เหตุการณ์

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

คุณสามารถใช้ Maps SDK สำหรับ Android เพื่อฟังเหตุการณ์บนแผนที่

ตัวอย่างโค้ด

ที่เก็บ ApiDemos ใน GitHub มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และ Listener ดังนี้

โคตลิน

 • EventsDemoActivity: เหตุการณ์การคลิกแผนที่และการเปลี่ยนแปลงกล้อง
 • CameraDemoActivity: เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงกล้อง
 • CircleDemoActivity: เหตุการณ์การคลิกและลากเครื่องหมาย
 • GroundOverlayDemoActivity: เหตุการณ์การคลิกการวางซ้อนพื้น
 • IndoorDemoActivity: เหตุการณ์บนแผนที่ในอาคาร
 • MarkerDemoActivity: เหตุการณ์ของเครื่องหมายและหน้าต่างข้อมูล
 • PolygonDemoActivity: เหตุการณ์รูปหลายเหลี่ยม

Java

 • EventsDemoActivity: เหตุการณ์การคลิกแผนที่และการเปลี่ยนแปลงกล้อง
 • CameraDemoActivity: เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงกล้อง
 • CircleDemoActivity: เหตุการณ์การคลิกและลากเครื่องหมาย
 • GroundOverlayDemoActivity: เหตุการณ์การคลิกการวางซ้อนพื้น
 • IndoorDemoActivity: เหตุการณ์บนแผนที่ในอาคาร
 • MarkerDemoActivity: เหตุการณ์ของเครื่องหมายและหน้าต่างข้อมูล
 • PolygonDemoActivity: เหตุการณ์รูปหลายเหลี่ยม

กิจกรรมการคลิกแผนที่ / การคลิกแบบยาว

หากคุณต้องการตอบกลับเมื่อผู้ใช้แตะจุดบนแผนที่ คุณสามารถใช้ OnMapClickListener ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าบนแผนที่โดยโทรไปที่ GoogleMap.setOnMapClickListener(OnMapClickListener) เมื่อผู้ใช้คลิก (แตะ) ที่ใดที่หนึ่งบนแผนที่ คุณจะได้รับเหตุการณ์ onMapClick(LatLng) ที่ระบุตำแหน่งบนแผนที่ที่ผู้ใช้คลิก โปรดทราบว่าหากต้องการตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนหน้าจอ (เป็นพิกเซล) คุณจะขอรับ Projection จากแผนที่ซึ่งจะช่วยให้แปลงระหว่างพิกัดละติจูด/ลองจิจูดกับพิกัดพิกเซลของหน้าจอได้

นอกจากนี้ คุณยังฟังเหตุการณ์การคลิกแบบยาวด้วย OnMapLongClickListener ซึ่งตั้งค่าในแผนที่ได้โดยเรียกใช้ GoogleMap.setOnMapLongClickListener(OnMapLongClickListener) Listener นี้มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกับ Listener การคลิก และจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมการคลิกเป็นเวลานานที่มีโค้ดเรียกกลับ onMapLongClick(LatLng)

การปิดใช้กิจกรรมการคลิกในโหมด Lite

หากต้องการปิดกิจกรรมการคลิกบนแผนที่ในโหมด Lite ให้เรียกใช้ setClickable() ในมุมมองที่มี MapView หรือ MapFragment วิธีนี้มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อแสดงแผนที่หรือแผนที่ในมุมมองรายการ ซึ่งคุณต้องการให้เหตุการณ์การคลิกเรียกใช้การทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนที่

ตัวเลือกในการปิดใช้กิจกรรมการคลิกพร้อมให้บริการในโหมด Lite เท่านั้น การปิดใช้กิจกรรมการคลิกจะทำให้เครื่องหมายคลิกไม่ได้ด้วย จะไม่มีผลต่อการควบคุมอื่นๆ บนแผนที่

สำหรับ MapView

Kotlinval mapView = findViewById<MapView>(R.id.mapView)
mapView.isClickable = false

   

Java


MapView mapView = findViewById(R.id.mapView);
mapView.setClickable(false);

   

สำหรับ MapFragment

Kotlinval mapFragment = supportFragmentManager
  .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
val view = mapFragment.view
view?.isClickable = false

   

Java


SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
  .findFragmentById(R.id.map);
View view = mapFragment.getView();
view.setClickable(false);

   

เหตุการณ์การเปลี่ยนกล้อง

มุมมองแผนที่จำลองเป็นกล้องที่มองลงมาจากระนาบแบน คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของกล้องให้ส่งผลต่อระดับการซูม ดูพอร์ต และมุมมองของแผนที่ได้ ดูคำแนะนำเกี่ยวกับกล้อง ผู้ใช้ยังส่งผลต่อกล้องได้โดยสร้างท่าทางสัมผัส

เมื่อใช้ Listener การเปลี่ยนกล้อง คุณจะติดตามการเคลื่อนไหวของกล้องได้ แอปของคุณสามารถรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของกล้องเริ่มต้น ที่กำลังเกิดขึ้น และสิ้นสุด คุณยังดูสาเหตุที่กล้องเคลื่อนไหวได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเกิดจากท่าทางสัมผัสของผู้ใช้ ภาพเคลื่อนไหวของ API ในตัว หรือการเคลื่อนไหวที่นักพัฒนาแอปควบคุม

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง Listener เหตุการณ์จากกล้องที่มีอยู่ทั้งหมด

Kotlin

/*
 * Copyright 2018 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

package com.example.kotlindemos

import android.graphics.Color
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.CompoundButton
import android.widget.SeekBar
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.CancelableCallback
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraIdleListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions

/**
 * This shows how to change the camera position for the map.
 */
class CameraDemoActivity :
    AppCompatActivity(),
    OnCameraMoveStartedListener,
    OnCameraMoveListener,
    OnCameraMoveCanceledListener,
    OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {
  /**
   * The amount by which to scroll the camera. Note that this amount is in raw pixels, not dp
   * (density-independent pixels).
   */
  private val SCROLL_BY_PX = 100
  private val TAG = CameraDemoActivity::class.java.name
  private val sydneyLatLng = LatLng(-33.87365, 151.20689)
  private val bondiLocation: CameraPosition = CameraPosition.Builder()
      .target(LatLng(-33.891614, 151.276417))
      .zoom(15.5f)
      .bearing(300f)
      .tilt(50f)
      .build()

  private val sydneyLocation: CameraPosition = CameraPosition.Builder().
      target(LatLng(-33.87365, 151.20689))
      .zoom(15.5f)
      .bearing(0f)
      .tilt(25f)
      .build()

  private lateinit var map: GoogleMap
  private lateinit var animateToggle: CompoundButton
  private lateinit var customDurationToggle: CompoundButton
  private lateinit var customDurationBar: SeekBar
  private var currPolylineOptions: PolylineOptions? = null
  private var isCanceled = false

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.camera_demo)
    animateToggle = findViewById(R.id.animate)
    customDurationToggle = findViewById(R.id.duration_toggle)
    customDurationBar = findViewById(R.id.duration_bar)

    updateEnabledState()

    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  override fun onResume() {
    super.onResume()
    updateEnabledState()
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    map = googleMap
    // return early if the map was not initialised properly
    with(googleMap) {
      setOnCameraIdleListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveStartedListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveCanceledListener(this@CameraDemoActivity)
      // We will provide our own zoom controls.
      uiSettings.isZoomControlsEnabled = false
      uiSettings.isMyLocationButtonEnabled = true

      // Show Sydney
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(sydneyLatLng, 10f))
    }
  }

  /**
   * When the map is not ready the CameraUpdateFactory cannot be used. This should be used to wrap
   * all entry points that call methods on the Google Maps API.
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if the map is initialised
   */
  private fun checkReadyThen(stuffToDo: () -> Unit) {
    if (!::map.isInitialized) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } else {
      stuffToDo()
    }
  }

  /**
   * Called when the Go To Bondi button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onGoToBondi(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(bondiLocation))
    }
  }

  /**
   * Called when the Animate To Sydney button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onGoToSydney(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(sydneyLocation),
          object : CancelableCallback {
            override fun onFinish() {
              Toast.makeText(baseContext, "Animation to Sydney complete",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }

            override fun onCancel() {
              Toast.makeText(baseContext, "Animation to Sydney canceled",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
          })
    }
  }

  /**
   * Called when the stop button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onStopAnimation(view: View) = checkReadyThen { map.stopAnimation() }

  /**
   * Called when the zoom in button (the one with the +) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onZoomIn(view: View) = checkReadyThen { changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn()) }

  /**
   * Called when the zoom out button (the one with the -) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onZoomOut(view: View) = checkReadyThen { changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomOut()) }

  /**
   * Called when the tilt more button (the one with the /) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onTiltMore(view: View) {
    checkReadyThen {

      val newTilt = Math.min(map.cameraPosition.tilt + 10, 90F)
      val cameraPosition = CameraPosition.Builder(map.cameraPosition).tilt(newTilt).build()

      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition))
    }
  }

  /**
   * Called when the tilt less button (the one with the \) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onTiltLess(view: View) {
    checkReadyThen {

      val newTilt = Math.max(map.cameraPosition.tilt - 10, 0F)
      val cameraPosition = CameraPosition.Builder(map.cameraPosition).tilt(newTilt).build()

      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition))
    }
  }

  /**
   * Called when the left arrow button is clicked. This causes the camera to move to the left
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollLeft(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy((-SCROLL_BY_PX).toFloat(),0f))
    }
  }

  /**
   * Called when the right arrow button is clicked. This causes the camera to move to the right.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollRight(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(SCROLL_BY_PX.toFloat(), 0f))
    }
  }

  /**
   * Called when the up arrow button is clicked. The causes the camera to move up.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollUp(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0f, (-SCROLL_BY_PX).toFloat()))
    }
  }

  /**
   * Called when the down arrow button is clicked. This causes the camera to move down.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollDown(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0f, SCROLL_BY_PX.toFloat()))
    }
  }

  /**
   * Called when the animate button is toggled
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleAnimate(view: View) = updateEnabledState()

  /**
   * Called when the custom duration checkbox is toggled
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleCustomDuration(view: View) = updateEnabledState()

  /**
   * Update the enabled state of the custom duration controls.
   */
  private fun updateEnabledState() {
    customDurationToggle.isEnabled = animateToggle.isChecked
    customDurationBar.isEnabled = animateToggle.isChecked && customDurationToggle.isChecked
  }

  /**
   * Change the camera position by moving or animating the camera depending on the state of the
   * animate toggle button.
   */
  private fun changeCamera(update: CameraUpdate, callback: CancelableCallback? = null) {
    if (animateToggle.isChecked) {
      if (customDurationToggle.isChecked) {
        // The duration must be strictly positive so we make it at least 1.
        map.animateCamera(update, Math.max(customDurationBar.progress, 1), callback)
      } else {
        map.animateCamera(update, callback)
      }
    } else {
      map.moveCamera(update)
    }
  }

  override fun onCameraMoveStarted(reason: Int) {
    if (!isCanceled) map.clear()

    var reasonText = "UNKNOWN_REASON"
    currPolylineOptions = PolylineOptions().width(5f)
    when (reason) {
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_GESTURE -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.BLUE)
        reasonText = "GESTURE"
      }
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_API_ANIMATION -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.RED)
        reasonText = "API_ANIMATION"
      }
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_DEVELOPER_ANIMATION -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.GREEN)
        reasonText = "DEVELOPER_ANIMATION"
      }
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMoveStarted($reasonText)")
    addCameraTargetToPath()
  }

  /**
   * Ensures that currPolyLine options is not null before accessing it
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if currPolylineOptions is not null
   */
  private fun checkPolylineThen(stuffToDo: () -> Unit) {
    if (currPolylineOptions != null) stuffToDo()
  }

  override fun onCameraMove() {
    Log.d(TAG, "onCameraMove")
    // When the camera is moving, add its target to the current path we'll draw on the map.
    checkPolylineThen { addCameraTargetToPath() }
  }

  override fun onCameraMoveCanceled() {
    // When the camera stops moving, add its target to the current path, and draw it on the map.
    checkPolylineThen {
      addCameraTargetToPath()
      map.addPolyline(currPolylineOptions!!)
    }

    isCanceled = true // Set to clear the map when dragging starts again.
    currPolylineOptions = null
    Log.d(TAG, "onCameraMoveCancelled")
  }

  override fun onCameraIdle() {
    checkPolylineThen {
      addCameraTargetToPath()
      map.addPolyline(currPolylineOptions!!)
    }

    currPolylineOptions = null
    isCanceled = false // Set to *not* clear the map when dragging starts again.
    Log.d(TAG, "onCameraIdle")
  }
  private fun addCameraTargetToPath() {
    currPolylineOptions?.add(map.cameraPosition.target)
  }
}

Java

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.


package com.example.mapdemo;

import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.CancelableCallback;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraIdleListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions;

/**
 * This shows how to change the camera position for the map.
 */
public class CameraDemoActivity extends AppCompatActivity implements
    OnCameraMoveStartedListener,
    OnCameraMoveListener,
    OnCameraMoveCanceledListener,
    OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {
  private static final String TAG = CameraDemoActivity.class.getName();

  /**
   * The amount by which to scroll the camera. Note that this amount is in raw pixels, not dp
   * (density-independent pixels).
   */
  private static final int SCROLL_BY_PX = 100;

  public static final CameraPosition BONDI =
      new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(-33.891614, 151.276417))
          .zoom(15.5f)
          .bearing(300)
          .tilt(50)
          .build();

  public static final CameraPosition SYDNEY =
      new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(-33.87365, 151.20689))
          .zoom(15.5f)
          .bearing(0)
          .tilt(25)
          .build();

  private GoogleMap map;
  private CompoundButton animateToggle;
  private CompoundButton customDurationToggle;
  private SeekBar customDurationBar;
  private PolylineOptions currPolylineOptions;
  private boolean isCanceled = false;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.camera_demo);
    animateToggle = findViewById(R.id.animate);
    customDurationToggle = findViewById(R.id.duration_toggle);
    customDurationBar = findViewById(R.id.duration_bar);

    updateEnabledState();

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    updateEnabledState();
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    map = googleMap;

    map.setOnCameraIdleListener(this);
    map.setOnCameraMoveStartedListener(this);
    map.setOnCameraMoveListener(this);
    map.setOnCameraMoveCanceledListener(this);
    // We will provide our own zoom controls.
    map.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(false);
    map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true);

    // Show Sydney
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new LatLng(-33.87365, 151.20689), 10));
  }

  /**
   * When the map is not ready the CameraUpdateFactory cannot be used. This should be called on
   * all entry points that call methods on the Google Maps API.
   */
  private boolean checkReady() {
    if (map == null) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return false;
    }
    return true;
  }

  /**
   * Called when the Go To Bondi button is clicked.
   */
  public void onGoToBondi(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(BONDI));
  }

  /**
   * Called when the Animate To Sydney button is clicked.
   */
  public void onGoToSydney(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(SYDNEY), new CancelableCallback() {
      @Override
      public void onFinish() {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Animation to Sydney complete", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      }

      @Override
      public void onCancel() {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Animation to Sydney canceled", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      }
    });
  }

  /**
   * Called when the stop button is clicked.
   */
  public void onStopAnimation(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    map.stopAnimation();
  }

  /**
   * Called when the zoom in button (the one with the +) is clicked.
   */
  public void onZoomIn(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
  }

  /**
   * Called when the zoom out button (the one with the -) is clicked.
   */
  public void onZoomOut(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomOut());
  }

  /**
   * Called when the tilt more button (the one with the /) is clicked.
   */
  public void onTiltMore(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    CameraPosition currentCameraPosition = map.getCameraPosition();
    float currentTilt = currentCameraPosition.tilt;
    float newTilt = currentTilt + 10;

    newTilt = (newTilt > 90) ? 90 : newTilt;

    CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder(currentCameraPosition)
        .tilt(newTilt).build();

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));
  }

  /**
   * Called when the tilt less button (the one with the \) is clicked.
   */
  public void onTiltLess(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    CameraPosition currentCameraPosition = map.getCameraPosition();

    float currentTilt = currentCameraPosition.tilt;

    float newTilt = currentTilt - 10;
    newTilt = (newTilt > 0) ? newTilt : 0;

    CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder(currentCameraPosition)
        .tilt(newTilt).build();

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));
  }

  /**
   * Called when the left arrow button is clicked. This causes the camera to move to the left
   */
  public void onScrollLeft(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(-SCROLL_BY_PX, 0));
  }

  /**
   * Called when the right arrow button is clicked. This causes the camera to move to the right.
   */
  public void onScrollRight(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(SCROLL_BY_PX, 0));
  }

  /**
   * Called when the up arrow button is clicked. The causes the camera to move up.
   */
  public void onScrollUp(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0, -SCROLL_BY_PX));
  }

  /**
   * Called when the down arrow button is clicked. This causes the camera to move down.
   */
  public void onScrollDown(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0, SCROLL_BY_PX));
  }

  /**
   * Called when the animate button is toggled
   */
  public void onToggleAnimate(View view) {
    updateEnabledState();
  }

  /**
   * Called when the custom duration checkbox is toggled
   */
  public void onToggleCustomDuration(View view) {
    updateEnabledState();
  }

  /**
   * Update the enabled state of the custom duration controls.
   */
  private void updateEnabledState() {
    customDurationToggle.setEnabled(animateToggle.isChecked());
    customDurationBar
        .setEnabled(animateToggle.isChecked() && customDurationToggle.isChecked());
  }

  private void changeCamera(CameraUpdate update) {
    changeCamera(update, null);
  }

  /**
   * Change the camera position by moving or animating the camera depending on the state of the
   * animate toggle button.
   */
  private void changeCamera(CameraUpdate update, CancelableCallback callback) {
    if (animateToggle.isChecked()) {
      if (customDurationToggle.isChecked()) {
        int duration = customDurationBar.getProgress();
        // The duration must be strictly positive so we make it at least 1.
        map.animateCamera(update, Math.max(duration, 1), callback);
      } else {
        map.animateCamera(update, callback);
      }
    } else {
      map.moveCamera(update);
    }
  }

  @Override
  public void onCameraMoveStarted(int reason) {
    if (!isCanceled) {
      map.clear();
    }

    String reasonText = "UNKNOWN_REASON";
    currPolylineOptions = new PolylineOptions().width(5);
    switch (reason) {
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_GESTURE:
        currPolylineOptions.color(Color.BLUE);
        reasonText = "GESTURE";
        break;
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_API_ANIMATION:
        currPolylineOptions.color(Color.RED);
        reasonText = "API_ANIMATION";
        break;
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_DEVELOPER_ANIMATION:
        currPolylineOptions.color(Color.GREEN);
        reasonText = "DEVELOPER_ANIMATION";
        break;
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMoveStarted(" + reasonText + ")");
    addCameraTargetToPath();
  }

  @Override
  public void onCameraMove() {
    // When the camera is moving, add its target to the current path we'll draw on the map.
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMove");
  }

  @Override
  public void onCameraMoveCanceled() {
    // When the camera stops moving, add its target to the current path, and draw it on the map.
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
      map.addPolyline(currPolylineOptions);
    }
    isCanceled = true; // Set to clear the map when dragging starts again.
    currPolylineOptions = null;
    Log.d(TAG, "onCameraMoveCancelled");
  }

  @Override
  public void onCameraIdle() {
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
      map.addPolyline(currPolylineOptions);
    }
    currPolylineOptions = null;
    isCanceled = false; // Set to *not* clear the map when dragging starts again.
    Log.d(TAG, "onCameraIdle");
  }

  private void addCameraTargetToPath() {
    LatLng target = map.getCameraPosition().target;
    currPolylineOptions.add(target);
  }
}

Listener ของกล้องดังต่อไปนี้ที่มีให้ใช้งาน

 • จะมีการเรียกใช้โค้ดเรียกกลับ onCameraMoveStarted() ของ OnCameraMoveStartedListener เมื่อกล้องเริ่มเคลื่อนที่ เมธอดเรียกกลับจะได้รับ reason สำหรับการเคลื่อนไหวของกล้อง สาเหตุอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • REASON_GESTURE บ่งบอกว่ากล้องเคลื่อนที่ตามท่าทางสัมผัสของผู้ใช้บนแผนที่ เช่น การแพน การเอียง การบีบเพื่อซูม หรือการหมุนแผนที่
  • REASON_API_ANIMATION ระบุว่า API ได้ย้ายกล้องเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการที่ไม่มีท่าทางสัมผัสของผู้ใช้ เช่น แตะปุ่มซูม แตะปุ่ม "ตำแหน่งของฉัน หรือคลิกเครื่องหมาย"
  • REASON_DEVELOPER_ANIMATION บ่งบอกว่าแอปของคุณเริ่มการเคลื่อนไหวของกล้อง
 • โค้ดเรียกกลับ onCameraMove() ของ OnCameraMoveListener จะมีการเรียกหลายครั้งขณะที่กล้องเคลื่อนไหวหรือผู้ใช้โต้ตอบกับหน้าจอสัมผัส เพื่อเป็นคู่มือเกี่ยวกับความถี่ในการเรียกใช้โค้ดเรียกกลับ คุณควรทราบว่า API จะเรียกการเรียกกลับ 1 ครั้งต่อเฟรม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าโค้ดเรียกกลับนี้จะมีการเรียกใช้แบบอะซิงโครนัส ดังนั้นจึงไม่ตรงกันกับสิ่งที่แสดงบนหน้าจอ และโปรดทราบว่าตำแหน่งของกล้องอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างโค้ดเรียกกลับ onCameraMove() 1 รายการกับโค้ดเรียกกลับถัดไป

 • จะมีการเรียกกลับ OnCameraIdle() ของ OnCameraIdleListener เมื่อกล้องหยุดเคลื่อนที่และผู้ใช้หยุดโต้ตอบกับแผนที่

 • จะมีการเรียกใช้ OnCameraMoveCanceled() โค้ดเรียกกลับของ OnCameraMoveCanceledListener เมื่อการเคลื่อนไหวของกล้องปัจจุบันหยุดชะงัก หลังการเรียกกลับ OnCameraMoveCanceled() จะมีการเรียกกลับ onCameraMoveStarted() ด้วย reason ใหม่

  หากแอปเรียกใช้ GoogleMap.stopAnimation() อย่างชัดเจน จะมีการเรียกใช้ OnCameraMoveCanceled() แต่ระบบจะไม่เรียกใช้การเรียกกลับ onCameraMoveStarted()

หากต้องการตั้งค่า Listener บนแผนที่ ให้เรียกเมธอด Set-listener ที่เกี่ยวข้อง เช่น หากต้องการขอให้OnCameraMoveStartedListenerโทรกลับ ให้โทรGoogleMap.setOnCameraMoveStartedListener()

คุณดูเป้าหมายของกล้อง (ละติจูด/ลองจิจูด) การซูม ทิศทาง และเอียงได้จาก CameraPosition ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้จากคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งกล้อง

กิจกรรมในธุรกิจและจุดสนใจอื่นๆ

โดยค่าเริ่มต้น จุดที่น่าสนใจ (POI) จะปรากฏบนแผนที่ฐานพร้อมไอคอนที่เกี่ยวข้อง จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ สวนสาธารณะ โรงเรียน อาคารหน่วยงานราชการ และอื่นๆ รวมถึงจุดที่น่าสนใจของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม

คุณสามารถตอบสนองต่อกิจกรรมการคลิกบนจุดที่น่าสนใจได้ ดูคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจและจุดสนใจอื่นๆ

กิจกรรมแผนที่ในอาคาร

คุณสามารถใช้กิจกรรมเพื่อค้นหาและปรับแต่งระดับที่ใช้งานอยู่ของแผนที่ในอาคาร ใช้อินเทอร์เฟซ OnIndoorStateChangeListener เพื่อตั้งค่า Listener ให้เรียกใช้เมื่อมีการโฟกัสสิ่งปลูกสร้างใหม่หรือเปิดใช้ระดับใหม่ในอาคาร

ดูข้อมูลอาคารที่กําลังโฟกัสอยู่โดยเรียกใช้ GoogleMap.getFocusedBuilding() โดยทั่วไป การตั้งศูนย์กลางแผนที่บนละติจูด/ลองจิจูดทั่วไป จะให้อาคารในตำแหน่งละติจูด/ลองจิจูดแต่เราไม่รับประกัน

จากนั้นคุณสามารถดูระดับที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้โดยโทรไปที่ IndoorBuilding.getActiveLevelIndex()

Kotlinmap.focusedBuilding?.let { building: IndoorBuilding ->
  val activeLevelIndex = building.activeLevelIndex
  val activeLevel = building.levels[activeLevelIndex]
}

   

Java


IndoorBuilding building = map.getFocusedBuilding();
if (building != null) {
  int activeLevelIndex = building.getActiveLevelIndex();
  IndoorLevel activeLevel = building.getLevels().get(activeLevelIndex);
}

   

ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการแสดงมาร์กอัปที่กำหนดเองสำหรับระดับที่ใช้งานอยู่ เช่น เครื่องหมาย การวางซ้อนพื้น การวางซ้อนชิ้นส่วน รูปหลายเหลี่ยม เส้นประกอบ และรูปร่างอื่นๆ

คำแนะนำ: หากต้องการกลับไปที่ระดับถนน ให้ใช้ระดับเริ่มต้นผ่าน IndoorBuilding.getDefaultLevelIndex() และตั้งเป็นระดับที่ใช้งานอยู่ผ่าน IndoorLevel.activate()

เหตุการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายและหน้าต่างข้อมูล

คุณสามารถฟังและตอบสนองต่อเหตุการณ์ของเครื่องหมาย รวมถึงเหตุการณ์การคลิกและลากเครื่องหมายได้โดยการตั้งค่า Listener ที่สอดคล้องกันบนออบเจ็กต์ GoogleMap ที่มีตัวทำเครื่องหมายอยู่ ดูคําแนะนําเกี่ยวกับเหตุการณ์ของเครื่องหมาย

นอกจากนี้ คุณยังฟังเหตุการณ์ในหน้าต่างข้อมูลได้ด้วย

เหตุการณ์เกี่ยวกับรูปร่างและการวางซ้อน

คุณสามารถฟังและตอบสนองต่อกิจกรรมการคลิกบนเส้นประกอบ รูปหลายเหลี่ยม แวดวง และการวางซ้อนพื้น

เหตุการณ์เกี่ยวกับสถานที่

แอปของคุณสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับเลเยอร์ตำแหน่งของฉัน

 • หากผู้ใช้คลิกปุ่ม "ตำแหน่งของฉัน" แอปของคุณจะได้รับการติดต่อกลับ onMyLocationButtonClick() จาก GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
 • หากผู้ใช้คลิกที่จุดสีน้ำเงิน "ตำแหน่งของฉัน" แอปของคุณจะได้รับการติดต่อกลับ onMyLocationClick() จาก GoogleMap.OnMyLocationClickListener

โปรดดูรายละเอียดที่คำแนะนำเกี่ยวกับเลเยอร์ตำแหน่งของฉัน