
    val controller = AmbientModeSupport.attach(this)
    Log.d(MainActivity::class.java.simpleName, "Is ambient enabled: " + controller.isAmbient)

    // Retrieve the containers for the root of the layout and the map. Margins will need to be
    // set on them to account for the system window insets.
    val mapFrameLayout = findViewById<SwipeDismissFrameLayout>(R.id.map_container)
    mapFrameLayout.addCallback(object : SwipeDismissFrameLayout.Callback() {
      override fun onDismissed(layout: SwipeDismissFrameLayout) {
        onBackPressed()
      }
    })

    // Obtain the MapFragment and set the async listener to be notified when the map is ready.
    mapFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  // ...
}

   

Java


public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback,
  AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider {


  public void onCreate(Bundle savedState) {
    super.onCreate(savedState);

    // Set the layout. It only contains a SupportMapFragment and a DismissOverlay.
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Enable ambient support, so the map remains visible in simplified, low-color display
    // when the user is no longer actively using the app but the app is still visible on the
    // watch face.
    AmbientModeSupport.AmbientController controller = AmbientModeSupport.attach(this);
    Log.d(MainActivity.class.getSimpleName(), "Is ambient enabled: " + controller.isAmbient());

    // Retrieve the containers for the root of the layout and the map. Margins will need to be
    // set on them to account for the system window insets.
    final SwipeDismissFrameLayout mapFrameLayout = (SwipeDismissFrameLayout) findViewById(
      R.id.map_container);
    mapFrameLayout.addCallback(new SwipeDismissFrameLayout.Callback() {
      @Override
      public void onDismissed(SwipeDismissFrameLayout layout) {
        onBackPressed();
      }
    });

    // Obtain the MapFragment and set the async listener to be notified when the map is ready.
    mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
      .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  // ...
}

   

Thêm bản đồ

Sử dụng phương pháp gọi lại onMapReady(GoogleMap) như thường lệ để xử lý đối tượng GoogleMap. Lệnh gọi lại được kích hoạt khi bản đồ đã sẵn sàng cho bạn sử dụng. Trong phương pháp gọi lại, bạn có thể thêm điểm đánh dấu hoặc hình nhiều đường vào bản đồ, thêm trình nghe hoặc di chuyển máy ảnh. Ví dụ dưới đây thêm một điểm đánh dấu gần Nhà hát Opera Sydney:

Kotlinprivate val sydney = LatLng(-33.85704, 151.21522)

override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  // Add a marker with a title that is shown in its info window.
  googleMap.addMarker(
    MarkerOptions().position(sydney)
      .title("Sydney Opera House")
  )

  // Move the camera to show the marker.
  googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(sydney, 10f))
}

   

Java


private static final LatLng SYDNEY = new LatLng(-33.85704, 151.21522);

@Override
public void onMapReady(@NonNull GoogleMap googleMap) {
  // Add a marker with a title that is shown in its info window.
  googleMap.addMarker(new MarkerOptions().position(SYDNEY)
    .title("Sydney Opera House"));

  // Move the camera to show the marker.
  googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SYDNEY, 10));
}

   

Bật chế độ môi trường xung quanh

SDK Maps dành cho Android hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh cho các ứng dụng cho thiết bị đeo. Các ứng dụng hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh đôi khi được gọi là ứng dụng luôn bật. Chế độ môi trường xung quanh được kích hoạt khi người dùng không còn sử dụng ứng dụng và cho phép ứng dụng vẫn xuất hiện trên thiết bị đeo.

SDK bản đồ dành cho Android cung cấp tính năng hiển thị bản đồ ít màu, đơn giản để sử dụng ở chế độ môi trường xung quanh và kiểu bản đồ sẽ tự động điều chỉnh khi thiết bị chuyển đổi từ chế độ tương tác sang chế độ môi trường xung quanh. Tất cả điểm đánh dấu, đối tượng và nút điều khiển trên giao diện người dùng sẽ biến mất ở chế độ môi trường xung quanh. Điều này giúp giảm mức tiêu thụ điện năng của ứng dụng và đảm bảo giao diện nhất quán với các ứng dụng xung quanh khác, chẳng hạn như mặt đồng hồ.

Hãy làm theo các bước sau đây để đảm bảo ứng dụng của bạn sử dụng chế độ môi trường xung quanh của bản đồ:

 1. Cập nhật SDK Android để thêm nền tảng Android 6.0 (API 23) trở lên. Nền tảng này cung cấp các API cho phép hoạt động chuyển sang chế độ môi trường xung quanh. Để biết thông tin về cách cập nhật SDK, hãy xem tài liệu của Android về cách thêm gói SDK.
 2. Hãy đảm bảo dự án của bạn nhắm đến Android 6.0 trở lên bằng cách đặt targetSdkVersion thành 23 trở lên trong tệp kê khai ứng dụng.
 3. Thêm các phần phụ thuộc cho thiết bị đeo vào tệp build.gradle của ứng dụng. Hãy xem mẫu trên trang này.
 4. Thêm mục nhập thư viện dùng chung cho thiết bị đeo vào tệp kê khai ứng dụng cho thiết bị đeo, như mô tả trong lớp đào tạo Android về cách giữ cho ứng dụng của bạn luôn hiển thị.
 5. Thêm quyền WAKE_LOCK vào tệp kê khai ứng dụng cho thiết bị cầm tay và thiết bị đeo, như mô tả trong lớp đào tạo Android về cách giữ cho ứng dụng luôn hiển thị.
 6. Trong phương thức onCreate() của hoạt động, hãy gọi phương thức AmbientModeSupport.attach(). Điều này cho hệ điều hành biết rằng ứng dụng luôn bật để khi tắt nguồn, thiết bị nên chuyển sang chế độ môi trường xung quanh thay vì quay lại mặt đồng hồ.
 7. Triển khai giao diện AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider trong Hoạt động để có thể nhận được các thay đổi về trạng thái của chế độ môi trường xung quanh.
 8. Thiết lập bản đồ để hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đặt thuộc tính map:ambientEnabled="true" trong tệp bố cục XML của hoạt động hoặc thực hiện việc này theo phương thức lập trình bằng cách đặt GoogleMapOptions.ambientEnabled(true). Chế độ cài đặt này thông báo cho API rằng nó phải tải trước các ô bản đồ cần thiết để sử dụng ở chế độ môi trường xung quanh.
 9. Khi hoạt động chuyển sang chế độ môi trường xung quanh, hệ thống sẽ gọi phương thức onEnterAmbient() trong AmbientCallback mà bạn cung cấp. Ghi đè onEnterAmbient() rồi gọi SupportMapFragment.onEnterAmbient(ambientDetails) hoặc MapView.onEnterAmbient(ambientDetails). API sẽ chuyển sang chế độ hiển thị bản đồ không có tính tương tác và có ít màu sắc.
 10. Tương tự, trong onExitAmbient(), hãy gọi SupportMapFragment.onExitAmbient() hoặc MapView.onExitAmbient(). API này sẽ hoán đổi sang kết xuất bản đồ pháp tuyến.

Mã mẫu sau đây bật chế độ môi trường xung quanh trong hoạt động:

Kotlinclass AmbientActivity : AppCompatActivity(), AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider {

  private lateinit var mapFragment: SupportMapFragment

  public override fun onCreate(savedState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedState)

    // Set the layout. It only contains a SupportMapFragment and a DismissOverlay.
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // Enable ambient support, so the map remains visible in simplified, low-color display
    // when the user is no longer actively using the app but the app is still visible on the
    // watch face.
    val controller = AmbientModeSupport.attach(this)
    Log.d(AmbientActivity::class.java.simpleName, "Is ambient enabled: " + controller.isAmbient)

    // Obtain the MapFragment and set the async listener to be notified when the map is ready.
    mapFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
  }

  override fun getAmbientCallback(): AmbientModeSupport.AmbientCallback {
    return object : AmbientModeSupport.AmbientCallback() {
      /**
       * Starts ambient mode on the map.
       * The API swaps to a non-interactive and low-color rendering of the map when the user is no
       * longer actively using the app.
       */
      override fun onEnterAmbient(ambientDetails: Bundle) {
        super.onEnterAmbient(ambientDetails)
        mapFragment.onEnterAmbient(ambientDetails)
      }

      /**
       * Exits ambient mode on the map.
       * The API swaps to the normal rendering of the map when the user starts actively using the app.
       */
      override fun onExitAmbient() {
        super.onExitAmbient()
        mapFragment.onExitAmbient()
      }
    }
  }
}

   

Java


public class AmbientActivity extends AppCompatActivity implements
  AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider {

  private SupportMapFragment mapFragment;

  public void onCreate(Bundle savedState) {
    super.onCreate(savedState);

    // Set the layout. It only contains a SupportMapFragment and a DismissOverlay.
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Enable ambient support, so the map remains visible in simplified, low-color display
    // when the user is no longer actively using the app but the app is still visible on the
    // watch face.
    AmbientModeSupport.AmbientController controller = AmbientModeSupport.attach(this);
    Log.d(AmbientActivity.class.getSimpleName(), "Is ambient enabled: " + controller.isAmbient());

    // Obtain the MapFragment and set the async listener to be notified when the map is ready.
    mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
      .findFragmentById(R.id.map);
  }

  @Override
  public AmbientCallback getAmbientCallback() {
    return new AmbientCallback() {
      /**
       * Starts ambient mode on the map.
       * The API swaps to a non-interactive and low-color rendering of the map when the user is no
       * longer actively using the app.
       */
      @Override
      public void onEnterAmbient(Bundle ambientDetails) {
        super.onEnterAmbient(ambientDetails);
        mapFragment.onEnterAmbient(ambientDetails);
      }

      /**
       * Exits ambient mode on the map.
       * The API swaps to the normal rendering of the map when the user starts actively using the app.
       */
      @Override
      public void onExitAmbient() {
        super.onExitAmbient();
        mapFragment.onExitAmbient();
      }
    };
  }
}

   

Bạn có thể cập nhật màn hình khi ứng dụng đang ở chế độ môi trường xung quanh. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc cập nhật nội dung và chế độ môi trường xung quanh nói chung, hãy xem lớp đào tạo của Android về cách giữ cho ứng dụng của bạn hiển thị.

Sử dụng Chế độ xem đường phố trên Wear OS

Chế độ xem đường phố được hỗ trợ đầy đủ trên các thiết bị đeo.

Để cho phép người dùng thoát khỏi ứng dụng khi xem ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố, hãy sử dụng giao diện StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaLongClickListener để theo dõi cử chỉ nhấp và giữ. Khi người dùng nhấp và giữ một nơi nào đó trên hình ảnh Chế độ xem đường phố, bạn sẽ nhận được sự kiện onStreetViewPanoramaLongClick(StreetViewPanoramaOrientation). Gọi DismissOverlayView.show() để hiển thị nút thoát.

Mã mẫu

Bạn có thể dùng một ứng dụng mẫu trên GitHub mà bạn có thể dùng làm điểm xuất phát cho ứng dụng của mình. Ứng dụng mẫu này hướng dẫn bạn cách thiết lập một Google Map cơ bản trên Wear OS.

Chức năng được hỗ trợ trong API Maps trên Wear OS

Phần này trình bày sự khác biệt về chức năng được hỗ trợ cho bản đồ trên thiết bị đeo khi so sánh với các thiết bị cầm tay (điện thoại và máy tính bảng). Tất cả tính năng API không được đề cập bên dưới phải hoạt động như được ghi nhận cho API đầy đủ.

Chức năng
Chế độ tương tác hoàn toàn và chế độ thu gọn

Bạn có thể sử dụng SDK Maps dành cho Android ở chế độ tương tác đầy đủ hoặc ở chế độ thu gọn. Hãy cân nhắc sử dụng chế độ thu gọn nếu bạn muốn tối ưu hoá hiệu suất trên thiết bị đeo, đồng thời ứng dụng của bạn không cần hỗ trợ hoạt động tương tác như cử chỉ hoặc kéo và thu phóng bản đồ.

Ở chế độ thu gọn, ý định khởi động ứng dụng Google Maps dành cho thiết bị di động khi người dùng nhấn vào bản đồ sẽ bị tắt và không thể bật trên thiết bị đeo.

Để biết danh sách đầy đủ sự khác biệt giữa chế độ thu gọn và chế độ tương tác đầy đủ, hãy xem tài liệu về chế độ thu gọn.

Thanh công cụ bản đồ Thanh công cụ bản đồ (map thanh công cụ) bị tắt và không thể bật trên thiết bị đeo.
Thành phần điều khiển trên giao diện người dùng Theo mặc định, các nút điều khiển trên giao diện người dùng bị tắt trên các thiết bị đeo. Trong đó có tính năng thu phóng, la bàn và các chế độ điều khiển vị trí. Bạn có thể bật các đối tượng này bằng cách sử dụng lớp UiSettings như bình thường.
Cử chỉ Các cử chỉ bằng một lần chạm hoạt động như dự kiến. Ví dụ: chạm và kéo để xoay bản đồ, nhấn đúp để phóng to và nhấn bằng hai ngón tay để thu nhỏ. Khả năng hỗ trợ cử chỉ nhiều điểm chạm có thể khác nhau tuỳ theo thiết bị của người dùng. Ví dụ về cử chỉ nhiều điểm chạm bao gồm đẩy bằng 2 ngón tay để nghiêng bản đồ, chụm để thu phóng và xoay bằng hai ngón tay.
Bản đồ trong nhà và toà nhà Theo mặc định, bản đồ trong nhà bị tắt trên một thiết bị đeo. Bạn có thể bật các trình xử lý này bằng cách gọi GoogleMap.setIndoorEnabled(true). Nếu bạn bật bản đồ trong nhà, bản đồ sẽ hiển thị tầng nhà mặc định. Thành phần trên giao diện người dùng bộ chọn cấp không được hỗ trợ trên các thiết bị đeo.
Lớp phủ ô Lớp phủ xếp kề không được hỗ trợ trên thiết bị đeo.

Các phương pháp hay nhất để phát triển bằng API Maps trên Wear OS

Cách cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trong ứng dụng:

 • Bản đồ phải chiếm một tỷ lệ lớn của màn hình. Điều này là cần thiết để tối ưu hoá khả năng hữu dụng của bản đồ trên kiểu dáng nhỏ của thiết bị đeo.
 • Khi thiết kế trải nghiệm người dùng của ứng dụng, hãy tính đến việc thiết bị đeo có pin yếu. Việc giữ màn hình hoạt động và bản đồ hiển thị sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất pin.