การวางซ้อนพื้น

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

การวางซ้อนภาคพื้นดินคือการวางซ้อนภาพที่ผูกกับพิกัดละติจูด/ลองจิจูด ดังนั้นภาพจึงเคลื่อนที่เมื่อคุณลากหรือซูมแผนที่

ตัวอย่างโค้ด

ที่เก็บ ApiDemos ใน GitHub มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการซ้อนทับพื้นดิน ดังนี้

เกริ่นนำ

การวางซ้อนพื้นเป็นรูปภาพที่ยึดกับแผนที่ การวางซ้อนพื้นดินจะต่างจากเครื่องหมายตรงที่วางแนวกับพื้นผิวโลกมากกว่าหน้าจอ ดังนั้น การหมุน การเอียง หรือซูมแผนที่จะเปลี่ยนการวางแนวของรูปภาพ การวางซ้อนภาคพื้นดินมีประโยชน์หากคุณต้องการแก้ไขภาพเดียวที่บริเวณหนึ่งบนแผนที่ หากคุณต้องการเพิ่มภาพขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแผนที่ คุณควรพิจารณาการวางซ้อนของชิ้นส่วนแผนที่

เพิ่มการวางซ้อน

หากต้องการเพิ่ม GroundOverlay ให้สร้างออบเจ็กต์ GroundOverlayOptions ที่กำหนดทั้งรูปภาพและตำแหน่ง คุณสามารถเลือกระบุการตั้งค่าเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลต่อการวางตำแหน่งภาพบนแผนที่ เมื่อกำหนดตัวเลือกที่จำเป็นแล้ว ให้ส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด GoogleMap.addGroundOverlay() เพื่อเพิ่มรูปภาพลงในแผนที่ เมธอด addGroundOverlay() จะแสดงผลออบเจ็กต์ GroundOverlay คุณควรเก็บการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์นี้ไว้หากต้องการแก้ไขในภายหลัง

คำแนะนำทีละขั้นตอน:

 1. สร้างอินสแตนซ์ของออบเจ็กต์ GroundOverlayOptions ใหม่
 2. ระบุรูปภาพเป็น BitmapDescriptor
 3. กำหนดตำแหน่งของรูปภาพโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • position(LatLng location, float width, float height)
  • position(LatLng location, float width)
  • positionFromBounds(LatLngBounds bounds)
 4. ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่บังคับ เช่น transparency ตามต้องการ
 5. เรียก GoogleMap.addGroundOverlay() เพื่อเพิ่มรูปภาพลงในแผนที่

ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีเพิ่มการวางซ้อนพื้นให้กับวัตถุ GoogleMap ที่มีอยู่

Kotlinval newarkLatLng = LatLng(40.714086, -74.228697)
val newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .position(newarkLatLng, 8600f, 6500f)
map.addGroundOverlay(newarkMap)

   

Java


LatLng newarkLatLng = new LatLng(40.714086, -74.228697);

GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .position(newarkLatLng, 8600f, 6500f);
map.addGroundOverlay(newarkMap);

   

หากคุณต้องการเปลี่ยนหรือนำภาพพื้นดินออกหลังจากที่เพิ่มภาพนั้นลงในแผนที่แล้ว ให้ยึดวัตถุ GroundOverlay ไว้ คุณสามารถแก้ไขโฆษณาซ้อนทับได้ในภายหลังด้วยการเปลี่ยนแปลงออบเจ็กต์นี้

Kotlin// Add an overlay to the map, retaining a handle to the GroundOverlay object.
val imageOverlay = map.addGroundOverlay(newarkMap)

   

Java


// Add an overlay to the map, retaining a handle to the GroundOverlay object.
GroundOverlay imageOverlay = map.addGroundOverlay(newarkMap);

   

นำการวางซ้อนออก

คุณสามารถนำการวางซ้อนพื้นออกได้โดยใช้เมธอด GroundOverlay.remove()

KotlinimageOverlay?.remove()

   

Java


imageOverlay.remove();

   

เปลี่ยนการวางซ้อน

คุณสามารถเปลี่ยนภาพวางซ้อนพื้นหลังจากเพิ่มลงในแผนที่แล้วได้โดยใช้เมธอด GroundOverlay.setImage(BitmapDescriptor)

Kotlin// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension

// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension
imageOverlay?.setImage(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))

   

Java


// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension
imageOverlay.setImage(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922));

   

เมธอด setImage() จะแทนที่รูปภาพที่มีอยู่ด้วยรูปภาพอื่นที่มีขนาดเดียวกัน

วางตำแหน่งการวางซ้อนภาคพื้นดิน

การระบุตำแหน่งการวางซ้อนพื้นมี 2 วิธีดังนี้

 • การใช้ LatLng เพื่อจัดกึ่งกลางการวางซ้อน และใช้ขนาดเป็นเมตรเพื่อระบุขนาดของรูปภาพ
 • ใช้ LatLngBounds เพื่อระบุมุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของรูปภาพ

คุณต้องระบุตำแหน่งของการวางซ้อนภาคพื้นดินก่อนที่จะเพิ่มลงในแผนที่

ใช้ตำแหน่งเพื่อวางตำแหน่งรูปภาพ

เมื่อเพิ่มรูปภาพ คุณจะต้องระบุละติจูดและลองจิจูดที่จุดยึดจะคงที่ และความกว้างของการวางซ้อน (หน่วยเป็นเมตร) anchor จะมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่กึ่งกลางของรูปภาพ คุณสามารถระบุความสูงของการวางซ้อน (หน่วยเป็นเมตร) หรือไม่ก็ได้ หาก คุณไม่ระบุความสูงของการวางซ้อน ระบบจะคำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาสัดส่วนของรูปภาพ

โค้ดด้านล่างวางรูปภาพไว้ที่ตำแหน่ง 40.714086, -74.228697 ซึ่งกว้าง 8.6 กม. สูง 6.5 กม. รูปภาพจะตรึงอยู่ที่ด้านซ้ายล่าง

Kotlinval newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .anchor(0f, 1f)
  .position(LatLng(40.714086, -74.228697), 8600f, 6500f)

   

Java


GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .anchor(0, 1)
  .position(new LatLng(40.714086, -74.228697), 8600f, 6500f);

   

ใช้ LatLngBounds เพื่อจัดตำแหน่งรูปภาพ

โปรดระบุ LatLngBounds ที่มีรูปภาพดังกล่าว LatLngBounds ตั้งมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของรูปภาพ เมื่อวาดรูปภาพบนแผนที่ รูปภาพจะถูกหมุนเพื่อให้พอดีกับขอบเขต หากขอบเขตไม่ตรงกับสัดส่วนภาพต้นฉบับ รูปภาพจะบิดเบี้ยว

โค้ดด้านล่างวางรูปภาพบนแผนที่โดยมีมุมตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ 40.712216,-74.22655 และมุมตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ 40.773941, -74.12544

Kotlinval newarkBounds = LatLngBounds(
  LatLng(40.712216, -74.22655), // South west corner
  LatLng(40.773941, -74.12544)  // North east corner
)
val newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .positionFromBounds(newarkBounds)

   

Java


LatLngBounds newarkBounds = new LatLngBounds(
  new LatLng(40.712216, -74.22655),    // South west corner
  new LatLng(40.773941, -74.12544));   // North east corner
GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .positionFromBounds(newarkBounds);

   

เชื่อมโยงข้อมูลกับการวางซ้อนพื้น

คุณสามารถเรียกใช้ GroundOverlay.setTag() เพื่อจัดเก็บออบเจ็กต์ข้อมูลที่กำหนดเองที่มีการวางซ้อนพื้น และดึงออบเจ็กต์ข้อมูลโดยใช้ GroundOverlay.getTag()

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้จัดเก็บคำอธิบายสตริงที่มีการวางซ้อนพื้นดิน:

Kotlinval sydneyGroundOverlay = map.addGroundOverlay(
  GroundOverlayOptions()
    .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.harbour_bridge))
    .position(LatLng(-33.873, 151.206), 100f)
    .clickable(true)
)
sydneyGroundOverlay?.tag = "Sydney"

   

Java


GroundOverlay sydneyGroundOverlay = map.addGroundOverlay(new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.harbour_bridge))
  .position(new LatLng(-33.873, 151.206), 100)
  .clickable(true));

sydneyGroundOverlay.setTag("Sydney");

   

ตัวอย่างสถานการณ์บางส่วนที่เป็นประโยชน์ในการจัดเก็บและดึงข้อมูลที่มีการวางซ้อนภาคพื้นดินมีดังนี้

 • แอปของคุณอาจรองรับการวางซ้อนพื้นต่างๆ และคุณต้องการ จัดการกับการวางซ้อนนั้นต่างออกไปเมื่อผู้ใช้คลิก
 • คุณอาจกำลังเชื่อมต่อกับระบบที่มีตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งการวางซ้อนแสดงถึงระเบียนที่เจาะจงในระบบนั้น
 • ข้อมูลโฆษณาซ้อนทับอาจบ่งบอกถึงลำดับความสำคัญในการกำหนดดัชนีลำดับ Z สำหรับโฆษณาซ้อนทับ

จัดการเหตุการณ์การซ้อนทับพื้นดิน

โดยค่าเริ่มต้น การวางซ้อนพื้น จะไม่สามารถคลิกได้ คุณเปิดและปิดใช้ความสามารถในการคลิกได้โดยเรียกใช้ GroundOverlay.setClickable(boolean)

ใช้ OnGroundOverlayClickListener เพื่อฟังเหตุการณ์การคลิกบนการวางซ้อนพื้นที่คลิกได้ หากต้องการตั้ง Listener นี้บนแผนที่ ให้โทร GoogleMap.setOnGroundOverlayClickListener(OnGroundOverlayClickListener) เมื่อผู้ใช้คลิกที่การวางซ้อนพื้น คุณจะได้รับการเรียกกลับ onGroundOverlayClick(GroundOverlay)