Lớp phủ mặt đất

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Lớp phủ mặt đất là lớp phủ hình ảnh được gắn với toạ độ vĩ độ/kinh độ, vì vậy, chúng sẽ di chuyển khi bạn kéo hoặc thu phóng bản đồ.

Mã mẫu

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm một mẫu minh hoạ các lớp phủ trên mặt đất:

Giới thiệu

Lớp phủ mặt đất là hình ảnh được gắn cố định vào bản đồ. Không giống như điểm đánh dấu, các lớp phủ mặt đất được định hướng dựa vào bề mặt Trái đất thay vì màn hình, vì vậy, việc xoay, nghiêng hoặc thu phóng bản đồ sẽ thay đổi hướng của hình ảnh. Lớp phủ mặt đất rất hữu ích khi bạn muốn chỉnh sửa một hình ảnh tại một khu vực trên bản đồ. Nếu muốn thêm hình ảnh rộng bao phủ một phần lớn bản đồ, bạn nên cân nhắc sử dụng Lớp phủ xếp kề.

Thêm lớp phủ

Để thêm GroundOverlay, hãy tạo một đối tượng GroundOverlayOptions xác định cả hình ảnh và vị trí. Bạn có thể tuỳ ý chỉ định các chế độ cài đặt bổ sung sẽ ảnh hưởng đến vị trí của hình ảnh trên bản đồ. Sau khi xác định các tuỳ chọn cần thiết, hãy truyền đối tượng vào phương thức GoogleMap.addGroundOverlay() để thêm hình ảnh vào bản đồ. Phương thức addGroundOverlay() trả về một đối tượng GroundOverlay; bạn nên giữ lại thông tin tham chiếu đến đối tượng này nếu muốn sửa đổi sau này.

Từng bước:

 1. Tạo thực thể cho đối tượng GroundOverlayOptions mới
 2. Chỉ định hình ảnh làm BitmapDescriptor.
 3. Đặt vị trí của hình ảnh bằng một trong các phương thức có sẵn:
  • position(LatLng location, float width, float height)
  • position(LatLng location, float width)
  • positionFromBounds(LatLngBounds bounds)
 4. Đặt mọi thuộc tính không bắt buộc (chẳng hạn như transparency) nếu muốn.
 5. Gọi GoogleMap.addGroundOverlay() để thêm hình ảnh vào bản đồ.

Ví dụ bên dưới minh hoạ cách thêm lớp phủ mặt đất vào một đối tượng GoogleMap hiện có.

Kotlinval newarkLatLng = LatLng(40.714086, -74.228697)
val newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .position(newarkLatLng, 8600f, 6500f)
map.addGroundOverlay(newarkMap)

   

Java


LatLng newarkLatLng = new LatLng(40.714086, -74.228697);

GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .position(newarkLatLng, 8600f, 6500f);
map.addGroundOverlay(newarkMap);

   

Nếu bạn muốn thay đổi hoặc xoá lớp phủ mặt đất sau khi đã thêm lớp phủ đó vào bản đồ, hãy nhớ giữ đối tượng GroundOverlay. Bạn có thể sửa đổi lớp phủ vào lúc khác bằng cách thay đổi đối tượng này.

Kotlin// Add an overlay to the map, retaining a handle to the GroundOverlay object.
val imageOverlay = map.addGroundOverlay(newarkMap)

   

Java


// Add an overlay to the map, retaining a handle to the GroundOverlay object.
GroundOverlay imageOverlay = map.addGroundOverlay(newarkMap);

   

Xoá lớp phủ

Bạn có thể xoá lớp phủ mặt đất bằng phương thức GroundOverlay.remove().

KotlinimageOverlay?.remove()

   

Java


imageOverlay.remove();

   

Thay đổi lớp phủ

Bạn có thể thay đổi hình ảnh của lớp phủ mặt đất sau khi hình ảnh đó được thêm vào bản đồ bằng phương thức GroundOverlay.setImage(BitmapDescriptor).

Kotlin// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension

// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension
imageOverlay?.setImage(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))

   

Java


// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension
imageOverlay.setImage(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922));

   

Phương thức setImage() sẽ thay thế hình ảnh hiện tại bằng một hình ảnh khác có cùng kích thước.

Định vị lớp phủ mặt đất

Có hai cách để xác định vị trí của lớp phủ mặt đất:

 • Sử dụng LatLng để căn giữa lớp phủ và kích thước tính bằng mét để chỉ định kích thước của hình ảnh.
 • Sử dụng LatLngBounds để chỉ định các góc đông bắc và tây nam của hình ảnh.

Bạn phải chỉ định vị trí của lớp phủ mặt đất trước khi thêm lớp đó vào bản đồ.

Sử dụng vị trí để định vị hình ảnh

Khi thêm hình ảnh, bạn chỉ định LatLng để cố định neo và chiều rộng của lớp phủ (tính bằng mét). Theo mặc định, anchor sẽ ở giữa hình ảnh. Bạn có thể tuỳ ý cung cấp chiều cao của lớp phủ (tính bằng mét). Nếu bạn không cung cấp chiều cao của lớp phủ, thì chiều cao của lớp phủ sẽ tự động được tính để giữ nguyên tỷ lệ của hình ảnh.

Đoạn mã dưới đây đặt một hình ảnh ở vị trí 40.714086, -74.228697, rộng 8,6 km và cao 6,5 km. Hình ảnh được neo ở phía dưới cùng bên trái.

Kotlinval newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .anchor(0f, 1f)
  .position(LatLng(40.714086, -74.228697), 8600f, 6500f)

   

Java


GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .anchor(0, 1)
  .position(new LatLng(40.714086, -74.228697), 8600f, 6500f);

   

Sử dụng LatLngBounds để định vị hình ảnh

Bạn cung cấp một LatLngBounds chứa hình ảnh. LatLngBounds đặt các góc phía đông bắc và tây nam của hình ảnh. Khi được vẽ trên bản đồ, hình ảnh sẽ được xoay cho vừa với các ranh giới. Nếu giới hạn không khớp với tỷ lệ khung hình gốc, hình ảnh sẽ bị lệch.

Đoạn mã dưới đây đặt một hình ảnh trên bản đồ với góc Tây Nam được liên kết với 40.712216,-74.22655 và góc Đông Bắc được liên kết với 40.773941, -74.12544.

Kotlinval newarkBounds = LatLngBounds(
  LatLng(40.712216, -74.22655), // South west corner
  LatLng(40.773941, -74.12544)  // North east corner
)
val newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .positionFromBounds(newarkBounds)

   

Java


LatLngBounds newarkBounds = new LatLngBounds(
  new LatLng(40.712216, -74.22655),    // South west corner
  new LatLng(40.773941, -74.12544));   // North east corner
GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .positionFromBounds(newarkBounds);

   

Liên kết dữ liệu với lớp phủ mặt đất

Bạn có thể gọi GroundOverlay.setTag() để lưu trữ đối tượng dữ liệu tuỳ ý với lớp phủ mặt đất và truy xuất đối tượng dữ liệu bằng cách sử dụng GroundOverlay.getTag().

Mã mẫu sau đây lưu trữ nội dung mô tả chuỗi có lớp phủ mặt đất:

Kotlinval sydneyGroundOverlay = map.addGroundOverlay(
  GroundOverlayOptions()
    .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.harbour_bridge))
    .position(LatLng(-33.873, 151.206), 100f)
    .clickable(true)
)
sydneyGroundOverlay?.tag = "Sydney"

   

Java


GroundOverlay sydneyGroundOverlay = map.addGroundOverlay(new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.harbour_bridge))
  .position(new LatLng(-33.873, 151.206), 100)
  .clickable(true));

sydneyGroundOverlay.setTag("Sydney");

   

Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp mà bạn nên lưu trữ và truy xuất dữ liệu bằng lớp phủ mặt đất:

 • Ứng dụng của bạn có thể phục vụ cho nhiều lớp mặt đất và bạn muốn xử lý các lớp này theo cách khác khi người dùng nhấp vào.
 • Bạn có thể đang giao tiếp với một hệ thống có giá trị nhận dạng bản ghi duy nhất, trong đó các lớp phủ đại diện cho các bản ghi cụ thể trong hệ thống đó.
 • Dữ liệu lớp phủ có thể cho biết mức độ ưu tiên để xác định chỉ mục z cho lớp phủ.

Xử lý sự kiện lớp phủ mặt đất

Theo mặc định, các lớp phủ mặt đất không thể nhấp vào được. Bạn có thể bật và tắt khả năng nhấp bằng cách gọi GroundOverlay.setClickable(boolean).

Sử dụng OnGroundOverlayClickListener để theo dõi các sự kiện nhấp chuột trên lớp phủ mặt đất có thể nhấp vào. Để thiết lập trình nghe này trên bản đồ, hãy gọi GoogleMap.setOnGroundOverlayClickListener(OnGroundOverlayClickListener). Khi người dùng nhấp vào một lớp phủ trên mặt đất, bạn sẽ nhận được lệnh gọi lại onGroundOverlayClick(GroundOverlay).